VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na rokovanie Číslo: UV-24455/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
190
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................... 2016
o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2016