1
Smernica ES/EÚ
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície (N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
SMERNICA RADY 2014/112/EÚ z 19. decembra 2014, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov (ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF)
1.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č.
125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
309/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2.Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
3.Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.Zákon č. 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE v znení neskorších predpisov.
5.Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
6.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení neskorších predpisov.
7.Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8.Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a
2
o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
9.Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11.Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12.Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č.
125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
309/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
13.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení neskorších predpisov.
Č. 1
Touto smernicou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú 15. februára 2012 uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov (ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF), ako sa uvádza v prílohe k tejto smernici.
N
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
§ 1 O:1
P: a), c)
§ 2 O:1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave,
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach kontroly organizácie pracovného času v doprave.
(1) Organizácia pracovného času na účely tohto zákona je úprava
a) maximálneho pracovného času, prestávok v práci a času pracovnej pohotovosti,
b) minimálnej doby odpočinku a
c) pravidiel rozvrhnutia práce pri nočnej práci, práci na zmeny a pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času.
Ú
3
Č. 2
1.Členské štáty môžu ponechať v platnosti alebo prijať priaznivejšie ustanovenia než ustanovenia tejto smernice.
2.Vykonávanie tejto smernice nie je za žiadnych okolností dostatočným dôvodom na zníženie všeobecnej úrovne ochrany pracovníkov v oblastiach, na ktoré sa táto smernica vzťahuje. Toto nemá vplyv na práva členských štátov a sociálnych partnerov stanoviť so zreteľom na meniace sa okolnosti odlišné legislatívne, regulačné alebo zmluvné opatrenia v porovnaní s opatreniami platnými v čase prijatia tejto smernice, a to vždy za predpokladu, že budú splnené minimálne požiadavky ustanovené v tejto smernici.
3.Uplatňovanie a výklad tejto smernice nemá vplyv na akékoľvek ustanovenie práva Únie alebo vnútroštátne ustanovenie, zvyklosť alebo prax stanovujúce priaznivejšie podmienky pre dotknutých pracovníkov.
D
N
N
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
§ 2
O:7
(7) Ustanovenia o maximálnom pracovnom čase, o maximálnom čase pracovnej pohotovosti, o prestávkach v práci a o minimálnych dobách odpočinku sa nepoužijú, ak dohody medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov upravujú pre zamestnancov v doprave priaznivejšie podmienky organizácie pracovného času z hľadiska bezpečnosti a ochrany ich zdravia pri práci.
Ú
Č. 3
Členské štáty určia, aké sankcie uplatniteľné v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
Čl. I
§ 34 O:1 P:c), d)
§ 34 O:2
P:d)
§ 37 O:1
P:c)
(1) Inšpektorát práce
c) vykonáva kontroly na plavidlách vykonávajúcich verejnú vodnú dopravu, predmetom ktorých je dodržiavanie povinností ustanovených v § 22 až 24,
d) vykonáva kontroly u zamestnávateľa, predmetom ktorých je dodržiavanie povinností ustanovených v § 22 až 24,
(2) Inšpektor práce je oprávnený
d) pri kontrole podľa odseku 1 písm. c) a d) zakázať mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave nástup do služby alebo ďalšie vykonávanie dopravnej činnosti a nariadiť mu okamžité čerpanie času denného alebo týždenného odpočinku, ak zistil, že presiahol maximálny pracovný čas alebo nečerpal dobu odpočinku.
(1) Inšpektorát práce uloží zamestnávateľovi alebo dopravnému podniku pokutu do 20 000 Sk, ak
c) neposkytne mobilnému zamestnancovi v cestnej doprave, verejnej vodnej doprave alebo v leteckej doprave na požiadanie písomné údaje o odpracovanom čase, čase jazdy, plavby alebo čase letu a o čase pracovnej pohotovosti a kópie záznamových listov, výtlačkov zo záznamového
Ú
4
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 37 O:3
P:b)
§ 37 O:3 P:h)
Čl. III
§ 40 O:1 P:h)
zariadenia a údajov skopírovaných z karty vodiča.
(3) Inšpektorát práce uloží zamestnávateľovi alebo dopravnému podniku pokutu od 50 000 Sk do 500 000 Sk, ak
b) nevyžiada od mobilného zamestnanca v cestnej doprave, verejnej vodnej doprave alebo v leteckej doprave kópie záznamov o odpracovanom čase, čase jazdy, plavby alebo čase letu a o čase pracovnej pohotovosti u iného zamestnávateľa,
h) ak poruší iné povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.
(1) Priestupku na úseku vnútrozemskej plavby sa dopustí ten, kto
h) poruší povinnosti vodcu plavidla 28 ods. 12 a 15, § 34) alebo člena posádky plavidla 29 ods. 1 až 3, § 30 ods. 4 a 6).
Č. 4
1.Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr 31. decembra 2016. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2.Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
zákon
č. 575/2001 Z. z.
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
Čl. III
§ 35 O:7
Príloha č. 5
P: 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
8. Smernica Rady 2014/112/EÚ z 19. decembra 2014, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov (ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF) (Ú. v. EÚ L 367, 23.12.2014).
Ú
Č. 5
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Č. 6
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
n.a.
5
Príloha
Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave
Č. 1
Rozsah pôsobnosti
1. Táto dohoda sa vzťahuje na mobilných pracovníkov zamestnaných ako personál zodpovedný za plavbu (členovia posádky) alebo v inej funkcii (palubný personál) na palube plavidla prevádzkovaného na území členského štátu v odvetví komerčnej vnútrozemskej vodnej dopravy.
N
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 2 O:3
P: a)
§ 2 O:4
§ 21 O:2
(3) Zamestnanec v doprave na účely tohto zákona je
a) mobilný zamestnanec
(4) Mobilný zamestnanec podľa odseku 3 písm. a) na účely tohto zákona je zamestnanec v doprave, ktorý ako člen cestujúceho personálu poskytuje služby cestujúcim alebo prepravuje tovar po ceste, na dráhe alebo na vnútrozemských vodných cestách, a člen posádky lietadla, ktorého zamestnáva letecká spoločnosť so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.
(2) Mobilní zamestnanci vo verejnej vodnej doprave na účely tohto zákona členovia posádky plavidla a členovia palubného personálu, ktorí pracujú pre zamestnávateľa v pracovnom pomere. Členovia palubného personálu všetci ostatní zamestnanci na osobnej lodi, ktorí nie členmi posádky plavidla.
Ú
2. Prevádzkovatelia vnútrozemskej vodnej dopravy sa nepovažujú za pracovníkov v zmysle tejto dohody, a to ani vtedy, ak majú vo vlastnom podniku postavenie pracovníkov.
N
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
Zákon
č. 338/2000 Z. z.
§ 2 O:2
§ 21 O:3
§ 2 P: l)
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, organizácia pracovného času sa vzťahuje na zamestnancov v doprave, ktorí pracujú pre zamestnávateľa v pracovnom pomere, okrem členov posádok námorných lodí plávajúcich pod vlajkou Slovenskej republiky a vedúcich zamestnancov, ktorí štatutárnym orgánom alebo v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa.
(3) Na prevádzkovateľa plavidla sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona, a to ani vtedy, ak vo vlastnom podniku postavenie zamestnanca.
Podľa tohto zákona sa rozumie
l) prevádzkovateľom plavidla jeho vlastník alebo ten, kto vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla.
Ú
6
3. Touto dohodou nie dotknuté vnútroštátne ani medzinárodné ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti plavby, ktoré sa uplatňujú na mobilných pracovníkov a osoby uvedené v článku 1 ods. 2.
N
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
Zákon
č. 338/2000 Z. z.
§ 1 O:1
P: a), c)
§ 1 O:2
§ 22 O:17
V:1
§ 23
O:13, 14
(1) Tento zákon upravuje
a) minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave,
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach kontroly organizácie pracovného času v doprave.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v doprave Zákonník práce.
(17) Na pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vodných cestách Slovenskej republiky sa vzťahujú Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách schválené Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 24/1985 (ECE/TRANS/SC.3/115).
(13) Prevádzkovateľ plavidla je povinný pri vykonávaní prevádzky plavidla zabezpečiť ochranu života a zdravia členov posádky plavidla a prepravovaných osôb, ochranu majetku a životného prostredia.
(14) Prevádzkovateľ plavidla je v záujme bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla a zachovania poriadku vo vnútrozemskej plavbe na vodných cestách a v prístavoch povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla, podmienky prevádzky plavidiel vo verejných prístavoch podľa § 39 písm. g) a pravidlá prepravy nebezpečných tovarov.
Ú
4. Ak existujú rozdiely medzi touto dohodou a akýmikoľvek vnútroštátnymi alebo medzinárodnými ustanoveniami o bezpečnosti plavby, pokiaľ ide o doby odpočinku pre mobilných pracovníkov, prednosť majú ustanovenia, ktoré poskytujú vyššiu úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov.
N
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
§ 2 O:7
(7) Ustanovenia o maximálnom pracovnom čase, o maximálnom čase pracovnej pohotovosti, o prestávkach v práci a o minimálnych dobách odpočinku sa nepoužijú, ak dohody medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov upravujú pre zamestnancov v doprave priaznivejšie podmienky organizácie pracovného času z hľadiska bezpečnosti a ochrany ich zdravia pri práci.
Ú
7
5. Na mobilných pracovníkov, ktorí zamestnaní na palube plavidla prevádzkovaného na území členského štátu mimo odvetvia komerčnej vnútrozemskej vodnej dopravy a ktorých pracovné podmienky predmetom kolektívneho vyjednávania a dohôd o mzdových podmienkach uzavretých medzi organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, sa táto dohoda môže vzťahovať v rozsahu, v akom jej ustanovenia výhodnejšie pre pracovníkov, ak sa uskutočnili konzultácie s organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov a tieto organizácie s tým súhlasili.
D
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 2 O:2
§ 21 O:1
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, organizácia pracovného času sa vzťahuje na zamestnancov v doprave, ktorí pracujú pre zamestnávateľa v pracovnom pomere, okrem členov posádok námorných lodí plávajúcich pod vlajkou Slovenskej republiky a vedúcich zamestnancov, ktorí štatutárnym orgánom alebo v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa.
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, na zamestnancov vo verejnej vodnej doprave sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.
Ú
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) „plavidlo“ je loď alebo plávajúci stroj;
N
Zákon
č. 338/2000 Z. z.
§ 2 P:e)
e) plavidlom loď vnútrozemskej plavby, malé plavidlo, prievozná loď, plávajúci stroj alebo plávajúce zariadenie,
Ú
b) „osobná loď“ je výletná alebo kajutová loď skonštruovaná a vybavená na prepravu viac ako 12 cestujúcich;
N
NV SR č. 193/2009
Z. z.
§ 1 O:1
P: c)
§ 3 O:1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na
c) plavidlá určené na prepravu cestujúcich, ktoré môžu prepravovať viac ako 12 cestujúcich okrem členov posádky plavidla,
(1) Plavidlá uvedené v § 1 ods. 1 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v kapitole I časti I prílohy II, v častiach II IV prílohy II, v dodatkoch I a II prílohy II a v prílohe IX smernice.
Ú
Uvedené nariadenie vlády odkazuje na ustanovenia smernice 2006/87/ES v platnom znení, vrátane vymedzenia pojmu „osobná loď“.
c) „pracovný čas“ je časový úsek, v ktorom pracovník podľa rozvrhu pracovať alebo musí byť pripravený na prácu (čas pracovnej pohotovosti) na plavidle a pre jeho potreby podľa pokynov zamestnávateľa alebo jeho zástupcu;
N
Zákon
č. 311/2001 Z. z.
Zákon
č. 462/2007
Z. z.
§ 85 O:1
§ 96 O:2
§ 4 O:6
(1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
(2) Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas.
(6) Čas pracovnej pohotovosti, počas ktorého zamestnanec v doprave podľa požiadaviek zamestnávateľa vykonáva prácu alebo je povinný byť na pracovisku pripravený na výkon práce, sa započítava do pracovného času, za ktorý patrí zamestnancovi v doprave mzda.
Ú
Č. 2
d) „doba odpočinku“ je čas mimo rámca pracovného času; tento pojem zahŕňa doby odpočinku na plávajúcom plavidle, na
N
Zákon
č. 311/2001
§ 85 O:2
(2) Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom.
Ú
8
stojacom plavidle a na pevnine. Nezahŕňa krátke prestávky v práci (v trvaní do 15 minút);
Z. z.
e) „deň odpočinku“ je nepretržitý odpočinok v trvaní 24 hodín, ktoré pracovník strávi na mieste podľa vlastného výberu;
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 23a O:3
(2) Deň odpočinku mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave je nepretržitý denný odpočinok v trvaní 24 hodín; zamestnávateľ nemá právo obmedziť mobilného zamestnanca vo výbere miesta, na ktorom strávi tento deň.
Ú
f) „prevádzkovateľ vnútrozemskej vodnej dopravy“ je každá osoba prevádzkujúca lode na komerčné účely v odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy na svoj vlastný účet;
N
Zákon
č. 338/2000 Z. z.
§ 2 P:l)
Podľa tohto zákona sa rozumie:
l) prevádzkovateľom plavidla jeho vlastník alebo ten, kto vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla.
Ú
Prevádzkovateľ plavidla musí mať na podnikanie licenciu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy podľa § 7 ods. 5 a § 12 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej podľa § 12a ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. musí byť po celý čas podnikania finančne spôsobilý. Z uvedeného vyplýva, že musí konať nielen vo vlastnom mene ale aj na vlastný účet, inak stráca finančnú spôsobilosť a bude mu odobratá licencia na podnikanie.
g)„rozvrh práce“ obsahuje plánované pracovné dni a dni odpočinku, ktoré zamestnávateľ vopred oznámil pracovníkovi;
N
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
§ 3
O:1 V:1
(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť zamestnancovi v doprave pracovný čas v týždni (ďalej len "týždenný pracovný čas") tak, aby nepresiahol 60 hodín, a rozvrhnutie pracovného času mu najmenej týždeň vopred oznámiť.
Ú
h) „nočný čas“ je čas medzi 23.00 hod. a 6.00 hod.;
N
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
§ 3
O:3 V:3
Nočná práca na účely tohto zákona je každá práca vykonávaná v nočnom čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.
Ú
i) „pracovník v noci“ je:
aa) na jednej strane každý pracovník, ktorý počas nočného času pracuje najmenej tri hodiny svojho normálneho pracovného
N
Zákon
č. 311/2001 Z. z.
§ 98
O:2
(2) Zamestnanec pracujúci v noci je na účely tohto zákona zamestnanec, ktorý
a) vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa
Ú
9
času;
bb) na druhej strane každý pracovník, ktorý pravdepodobne odpracuje v nočnom čase určitý podiel svojho ročného pracovného času, pri ktorom si dotknutý členský štát môže vybrať, či jeho vymedzenie bude vyplývať:
aaa) z vnútroštátnych právnych predpisov po konzultácii so sociálnymi partnermi
alebo
bbb) z kolektívnych zmlúv alebo dohôd uzavretých medzi sociálnymi partnermi na celoštátnej alebo regionálnej úrovni;
Zákon
č. 311/2001 Z. z.
Zákon
č. 2/1991
Zb.
§ 231 O:1
§ 2 O:3
pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo
b) pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.
(1) Odborový orgán uzatvára so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou organizáciou alebo viacerými organizáciami zamestnancov výhodnejšie, ako ich upravuje tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť.
(3) Kolektívna zmluva je
a) podniková uzavretá medzi príslušným odborovým orgánom alebo príslušnými odborovými orgánmi a zamestnávateľom, ktorým je aj služobný úrad,
b) kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá pre väčší počet zamestnávateľov medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a organizáciou alebo organizáciami zamestnávateľov,
c) kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a zamestnávateľom, ktorým je štát,
d) kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa osobitného predpisu, medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov.
j) „pracovník na zmeny“ je každý pracovník, ktorého rozvrh práce je súčasťou práce na zmeny;
N
Zákon
č. 311/2001 Z. z.
§ 90
O: 2, 3
(2) Prácou na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia
Ú
10
dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. To platí aj v prípade, ak pri striedaní zamestnancov v zmenách dôjde k súbežnému výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien.
(3) Zamestnanec pracujúci v pracovných zmenách je každý zamestnanec, ktorého pracovný režim je organizovaný formou práce na pracovné zmeny.
k) „palubný personál“ je palubný personál vymedzený v článku 1.01 bode 103 prílohy II k smernici 2006/87/ES (1);
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 21 O:2 V:2
Členovia palubného personálu všetci ostatní zamestnanci na osobnej lodi, ktorí nie členmi posádky plavidla.
Ú
l)„mobilný pracovník“ je každý pracovník, ktorý je zamestnaný ako člen cestujúceho personálu v podniku poskytujúcom prepravné služby pre cestujúcich alebo tovar po vnútrozemských vodných cestách; odkazy na „pracovníkov“ v tejto dohode je potrebné chápať v tomto zmysle;
N
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 2 O:4
§ 21 O:2 V:1
(4) Mobilný zamestnanec podľa odseku 3 písm. a) na účely tohto zákona je zamestnanec v doprave, ktorý ako člen cestujúceho personálu poskytuje služby cestujúcim alebo prepravuje tovar po ceste, na dráhe alebo na vnútrozemských vodných cestách, a člen posádky lietadla, ktorého zamestnáva letecká spoločnosť so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.
(2) Mobilní zamestnanci vo verejnej vodnej doprave na účely tohto zákona členovia posádky plavidla a členovia palubného personálu, ktorí pracujú pre zamestnávateľa v pracovnom pomere.
Ú
m) „sezóna“ je obdobie najviac deviatich po sebe nasledujúcich mesiacov z dvanástich mesiacov, v ktorých činnosti viazané na určité obdobia roka v dôsledku vonkajších okolností, napríklad poveternostných podmienok alebo dopytu turistov.
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 23b O:1
(1) Sezóna je obdobie najviac deviatich po sebe nasledujúcich mesiacov z dvanástich mesiacov, počas ktorých vykonávané práce na osobných lodiach v dôsledku vonkajších okolností, najmä poveternostných podmienok a záujmu cestujúcich, viazané na určité obdobia roka.
Ú
Pracovný čas a referenčné obdobie
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, pracovný čas sa zakladá na 8-hodinovom pracovnom dni.
N
Zákon
č. 311/2001 Z. z.
§ 85 O:4
(4) Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ú
Č. 3
2. Pracovný čas sa môže predĺžiť v súlade s ustanoveniami článku 4 za predpokladu, že priemerný týždenný pracovný čas neprekročí 48 hodín v období 12 mesiacov (referenčné obdobie).
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 22 O:2
P: a), b)
(2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave
a)denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 14 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,
b)týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 84 hodín,
Ú
11
§ 22 O:3, 4
(3) Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 72 hodín počas štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov, ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku.
(4) Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 48 hodín počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
3. Maximálna dĺžka pracovného času v priebehu referenčného obdobia je 2 304 hodín (základ výpočtu: 52 týždňov mínus najmenej štyri týždne dovolenky × 48 hodín). Obdobia platenej dovolenky za kalendárny rok a obdobia voľna z dôvodu práceneschopnosti sa do výpočtu priemeru nezapočítavajú alebo neutrálne. Nárok na dobu odpočinku vyplývajúci zo štátnych sviatkov sa takisto odpočíta.
4. Ak pracovnoprávny vzťah trvá kratšie ako referenčné obdobie, maximálny povolený pracovný čas sa vypočíta na pomernom základe.
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
Zákon
č. 311/2001 Z. z.
§ 22
O:1 až 4
§ 85 O:4
§ 85 O:9
§ 144a
O:1 až 3
(1) Maximálny pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov je 2304 hodín.
(2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave
a)denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 14 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,
b)týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 84 hodín,
c)týždenný pracovný čas tak, aby nočná práca nepresiahla 42 hodín.
(3) Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 72 hodín počas 4 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku.
(4) Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 48 hodín počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4) Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9) Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín.
(1) Ako výkon práce sa posudzuje aj doba
a)keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)pracovného voľna, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr,
Ú
12
c)náhradného voľna za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo náhradného voľna poskytnutého podľa § 96b,
d)prekážky v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,
e)dovolenky,
f)počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti,
g)ktorú mladistvý zamestnanec strávi pri odbornej príprave v rámci systému teoretickej alebo praktickej prípravy.
(2) Ako výkon práce sa neposudzuje doba
a)výkonu práce, za ktorý sa vopred poskytlo pracovné voľno,
b)práce nadčas, neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku, ak sa za ňu poskytne náhradne voľno,
c)počas ktorej si zamestnanec odpracúva prekážku v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,
d)pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca podľa § 141 ods. 3 písm. c),
e)výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
f)neospravedlneného zameškania pracovnej zmeny alebo jej časti,
g)na ktorú zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2.
(3) Ako výkon práce sa na účely dovolenky okrem dôb podľa odseku 2 neposudzuje ani doba
a)dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pre chorobu alebo úraz okrem dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá,
b)rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2,
c)nariadenej karantény (karanténneho
13
opatrenia),
d)ošetrovania chorého člena rodiny,
e)starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.
Denný a týždenný pracovný čas
1. Pracovný čas neprekročí:
a) 14 hodín v akomkoľvek 24-hodinovom období a
b) 84 hodín v akomkoľvek sedemdňovom období.
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 22 O:2
P: a), b)
(2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave
a)denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 14 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,
b)týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 84 hodín,
Ú
Č. 4
2. Ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, priemerný týždenný pracovný čas nesmie v období štyroch mesiacov prekročiť 72 hodín.
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 22 O:3
(3) Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 72 hodín počas štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov, ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku.
Ú
Pracovné dni a dni odpočinku
Č. 5
1. Práca sa môže vykonávať najviac 31 po sebe nasledujúcich dní.
2. Ak nie je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, na rad po sebe nasledujúcich pracovných dní bezprostredne nadväzuje rovnaký počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku. Výnimky z počtu po sebe nasledujúcich dní odpočinku, ktoré sa majú bezprostredne poskytnúť, sa povoľujú pod podmienkou, že:
a) sa neprekročí počet 31 po sebe nasledujúcich pracovných dní a
b) minimálny počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku uvedený v odseku 3 písm. a), b) alebo c) sa poskytne bezprostredne po rade po sebe odpracovaných pracovných dní a
c) predĺžené alebo vymenené obdobie pracovných dní sa vyrovná v rámci referenčného obdobia.
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 23a O:1
P:a)
(1) Mobilný zamestnanec vo verejnej vodnej doprave môže odpracovať najviac 31 po sebe nasledujúcich dní, pričom
a)ak nie je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, musí byť po rade po sebe nasledujúcich pracovných dní bezprostredne poskytnutý rovnaký počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku; výnimky sa povoľujú, ak
1.minimálny počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku uvedený v písmene b) sa poskytne bezprostredne po rade po sebe odpracovaných pracovných dní a
2.počet pracovných dní sa vyrovná s počtom dní odpočinku počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
Ú
14
3.Ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, minimálny počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku, ktoré bezprostredne nadväzujú na rad po sebe nasledujúcich pracovných dní, je:
a)od 1. po 10. po sebe nasledujúci pracovný deň: 0,2 dňa odpočinku za každý z radu po sebe nasledujúcich pracovných dní (napr. 10 po sebe nasledujúcich pracovných dní = 2 dni odpočinku);
b) od 11. po 20. po sebe nasledujúci pracovný deň: 0,3 dňa odpočinku za každý z radu po sebe nasledujúcich pracovných dní (napr. 20 po sebe nasledujúcich pracovných dní = 5 dní odpočinku);
c) od 21. po 31. po sebe nasledujúci pracovný deň: 0,4 dňa odpočinku za každý z radu po sebe nasledujúcich pracovných dní (napr. 31 po sebe nasledujúcich pracovných dní = 9,4 dní odpočinku).
Časti dní odpočinku sa na účely tohto výpočtu pripočítajú k minimálnemu počtu po sebe nasledujúcich dní odpočinku a poskytnú sa len ako celé dni.
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
§ 23a O:1
P:b)
§ 23a O:2
(1) Mobilný zamestnanec vo verejnej vodnej doprave môže odpracovať najviac 31 po sebe nasledujúcich dní, pričom
b)ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, minimálny počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku, ktoré bezprostredne nadväzujú na rad po sebe nasledujúcich pracovných dní, sa vypočíta nasledovne:
1.0,2 dňa odpočinku za každý z radu po sebe nasledujúcich pracovných dní od 1. po 10. po sebe nasledujúci pracovný deň,
2.0,3 dňa odpočinku za každý z radu po sebe nasledujúcich pracovných dní od 11. po 20. po sebe nasledujúci pracovný deň,
3. 0,4 dňa odpočinku za každý z radu po sebe nasledujúcich pracovných dní od 21. po 31. po sebe nasledujúci pracovný deň.
(2) Časti dní odpočinku, vypočítané podľa odseku 1 písm. b), sa pripočítajú k minimálnemu počtu po sebe nasledujúcich dní odpočinku a poskytnú sa len ako celé dni.
Ú
Č. 6
Sezónna práca na osobných lodiach
Bez ohľadu na ustanovenia článkov 4 a 5 tejto dohody sa tieto ustanovenia môžu uplatňovať na všetkých pracovníkov zamestnaných na palube osobnej lode počas sezóny:
1. Pracovný čas neprekročí:
a) 12 hodín v akomkoľvek 24-hodinovom období a
b) 72 hodín v akomkoľvek sedemdňovom období.
2. Pracovníkom sa prizná 0,2 dňa odpočinku za každý pracovný deň. V každom 31-dňovom období sa reálne poskytnú aspoň dva dni odpočinku. Zostávajúce dni odpočinku sa poskytnú na základe dohody.
3. Pri zohľadnení predchádzajúceho odseku a článku 3 ods. 4 sa poskytnú dni odpočinku a dodrží sa priemerný pracovný čas 48
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
Zákon
§ 23b O:4
§ 23b O:2
§ 23b O:3
§ 85 O:9
(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 môže zamestnávateľ vzťahovať aj na členov posádky plavidla zamestnaných na osobnej lodi počas sezóny.
(2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť členovi palubného personálu počas sezóny
a)denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 12 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,
b)týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 72 hodín.
(3) Za každý pracovný deň patrí členovi palubného personálu 0,2 dňa odpočinku. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas členovi palubného personálu počas sezóny tak, aby mal odpočinok minimálne dva dni počas 31 po sebe nasledujúcich dní a zostávajúce dni odpočinku mu poskytne na základe vzájomnej dohody.
Ú
15
hodín v súlade s článkom 3 na základe kolektívnych zmlúv alebo dohôd medzi sociálnymi partnermi, alebo ak takéto dohody nie sú, na základe vnútroštátnych právnych predpisov.
č. 311/2001 Z. z.
§ 231 O:1
(9) Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín.
(1) Odborový orgán uzatvára so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou organizáciou alebo viacerými organizáciami zamestnancov výhodnejšie, ako ich upravuje tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť.
Doba odpočinku
Č. 7
Pracovníci majú pravidelné doby odpočinku, ktoré dostatočne dlhé a nepretržité a ktorých trvanie je vyjadrené v jednotkách času, aby sa zabezpečilo, že v dôsledku únavy alebo nepravidelného rozvrhnutia práce nespôsobia úraz sebe, spolupracovníkom ani iným osobám a že si ani krátkodobo, ani dlhodobo nepoškodia zdravie.
Doba odpočinku nesmie byť kratšia ako:
a) 10 hodín v každom 24-hodinovom období, z ktorých je najmenej šesť hodín neprerušených, a
b) 84 hodín v každom sedemdňovom období.
N
Zákon
č. 462/2007 Z. z.
Návrh zákona č. ../2016 Z. z.
§ 5 O:6
§ 23 O:1,2
(6) Prestávky v práci a doby odpočinku musia byť primerané a v súlade so zásadami bezpečnej práce a zásadami ochrany zdravia pri práci. Na účely tohto zákona sa primeranosťou rozumie, že zamestnanec v doprave určený pravidelný čas prestávok v práci a určenú pravidelnú dobu odpočinku, ktorých trvanie je vyjadrené v jednotkách času a ktoré dostatočne dlhé a nepretržité, aby sa zabezpečilo, že v dôsledku vyčerpania alebo nepravidelného rozvrhnutia práce nespôsobí úraz sebe alebo iným osobám a že si krátkodobo ani dlhodobo nepoškodí zdravie.
(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave tak, aby mal nepretržitý denný odpočinok najmenej šesť po sebe nasledujúcich hodín, ak celková doba odpočinku je najmenej desať hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín.
(2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave tak, aby mal odpočinok </