1
Smernica ES/EÚ
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície (N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016,ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č.
125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005
Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
309/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Č. 1
1. Týmto nariadením sa stanovuje spoločný zoznam kategórií, druhov a stupňov závažných porušení predpisov Únie v komerčnej cestnej doprave, podľa prílohy I k tomuto nariadeniu, ktoré okrem tých, ktoré uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1071/2009, môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy.
2. Týmto nariadením sa stanovuje maximálna frekvencia výskytu, po ktorej prekročení sa opakované závažné porušenia považujú za závažnejšie, pričom sa berie do úvahy počet vodičov využívaných pri dopravných činnostiach riadených príslušným vedúcim dopravy, ako sa stanovuje v prílohe II.
3. Členské štáty zohľadnia informácie o závažných porušeniach uvedených v odsekoch 1 a 2 pri vykonávaní vnútroštátnych správnych konaní týkajúcich sa posudzovania bezúhonnosti.
n.a.
2
Č. 2
Príloha III k smernici 2006/22/ES sa mení podľa prílohy III k tomuto nariadeniu.
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
Čl. I
P: 11
ZOZNAM PORUŠENÍ OSOBITNÝCH PREDPISOV
1.Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 v platnom znení
2. Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
Ú
Č. 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2017.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch.
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
Čl. IV
Tento zákona nadobúda účinnosť 31.decembra 2016.
Ú
Príloha I
Kategorizácia závažných porušení
n.a.
Príloha II
Frekvencia výskytu závažných porušení predpisov
n.a.
Príloha III
1.Skupina porušení nariadenia (ES) č. 561/2006
2.Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014
(tachograf)
N
návrh zákona č. ../2016
Z. z.
Čl. I
P: 11
ZOZNAM PORUŠENÍ OSOBITNÝCH PREDPISOV
1.Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 v platnom znení
2. Skupiny porušení nariadenia Európskeho
Ú
3
parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.