Príloha č. 1
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica Rady 2014/112/EÚ z 19. decembra 2014, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov (ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF) (Ú. v. L 367, 23.12.2014).
Príloha III k nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2016).
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Jún 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
August 2016
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, transponovaná do Zákonníka práce, nedostatočne zohľadňuje špecifické pracovné a životné podmienky v odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy (ďalej len „VVD“), smernica 2014/112/EÚ ustanovuje osobitnejšie pravidlá (v súlade s čl. 14 smernice 2003/88/ES), ktorými sa zabezpečiť vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v odvetví VVD. Smernica 2014/112/EÚ sa zároveň usiluje o vytvorenie homogénnych rámcových podmienok pre trh práce v odvetví VVD a zabránenie nekalej hospodárskej súťaže, založenej na rozdieloch medzi zákonnými úpravami pracovného času.
Príloha č. 1
2
Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES sa v členských štátoch bude uplatňovať od 1. januára 2017, avšak kvôli jeho vykonávaniu je potrebné prebrať prílohu III smernice 2006/22/ES, ktorá bola transponovaná do právneho poriadku SR zákonom č. 462/2007 Z. z. Uvedená príloha obsahuje zoznam porušení, ktoré sa využívajú pri hodnotení rizikovosti dopravných podnikov. Na základe zmien nariadenia Komisie (EÚ) 2016/403 je potrebné zmeniť prílohu č. 3 zákona č. 462/2007 Z. z.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 83/2014 z 29. januára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 28, 31. 01. 2014) zavádza obmedzenia letového času v obchodnej leteckej doprave s využitím letúnov a z tohto dôvodu je potrebné zosúladiť právne predpisy Slovenskej republiky s právne záväznými aktmi EÚ.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Návrhom zákona sa podrobnejšie ustanovujú požiadavky týkajúce sa organizácie pracovného času mobilných zamestnancov vo VVD, tak ako ustanovené v smernici 2014/112/EÚ. Cieľom je ochrana zdravia a bezpečnosť pracovníkov v odvetví vnútrozemskej plavby na úrovni EÚ, ktorá prijala opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Úpravou sa pripúšťa, aby počet po sebe nasledujúcich pracovných dní na plavidle a počet dní odpočinku bol vyšší ako v prípade zamestnaní vykonávaných na pevnine, aby maximálny denný a týždenný pracovný čas mohol byť dlhší ako pracovný čas ustanovený v Zákonníku práce (v ktorom je transponovaná smernica 2003/88/ES) a ustanovuje sa sezónny charakter práce na osobných lodiach, čo sa tiež odzrkadlí na spôsobe organizácie práce zamestnancov pracujúcich na osobných lodiach.
Zároveň návrh zákona upravuje zoznam porušení, ktoré sa využívajú pri hodnotení rizikovosti dopravných podnikov.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Prevádzkovatelia verejnej vodnej dopravy, mobilní zamestnanci vo verejnej vodnej doprave, prevádzkovatelia cestnej dopravy, leteckí prevádzkovatelia, leteckí dopravcovia a členovia posádky.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Príloha č. 1
3
V žiadnom.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
---
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Návrh nemá sociálne vplyvy, nakoľko existujúce zákony SR (viď. doložku zlučiteľnosti a tabuľku zhody) v súčasnosti riešia podobným spôsobom organizáciu pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave a ochranu zdravia pri práci. Návrhom zákona sa iba spresňujú jednotlivé ustanovenia a dopĺňa sa rozloženie pracovného času na osobných lodiach počas sezóny. V súčasnosti žiadna osobná kajutová loď nie je registrovaná v registri plavidiel SR, tak de facto sa tieto ustanovenia nebudú prevádzkovateľmi vodnej dopravy SR aplikovať.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Silvia Csöböková, odbor vodnej dopravy MDVRR SR, tel.: 02/59494509,
silvia.csobokova@mindop.sk
Ing. Marek Hudec, oddelenie cestnej dopravy MDVRR SR, tel.: 02/59494343,
marek.hudec@mindop.sk
Ing. Michal Hýsek, odbor civilného letectva MDVRR SR, tel.: 02/59494617,
michal.hysek@mindop.sk
12.Zdroje
Príloha č. 1
4
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania