1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
172
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................. 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č.
125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
309/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č.
125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
309/2007 Z. z.
v znení zákona č.
435/2008 Z. z.
, zákona č.
144/2010 Z. z.
, zákona č.
313/2011 Z. z.
a zákona č. 299/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 4 sa za slová „cezhraničnej doprave“ vkladá čiarka a slová „záznamy v elektronickej forme o pracovnom čase a dobe odpočinku zamestnancov podľa § 2 ods. 3 písm. d)“.
2.V § 16 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobitného predpisu.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení.“.
3.Nadpis nad § 21 a § 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:
„Verejná vodná doprava
2
§ 21
Základné ustanovenia
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, na zamestnancov vo verejnej vodnej doprave13b) sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.
(2) Mobilní zamestnanci vo verejnej vodnej doprave na účely tohto zákona členovia posádky plavidla13c) a členovia palubného personálu, ktorí pracujú pre zamestnávateľa v pracovnom pomere. Členovia palubného personálu všetci zamestnanci na osobnej lodi, ktorí nie sú členmi posádky plavidla.
(3) Na prevádzkovateľa plavidla13d) sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona, a to ani vtedy, ak má vo vlastnom podniku postavenie zamestnanca.
§ 22
Maximálny pracovný čas
(1) Maximálny pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov je 2304 hodín.
(2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave
a)denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 14 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,
b)týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 84 hodín,
c)týždenný pracovný čas tak, aby nočná práca nepresiahla 42 hodín.
(3) Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 72 hodín počas 4 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku.
(4) Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 48 hodín počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(5) Pracovný čas môže vodca plavidla predĺžiť z dôvodu nepriaznivej poveternostnej situácie alebo inej mimoriadnej okolnosti plavby na čas trvania bezprostredného ohrozenia bezpečnosti plavidla, nalodených osôb alebo nákladu, alebo na účely poskytnutia pomoci iným plavidlám alebo osobám v tiesni. Po obnovení bežného stavu prevádzky plavidla vodca plavidla zabezpečí primeranú dobu odpočinku zamestnancom, ktorí pracovali počas plánovanej doby odpočinku.
(6) Zamestnávateľ môže predĺžiť pracovný čas zamestnanca v prístave počas nepriaznivej poveternostnej situácie alebo inej mimoriadnej okolnosti v prístave najviac na 16 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13b až 13d znejú:
13b) § 7 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.
13c) § 29 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13d) § 2 písm. l) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3
4.V § 23 ods. 1 sa slová „člena posádky plavidla“ nahrádzajú slovami „mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave“.
5.V § 23 odsek 2 znie:
„(2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave tak, aby mal odpočinok najmenej 84 hodín za týždeň.“.
6.Za § 23 sa vkladajú § 23a až 23c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠23a
Dni odpočinku
(1) Mobilný zamestnanec vo verejnej vodnej doprave môže odpracovať najviac 31 po sebe nasledujúcich dní, pričom
a)ak nie je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, musí byť po viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dňoch bezprostredne poskytnutý rovnaký počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku; výnimky sa povoľujú, ak
1.minimálny počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku uvedený v písmene b) sa poskytne bezprostredne po viacerých po sebe odpracovaných pracovných dňoch a
2.počet pracovných dní sa vyrovná s počtom dní odpočinku počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, minimálny počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku, ktoré bezprostredne nadväzujú na viaceré po sebe nasledujúce pracovné dni, sa vypočíta takto:
1.0,2 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 1. po 10. po sebe nasledujúci pracovný deň,
2.0,3 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 11. po 20. po sebe nasledujúci pracovný deň,
3.0,4 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 21. po 31. po sebe nasledujúci pracovný deň.
(2) Časti dní odpočinku, vypočítané podľa odseku 1 písm. b), sa pripočítajú k minimálnemu počtu po sebe nasledujúcich dní odpočinku a poskytnú sa len ako celé dni.
(3) Deň odpočinku mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave je nepretržitý denný odpočinok v trvaní 24 hodín; zamestnávateľ nemá právo obmedziť mobilného zamestnanca vo výbere miesta, na ktorom strávi tento deň.
§ 23b
Pracovný čas a doba odpočinku počas sezóny
(1) Sezóna je obdobie najviac deviatich po sebe nasledujúcich mesiacov z dvanástich mesiacov, počas ktorých sa vykonávajú práce na osobných lodiach v dôsledku vonkajších okolností, najmä poveternostných podmienok a záujmu cestujúcich, viazané na určité obdobia roka.
(2) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť členovi palubného personálu počas sezóny
4
a)denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 12 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,
b)týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 72 hodín.
(3) Za každý pracovný deň patrí členovi palubného personálu 0,2 dňa odpočinku. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas členovi palubného personálu počas sezóny tak, aby mal odpočinok minimálne 2 dni počas 31 po sebe nasledujúcich dní a zostávajúce dni odpočinku mu poskytne na základe vzájomnej dohody.
(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 môže zamestnávateľ uplatniť aj na členov posádky plavidla zamestnaných na osobnej lodi počas sezóny.
§ 23c
Evidencia a kontrola pracovného času a doby odpočinku
(1) Zamestnávateľ je povinný na účely evidencie a kontroly pracovného času zabezpečiť vedenie záznamov o dochádzke členov posádky plavidla prostredníctvom evidencie v palubnom denníku podľa osobitného zákona13e) a o dochádzke členov palubného personálu prostredníctvom evidencie v knihe dochádzky.
(2) Kniha dochádzky sa nachádza na plavidle a označuje sa poradovým číslom, názvom plavidla a jednotným európskym identifikačným číslom plavidla (ENI).13f) Každý člen palubného personálu zaznamenáva do knihy dochádzky čitateľne a spôsobom určeným zamestnávateľom alebo ním poverenou osobou svoje meno a priezvisko, dátum, začiatok a koniec denného pracovného času a začiatok a koniec doby odpočinku alebo deň odpočinku.
(3) Člen palubného personálu a zamestnávateľ alebo ním poverená osoba potvrdzujú zápisy v knihe dochádzky svojim podpisom najneskôr do konca každého nasledujúceho mesiaca. Záznamy sa uchovávajú po dobu jedného roka na plavidle a každý člen palubného personálu obdrží kópie svojich potvrdených záznamov, ktoré uchováva minimálne jeden rok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13e a 13f znejú:
13e) § 28 ods. 12 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13f) § 16 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel.“.
7.V § 34 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c) vykonáva kontroly na plavidlách vykonávajúcich verejnú vodnú dopravu, predmetom ktorých je dodržiavanie povinností podľa § 22 až 24,
d) vykonáva kontroly u zamestnávateľa, predmetom ktorých je dodržiavanie povinností podľa § 22 až 24,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená e) až i).
8.V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) pri kontrole podľa odseku 1 písm. c) a d) zakázať mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave nástup do služby alebo ďalšie vykonávanie dopravnej činnosti a nariadiť mu okamžité čerpanie času denného alebo týždenného odpočinku, ak zistil, že presiahol maximálny pracovný čas alebo nečerpal dobu odpočinku.“.
5
9.V § 35 ods. 1, § 37 ods. 2 písm. b) a v prílohe č. 4 sa slová „§ 34 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 1 písm. h)“.
10.V § 37 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. b) sa za slová „cestnej doprave“ vkladá čiarka a slová „verejnej vodnej doprave“ a za slovo „jazdy“ sa vkladá čiarka a slová „čase plavby“.
11.V § 38 ods. 1 písmeno l) znie:
„l) nenahlási stratu alebo odcudzenie karty vodiča vydávajúcemu orgánu do siedmich kalendárnych dní odo dňa, kedy došlo k strate alebo odcudzeniu karty vodiča,“.
12.V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) ako držiteľ karty vodiča úmyselne poskytne túto kartu inej osobe, ktorá ju zneužije.“
13.V § 38 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. f) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. f), h) a o)“.
14.Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 462/2007 Z. z.
ZOZNAM PORUŠENÍ OSOBITNÝCH PREDPISOV
1. Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 v platnom znení
MIERA ZÁVAŽNOSTI*
Číslo
PRÁVNY ZÁKLAD
DRUH PORUŠENIA
NP
VZP
ZP
MZP
A
Posádka
A1
Článok 5 ods. 1
Nedodržanie minimálneho veku sprievodcov
X
B
Čas jazdy
B1
9 h < … < 10 h
X
B2
10 h ≤ … < 11 h
X
B3
Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 9 hodín , ak nie je povolené predĺžiť tento čas na 10 hodín
11 h ≤ …
X
B4
Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 9 hodín o 50 % alebo viac bez prestávky alebo bez odpočinku v trvaní najmenej 4,5 hodiny
13 h 30 ≤ …
a bez prestávky/odpočinku
X
B5
10 h < … < 11 h
X
B6
11 h ≤ … < 12 h
X
B7
Článok 6 ods. 1
Presiahnutie predĺženého denného času jazdy v trvaní 10 hodín , ak je povolené predĺženie
12 h ≤ …
X
6
B8
Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 10 hodín o 50 % alebo viac bez prestávky alebo bez odpočinku v trvaní najmenej 4,5 hodiny
15 h ≤ …
a bez prestávky/odpočinku
X
B9
56 h < … < 60 h
X
B10
60 h ≤ … < 65 h
X
B11
Presiahnutie týždenného času jazdy
65 h ≤ … < 70 h
X
B12
Článok 6 ods. 2
Presiahnutie týždenného času jazdy o 25 % alebo viac
70 h ≤…
X
B13
90 h < … < 100 h
X
B14
100 h ≤ … < 105 h
X
B15
Presiahnutie celkového maximálneho času jazdy počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov
105 h ≤ … < 112 h 30
X
B16
Článok 6 ods. 3
Presiahnutie celkového maximálneho času jazdy počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov o 25 % alebo viac
112 h 30 ≤ …
X
C
Prestávky
C1
4 h 30 < … < 5 h
X
C2
5 h ≤ … < 6 h
X
C3
Článok 7
Presiahnutie neprerušeného času jazdy v trvaní 4,5 hodiny pred prestávkou
6 h ≤ …
X
D
Čas odpočinku
D1
10 h ≤ … < 11 h
X
D2
8 h 30 ≤ … < 10 h
X
D3
Nedostatočný čas denného odpočinku menej ako 11 hodín, ak nie je povolený čas skráteného denného odpočinku
… < 8 h 30
X
D4
8 h ≤ … < 9 h
X
D5
7 h ≤ … < 8 h
X
D6
Nedostatočný skrátený čas denného odpočinku menej ako 9 hodín, ak je povolené skrátenie denného odpočinku
… < 7 h
X
D7
3 h + [8 h ≤ … < 9 h]
X
D8
3 h + [7 h ≤ … < 8 h]
X
D9
Článok 8 ods. 2
Nedostatočné rozdelenie času denného odpočinku na menej ako 3 h + 9 h
3 h + [… < 7 h]
X
D10
8 h ≤ … < 9 h
X
D11
7 h ≤ … < 8 h
X
D12
Článok 8 ods. 5
Nedostatočný čas denného odpočinku menej ako 9 hodín, ak je vozidlo vedené viacerými osobami
… < 7 h
X
D13
22 h ≤ … < 24 h
X
D14
Článok 8 ods. 6
Nedostatočný skrátený čas týždenného odpočinku menej
20 h ≤ … < 22 h
X
7
D15
ako 24 hodín
… < 20 h
X
D16
42 h ≤ … < 45 h
X
D17
36 h ≤ … < 42 h
X
D18
Nedostatočný čas týždenného odpočinku menej ako 45 hodín, ak nie je povolený čas skráteného týždenného odpočinku
… < 36 h
X
D19
… < 3 h
X
D20
3 h ≤ … < 12 h
X
D21
Článok 8 ods. 6
Presiahnutie 6 po sebe nasledujúcich 24 hodinových období po čase týždenného odpočinku
12 h ≤ …
X
E
Výnimka z 12-dňového pravidla
E1
… < 3 h
X
E2
3 h ≤ … < 12 h
X
E3
Článok 8 ods. 6a
Presiahnutie 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových období po čase riadneho týždenného odpočinku
12 h ≤ …
X
E4
65 h < … ≤ 67 h
X
E5
Článok 8 ods. 6a písm. b) bod ii)
Čas týždenného odpočinku po 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových obdobiach
… ≤ 65 h
X
E6
3 h < … < 4,5 h
X
E7
Článok 8 ods. 6a písm. d)
Čas jazdy medzi 22.00 a 6.00 trvajúci viac ako 3 hodiny pred prestávkou, pokiaľ vo vozidle nie je viac ako jeden vodič
4,5 h ≤ …
X
F
Organizácia práce
F1
Článok 10 ods. 1
Súvislosť medzi mzdou a prejdenou vzdialenosťou alebo množstvom dopraveného tovaru
X
F2
Článok 10 ods. 2
Žiadna alebo nesprávna organizácia práce vodiča, žiadne alebo nesprávne pokyny pre vodiča umožňujúce dodržiavať právne predpisy
X
2. Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
MIERA ZÁVAŽNOSTI *
Číslo
PRÁVNY ZÁKLAD
DRUH PORUŠENÍ
NP
VZP
ZP
MZP
G
Inštalácia záznamového zariadenia
G1
Článok 3 ods. 1 a článok 22 ods. 2
Nie je nainštalované alebo sa nepoužíva typovo schválené záznamové zariadenie (napr. záznamové zariadenie nebolo nainštalované montážnymi firmami, dielňami alebo výrobcami vozidiel schválenými príslušnými orgánmi členských štátov, používanie záznamového zariadenia bez potrebných
X
8
plomb umiestnených alebo nahradených schválenou montážnou firmou, dielňou alebo výrobcom vozidiel alebo používanie záznamového zariadenia bez inštalačného štítku)
H
Používanie záznamového zariadenia, karty vodiča alebo záznamového listu
H1
Článok 23 ods. 1
Používanie záznamového zariadenia, ktoré nebolo skontrolované schválenou dielňou
X
H2
Vodič má a/alebo používa viac ako jednu vlastnú kartu vodiča
X
H3
Jazdenie s kartou vodiča, ktorá bola sfalšovaná (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)
X
H4
Jazdenie s kartou vodiča, ktorej vodič nie je držiteľom (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)
X
H5
Článok 27
Jazdenie s kartou vodiča, ktorá bola získaná na základe falošných tvrdení a/alebo falošných dokladov (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)
X
H6
Článok 32 ods. 1
Nesprávne fungovanie záznamového zariadenia (napr. záznamové zariadenie nebolo správne skontrolované, kalibrované a zaplombované)
X
H7
Článok 32 ods. 1 a článok 33 ods. 1
Nesprávne používanie záznamového zariadenia (napr. úmyselné, dobrovoľné alebo nanútené zneužitie, nedostatočné pokyny na správne používanie atď.)
X
H8
Použitie podvodného zariadenia, ktoré dokáže zmeniť záznamy záznamového zariadenia
X
H9
Článok 32 ods. 3
Falšovanie, zatajovanie, odstránenie alebo zničenie údajov zaznamenaných na záznamovom liste alebo uchovávaných a stiahnutých zo záznamového zariadenia a/alebo karty vodiča
X
H10
Podnik neuchováva záznamové listy, výtlačky a stiahnuté údaje
X
H11
Článok 33 ods. 2
Zaznamenané a uchované údaje nie sú k dispozícii počas obdobia aspoň jedného roka
X
H12
Nesprávne používanie záznamových listov/kariet vodičov
X
H13
Neoprávnené vytiahnutie záznamových listov alebo karty vodiča, ktoré má vplyv na zaznamenávanie príslušných údajov
X
H14
Článok 34 ods. 1
Záznamový list alebo karta vodiča sa používajú na dlhšie obdobie, než na aké boli určené, pričom dochádza k strate údajov
X
H15
Článok 34 ods. 2
Používanie znečistených alebo poškodených záznamových listov alebo kariet vodiča, pričom údaje nie sú čitateľné
X
9
H16
Článok 34 ods. 3
Nepoužitie ručného zaznamenávania údajov, keď je to potrebné
X
H17
Článok 34 ods. 4
Nepoužitie správneho záznamového listu alebo vloženie karty vodiča do nesprávneho slotu (ak je vo vozidle viac ako jeden vodič)
X
H18
Článok 34 ods. 5
Nesprávne používanie prepínacieho mechanizmu
X
I
Predkladanie informácií
I1
Článok 36
Odmietnutie kontroly
X
I2
Neschopnosť predložiť záznamy za určený deň a za predchádzajúcich 28 dní
X
I3
Článok 36
Neschopnosť predložiť záznamy v karte vodiča, ak je vodič jej držiteľom
X
I4
Článok 36
Neschopnosť predložiť ručné záznamy a výtlačky zostavené počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní
X
I5
Článok 36
Neschopnosť predložiť kartu vodiča, ak je vodič jej držiteľom
X
J
Funkčné poruchy
J1
Článok 37 ods. 1 a článok 22 ods. 1
Opravu záznamového zariadenia nevykonáva schválená montážna firma alebo dielňa
X
J2
Článok 37 ods. 2
Vodič nezaznačí všetky požadované informácie o časových úsekoch, ktoré už nie sú zaznamenané počas obdobia, keď záznamové zariadenie nie je schopné prevádzky alebo pracuje chybne
X
* Miera závažnosti: NP = najzávažnejšie porušenia, VZP = veľmi závažné porušenie, ZP = závažné porušenie, MZP = menej závažné porušenie.“.
15.Príloha č. 5 sa dopĺňa bodmi 8 a 9, ktoré znejú:
„8. Smernica Rady 2014/112/EÚ z 19. decembra 2014, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov (ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF) (Ú. v. L 367, 23.12.2014).
9. Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2016).“.
Čl. II
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých
10
zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 47 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t) udeľuje výnimky podľa osobitných predpisov.11bca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11bca znie:
11bca) Napríklad čl. 4 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení, čl. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 44, 14. 02. 2014), Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie č. 196/1995 Z. z.).“.
2. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y) udeľuje výnimky alebo povolenia podľa osobitného predpisu.11ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ca znie:
11ca) Čl. 14 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.“.
3. V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) poruší ustanovenie medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva.11i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11i znie:
11i) Napríklad nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8) v platnom znení, nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 748/2012 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 44, 14. 02. 2014), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. L 362, 17. 12. 2014) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 (Ú. v. L 63, 06. 03. 2015), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. EÚ L 299, 14. 11. 2015) v platnom znení.“.
4. V § 52 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
11
5. V § 53 ods. 1 písm. m) sa slovo „ustanovenia“ nahrádza slovom „ustanovenie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva,11i)“.
6. V § 54 ods. 1 sa za slovo „prijala“ vkladá čiarka a slová „alebo ustanovenie osobitných predpisov v oblasti civilného letectva11i)“.
7. V § 55 ods. 2 sa za slovami „(§ 40)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ods. 11, udeľovania výnimiek podľa § 47 písm. t) a udeľovania výnimiek alebo povolení podľa § 48 ods. 1 písm. y)“.
Čl. III
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 28 odsek 12 znie:
„(12) Palubný denník je lodná listina, ktorá slúži na kontrolu a evidenciu pracovného času a doby odpočinku členov posádky plavidla. Palubný denník potvrdzuje Dopravný úrad pred zapísaním prvého záznamu do palubného denníka a po ukončení jeho vedenia po zapísaní posledného záznamu. Do palubného denníka sa počas prevádzky plavidla denne zapisujú údaje uvedené v prílohe č. 3a. Zápisy vykonáva vodca plavidla a potvrdzuje ich svojim podpisom, pričom aj člen posádky plavidla potvrdí zápis o sebe svojim podpisom, a to najneskôr do konca každého nasledujúceho mesiaca. Záznamy sa uchovávajú po dobu jedného roka na plavidle a každý člen posádky plavidla obdrží kópie svojich potvrdených záznamov, ktoré uchováva minimálne jeden rok.“.
2.V § 40 ods. 1 písm. h) sa slová v zátvorke „§ 28 ods. 15, § 34“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 12 a 15, § 34“.
3.Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3a k zákonu č. 338/2000 Z. z.
Vzor
Palubný denník
Palubný denník sa označuje poradovým číslom, názvom plavidla a jednotným európskym identifikačným číslom plavidla (ENI). Zápisy v palubnom denníku musia byť čitateľné.
12
DOBY ODPOČINKU - RUHEZEITEN - RESTING TIMES - TEMPS DE REPOS
PLAVIDLO – SCHIFF – VESSEL - BATEAU
ČLEN POSÁDKY PLAVIDLA – BESATZUNGSMITGLIED - CREW-MEMBER - MEMBRE DE L'ÉQUIPAGE
Dátum
Datum
Date
Date
Začiatok plavby
Beginn der Fahrt
Begin of the voyage
Début de la navigation
Koniec plavby
Ende der Fahrt
End of the voyage
Fin de la navigation
Člen posádky plavidla
Besatzungsmitglied
Crew-member
Membre de l'équipage
SLK*
Dienstbuch
Register of service
Livret des service
Doby odpočinku
Ruhezeiten
Resting times
Heures de repos
Nalodenie
Zugang
Embark-
Ment
Embar-
quement
Vylodenie
Abgang
Leaving
Débar-
quement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
.....
Čas
Zeit
Time
Heure
Miesto
Ort
Place
Lieu
r. km
km
km
p.k.
Čas
Zeit
Time
Heure
Miesto
Ort
Place
Lieu
r. km
km
km
p.k.
Funkcia
Tätigkeit
Function
Fonction
Meno
NameName
Nom
Č.
Nr.
No.
od
von
from
de
do
bis
to
à
od
von from de
do
bis
to
à
od
von from de
do
bis
to
à
Čas
Zeit
Time
Heure
Čas
Zeit
Time
Heure
* SLK = Služobná lodnícka knižka“.
13
Čl. IV
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 41 ods. 1 písm. k) sa za slovom „predpisu“ a za slovom „orgánom“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ďalším orgánom podľa osobitných predpisov54a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
54a) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 47 odsek 9 znie:
„(9) Policajné orgány, colné orgány, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, regionálne veterinárne a potravinové správy, ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady povinní v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov54a) zapisovať do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy zistené závažné porušenia uvedené v zozname podľa osobitného predpisu. 62a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:
62a) Čl. 6 a príloha č. IV nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2016).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62b sa vypúšťa.
3.V § 48 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „alebo taxislužbu“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.