Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Prijatie návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi si nevyžaduje zvýšené výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, a nebude mať žiadny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona bude mať predpokladaný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to na základe výpadku príjmov štátneho rozpočtu pochádzajúcich z výberu pokút za porušenie pravidiel cestnej premávky cyklistami vedúcimi bicykel pri tzv. „nulovej tolerancii“ alkoholu v cestnej premávke. Zároveň však možno predpokladať pozitívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, a to na základe úspory finančných prostriedkov z dôvodu, že orgány štátnej správy nebudú prejednávať priestupky za porušenie pravidiel cestnej premávky cyklistami, na ktorých sa vzťahuje návrh zákona. Uvedené vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy však nemožno presne kvantifikovať, pretože sa nevykazujú samostatne.
Návrh zákona bude mať predpokladané pozitívne vplyvy, a to z dôvodu nemožnosti neodôvodneného sankcionovania cyklistov za vedenie vozidla (bicykla) v takom čase po
požití alkoholu, keď sa alkohol ešte môže nachádzať v ich organizme, pričom však hodnota alkoholu v organizme uvedených účastníkov cestnej premávky môže mať len minimálny vplyv na ich psychické, senzorické a motorické funkcie.
A.4. Alternatívne riešenia
Žiadne.
A.5. Stanovisko gestorov