N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
............................................ v o l e b n é o b d o b i e
číslo uznesenia
U Z N E S E N I E
N Á R O D N E J R A D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
z .................................................. 2016
k návrhu
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Barbadosom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Národná rada Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A.vyslovuje súhlas
so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Barbadosom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov,
B.rozhodla
o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.