Vláda Slovenskej republiky
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky Číslo: UV-17480/2013
122
Návrh
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Barbados o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas
s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Barbadosom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
B. rozhodla
o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá prednosť pred zákonmi
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, august 2016