Predkladacia správa
Predkladaný materiál obsahuje Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (ďalej len „zmluva“). Materiál sa predkladá ako iniciatívny a v súlade s Pravidlami pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax schválenými uznesením vlády č. 743 z 21. 10. 2009.
Predkladaný materiál zodpovedá právnym predpisom Slovenskej republiky. Zmluva rozširuje bilaterálnu zmluvnú základňu Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o otázku zlučiteľnosti medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia s právom Európskej únie, spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia je úplne v kompetencii jednotlivých členských štátov Európskej únie. Primárne právo Európskej únie neupravuje uzavieranie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
Z hľadiska vecnej podstaty predkladaného materiálu je zmluva medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy (článok 7 ods. 4 Ústavy SR), ktorá charakter prezidentskej zmluvy. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a medzinárodnú zmluvu, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon.
Návrh zmluvy schválila vláda SR svojím uznesením č. 288 z 11. júna 2014. Zmluva bola podpísaná v Teheráne dňa 19. januára 2016. Za Slovenskú republiku zmluvu podpísal p. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky a za Iránsku islamskú republiku minister ekonomických záležitostí a financií Dr. Ali Tayyebnia.
Podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky s dohodou vyslovuje súhlas Národná rada Slovenskej republiky. Zároveň odporúčame Národnej rade Slovenskej republiky rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky, pretože priamo zakladá práva a povinnosti pre fyzické a právnické osoby.