Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v zmysle plánu legislatívnych úloh vlády SR a nadväzne na plnenie aktualizovaného akčného plánu boja proti daňovým podvodom.
V predkladanom návrhu zákona sa upravuje inštitút predbežného opatrenia, ako efektívny nástroj na zabezpečenie plnenia budúcich povinností daňových subjektov, s dôrazom na jeho rýchle vydanie a prípadné následné vymáhanie v exekučnom konaní.
Taktiež sa upravuje vytýkacie konanie tak, aby správca dane mohol z úradnej moci odstrániť nedostatky podaného daňového priznania, ktoré nemajú vplyv na výšku dane, ak správca dane k dispozícii potrebné údaje na ich odstránenie. Ak daňový subjekt neodstráni nedostatky, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo uplatnený nárok, správca dane vykoná daňovú kontrolu alebo vyrubí daň alebo upraví uplatnený nárok v skrátenom konaní vyrubovacím rozkazom.
Na zabezpečenie pružnejšieho vyrubenia dane v prípade neodstránenia nedostatkov v podanom daňovom priznaní sa zvádza inštitút skráteného vyrubovacieho konania (vyrubovací rozkaz), pri ktorom správca dane využije dôkazy, ktoré získal v daňovom konaní alebo pri svojej činnosti. Proti vyrubovaciemu rozkazu bude môcť daňový subjekt podať odpor, ktorým sa iniciuje daňová kontrola.
Z dôvodu zefektívnenia výkonu daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke sa navrhuje zaviesť elektronická komunikácia s bankami, na základe podmienok uvedených v dohode, ktorú s nimi uzavrie Finančné riaditeľstvo SR.
V prípade žiadosti o odklad alebo splátky dane nebude nutné zabezpečiť záložným právom dlžnú sumu, ktorej výška neprevýši 3000 eur.
Predkladaným návrhom zákona sa tiež upravujú niektoré ustanovenia daňového poriadku na základe poznatkov z praxe tak, aby sa zefektívnila správa daní.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať sociálne vplyvy, vplyv na služby verejnej správy pre občana, životné prostredie ani vplyv na informatizáciu.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými právnymi predpismi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2017.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
27. 6. 2016 – 1.7. 2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Návrh zákona reaguje na priority vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády SR, konkrétne aktualizovaný akčný plán boja proti daňovým podvodom.
Reformuje sa inštitút predbežného opatrenia, zavádza sa skrátené vyrubovacie konanie ako ďalší spôsob vyrubenia dane. Upravuje sa vytýkacie konanie (v prípade neodstránenia nedostatkov, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo uplatnený nárok, správca dane môže vyrubiť daň skráteným konaním vyrubovacím rozkazom). Z dôvodu zefektívnenia výkonu daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke sa medzi daňovými exekútormi a bankami zavedie elektronická komunikácia.
3.Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom je vytvorenie účinnejších nástrojov na boj s daňovými podvodmi.
4.Dotknuté subjekty
Finančná správa, banky, daňové subjekty, ktoré porušujú alebo obchádzajú daňové predpisy.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia nie sú predkladané a neboli ani posudzované, keďže návrh vychádza z reálnych požiadaviek vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
-
8.Preskúmanie účelnosti**
-
3
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Komplexný pozitívny vplyv na rozpočet nie je možné vyčísliť, nakoľko sa nedá predpokladať využívanie nového inštitútu vyrubovacieho rozkazu a upraveného ustanovenia o predbežnom opatrení, a to vzhľadom na to, že nie je možné predvídať správanie daňových subjektov.
Odhaduje sa však pozitívny vplyv na rozpočet na roky 2017-2019 vo výške 1 500 000 Eur ročne z dôvodu efektívnejšieho výkonu daňovej exekúcie, ako aj elektronizácie daňovej exekúcie vo vzťahu k bankám. Taktiež sa očakávajú ročné úspory vo výške 129 000 Eur ročne na poštovnom v rámci daňovej exekúcie.
Predpokladajú sa kapitálové výdavky na informačný a produkčný systém finančnej správy vo výške 762 500 Eur (z toho v roku 2016 vo výške 662 500 Eur a v roku 2017 vo výške
100 000 Eur), pričom tieto budú rozpočtovo zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov na rok 2016 a stanovených limitov výdavkov na roky 2017-2019 kapitoly MF SR a z predpokladanej úspory výdavkov na tieto roky.
Bežné výdavky vo výške 25 000 Eur (každoročne od roku 2017) predstavujú ročný paušál spoločnosti CRIF Slovak Credit Bureau, s.r.o. na prevádzku systému komunikácie bánk s daňovými exekútormi.-
11.Kontakt na spracovateľa
e
va.ivanicova@mfsr.sk
, tel. 59583472
12.Zdroje
Finančné riaditeľstvo SR.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
4
V rámci predbežného pripomienkového konania komisia pre posudzovanie vybraných vplyvov k predmetnému materiálu zaslala nesúhlasné stanovisko uvedené nižšie:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča predkladateľovi, aby použil nový formulár doložky vybraných vplyvov účinný od 1. 4. 2016 a zároveň v nej vyznačil, že materiál nemá žiadne vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Nový formulár je možné nájsť na nasledovnom odkaze.
V časti „1. Základné údaje“ Komisia odporúča uviesť približné termíny predloženia na MPK a na Rokovanie vlády SR.
V časti „5. Alternatívne riešenia“ Komisia odporúča uviesť informáciu, či boli zvažované alternatívne riešenia. Pokiaľ je odpoveď kladná, Komisia žiada zvažované alternatívne riešenia popísať. V prípade, že odpoveď je záporná, je potrebné uviesť, prečo neboli zvažované nijaké alternatívy.
V časti „9. Vplyvy navrhovaného materiálu doložky vybraných vplyvov“ Komisia žiada označiť možnosť „rozpočtovo zabezpečené“, nie „čiastočne“.
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu nevyznačil v Doložke vplyvov negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, s čím Komisia nesúhlasí, keďže vznikajú nové právomoci daňovým úradom resp. sa rozširujú tie súčasné pri konaní či zákroku voči daňovníkom, teda i podnikateľom. Komisia odporúča predkladateľovi vypracovať Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky a aspoň kvalitatívne vyhodnotiť negatívne dopady na podnikateľské prostredie. Konkrétne napr. týkajúce sa bodu 40. 81) o možnosti zabezpečiť daňový nedoplatok vznikom záložného práva k predmetu vo vlastníctve aj iných osôb ako je daňovník napr. jeho ručiteľ, ale aj bodov 14. 18. návrhu 50) o okamžitej vykonateľnosti predbežného opatrenia, ak nesplatná alebo nevyrubená daň nebude v dobe jej splatnosti uhradená, resp. bodu 34. 68a) o skrátenom vyrubovacom konaní.
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
V tabuľke č. 1 analýzy vplyvov Komisia žiada vyplniť všetky relevantné riadky. V časti príjmy, v druhom riadku uviesť konkrétny subjekt verejnej správy, t. j. VPS. Takisto v časti výdavky, v riadku „v tom: za každý subjekt verejnej správy/program“ uviesť konkrétny subjekt a program. Komisia odporúča uvedený riadok rozdeliť na dva riadky, v jednom uviesť negatívny vplyv, ktorý vyplýva z návrhu a v druhom uviesť uvádzanú úsporu. Nadväzne na uvedené je potrebné upraviť aj sumy v riadku „rozpočtové prostriedky“, ktoré budú totožné so sumami uvedenými v riadku „výdavky verejnej správy celkom“. Potrebné je vyplniť aj posledné štyri riadky tabuľky č. 1.
V texte rámčeku 2.1.1. Financovanie návrhu Komisia žiada do predposledného a posledného odseku doplniť, že výdavky budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov na rok 2016 a stanovených limitov výdavkov na roky 2017 2019 kapitoly MF SR a z predpokladanej úspory výdavkov na tieto roky.
5
K procesu
Predkladateľ predložil materiál dňa 24.06.2016 do skráteného Predbežného pripomienkového konania, čím nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016).
Záver
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko
Vyhodnotenie pripomienok MF SR:
K doložke vybraných vplyvov
Doložka vybraných vplyvov bola nahradená aktuálnou doložkou účinnou od 1. 4. 2016 a zároveň v nej bolo vyznačené, že materiál nemá žiadne vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Návrh je zahrnutý do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, preto sa neuvádzajú termíny predloženia na MPK a na rokovanie vlády SR.
V časti „5. Alternatívne riešenia“ bolo doplnené, že alternatívne riešenia neboli zvažované, nakoľko návrh vychádza z reálnych požiadaviek vyplývajúcich z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom.
Časť „9. Vplyvy navrhovaného materiálu“ bola doplnená podľa pripomienky.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola čiastočne dopracovaná, pričom bližšia kvantifikácia nie je možná.
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
Analýza vplyvov bola čiastočne doplnená, podľa pripomienok.
K procesu
Návrh zákona vyplýva z programového vyhlásenia vlády, ktoré bolo zverejnené 13.4.2016. Nadväzne na uvedené bolo potrebné ihneď začať legislatívny proces, keďže Slovenská republika predsedá v II. polroku 2016 v Rade EÚ
Nesúhlasné stanovisko komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu.
6
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
EÚ zdroje
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
662 500
- 4000
- 104 000
- 104 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
662 500
125 000
25 000
25 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
662 500
- 129 000
- 129 000
- 129 000
7
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Komplexný pozitívny vplyv na rozpočet nie je možné vyčísliť, keďže sa nedá predpokladať využívanie nového inštitútu vyrubovacieho rozkazu a upraveného ustanovenia o predbežnom opatrení, a to vzhľadom na to, že nie je možné predvídať správanie daňových subjektov.
Odhaduje sa však pozitívny vplyv na rozpočet na roky 2017 2019 vo výške 1 500 000 Eur ročne z dôvodu efektívnejšieho výkonu daňovej exekúcie, ako aj elektronizácie daňovej exekúcie vo vzťahu k bankám. Taktiež sa očakávajú ročné úspory vo výške 129 000 Eur ročne na poštovnom v rámci daňovej exekúcie.
Predpokladajú sa kapitálové výdavky na informačný a produkčný systém finančnej správy vo výške 762 500 Eur (z toho v roku 2016 vo výške 662 500 Eur a v roku 2017 vo výške 100 000 Eur), pričom tieto budú rozpočtovo zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov na rok 2016 a stanovených limitov výdavkov na roky 2017 2019 kapitoly MF SR a z predpokladanej úspory výdavkov na tieto roky.
Bežné výdavky vo výške 25 000 Eur (každoročne od roku 2017) predstavujú ročný paušál spoločnosti CRIF Slovak Credit Bureau, s.r.o. na prevádzku systému komunikácie bánk s daňovými exekútormi.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh zákona reaguje na priority vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády SR, konkrétne aktualizovaný akčný plán boja proti daňovým podvodom. Hlavným cieľom je vytvorenie účinnejších nástrojov na boj s daňovými podvodmi
Reformuje sa inštitút predbežného opatrenia, zavádza sa skrátené vyrubovacie konanie ako ďalší spôsob vyrubenia dane. Upravuje sa vytýkacie konanie (v prípade neodstránenia nedostatkov, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo uplatnený nárok, správca dane môže vyrubiť daň skráteným konaním vyrubovacím rozkazom). Z dôvodu zefektívnenia výkonu daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke sa medzi daňovými exekútormi a bankami zavedie elektronická komunikácia.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
8
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Navrhovanou zmenou sa zefektívni výkon daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke tým, že sa medzi daňovými exekútormi a bankami zavedie elektronická komunikácia. Písomnosti týkajúce sa daňovej exekúcie (rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, daňový exekučný príkaz) budú doručované elektronicky, t. j. rýchlejšie a úspornejšie (znížia sa náklady na doručovanie prostredníctvom pošty).
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Pri vyčíslení vplyvov na rozpočet verejnej správy sa vychádzalo z podkladov a odhadov Finančného riaditeľstva SR.
9
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
kapitola VPS
10
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
25 000
25 000
25 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
0
25 000
25 000
25 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
662 500
100 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
662 500
100 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
662 500
125 000
25 000
25 000
kapitola MF SR
11
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ovplyvní postupy finančnej správy, daňových subjektov a bánk. Návrh obsahuje zmeny (opatrenia), ktorými sa zabezpečiť plnenie akčného plánu boja proti daňovým podvodom. Ide najmä o zabezpečenie majetku aj iných osôb, ako je osoba daňového dlžníka, inštitút predbežného opatrenia s dôrazom na jeho rýchle vydanie a prípadné následné vymáhanie v exekučnom konaní. Nakoľko však nie je možné predpokladať správanie sa daňových subjektov voči ktorým tieto opatrenia namierené, nie je možné kvalitatívne vyhodnotiť dopady na podnikateľské prostredie. V prípade uplatňovania uvedených opatrení v praxi, ktorými sa eliminuje negatívne správanie daňových subjektov (porušovanie alebo obchádzanie daňových predpisov) sa v konečnom dôsledku očakáva pozitívny vplyv aj na podnikateľské prostredie.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Konzultácie sa uskutočnili formou osobných stretnutí. Vznesené pripomienky boli prediskutované so záverom, že budú predložené zúčastnenými v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Konzultácií sa zúčastnili:
1.Slovenská banková asociácia – bez pripomienok
2.Slovenská asociácia správcovských spoločností - bez pripomienok
3.Republiková únia zamestnávateľov – bez pripomienok
4.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Americká obchodná komora – bez pripomienok
5.Slovenská komora daňových poradcov – s pripomienkami
6.Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky – bez pripomienok
Konzultácie so Slovenskou komorou daňových poradcov (SKDP)
Zástupcom SKDP bol k návrhu novely zákona prednesený obsah návrhu, ku ktorému vzniesli nasledovné pripomienky:
- k vytýkaciemu konaniu navrhli doplniť oznamovaciu povinnosť správcovi dane o nedostatkoch podaného daňového priznania,
- k § 38 - navrhli zvážiť možnosť vypustiť zadržanie iných vecí pri miestnom zisťovaní na účely vykonania daňovej kontroly, resp. ich bližšie definovať,
- k predbežnému opatreniu - navrhli definovať pojem „hrozba“ pri nezložení peňažnej sumy tak, aby to nebolo na subjektívnom posúdení správcu dane, resp. vhodnejšie preformulovať uvedené ustanovenie § 50 ods. 2;
- k námietke zaujatosti - vyjadrili nesúlad § 60 ods. 1 s navrhovaným ods. 4, keďže podľa ich
13
názoru nie je potrebné predkladať dôkazy pri pochybnostiach o zaujatosti,
- k novo navrhovanému inštitútu vyrubovaciemu rozkazu uviedli obavu pri posudzovaní skutočností a dôkazov správcom dane a taktiež poukázali, že pri rozhodovaní o odmietnutí odporu pre jeho neodôvodnenosť, rozhoduje správca dane, čím nie je dodržaná dvojinštančnosť konania.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Návrh nepredpokladá priame finančné náklady pre daňové subjekty.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Predloženým návrhom môže dôjsť k vzniku nepriamych nákladov súvisiacich s elektronickou komunikáciou bánk s finančnou správou.
Predkladaný návrh nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním.
3.3.3 Administratívne náklady
Predložený návrh zníži administratívnu záťaž nadväzne na zavedenie elektronickej komunikácie medzi bankami a finančnou správou.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Nedochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb. Navrhovaná zmena nebude mať za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov. Navrhované zmeny sa dotknú rovnako všetkých daňových subjektov. Neovplyvní cenu ani dostupnosť základných zdrojov, ani prístup k financiám.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Návrh nemá vplyv na inovácie.
14
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 110 a 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Sekundárne právo (prijaté po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembri 2009):
1.legislatívne akty:
-smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní
pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. L 84, 31.3.2010),
-smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v
oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. L 64, 11.3. 2011) v platnom znení.
2.nelegislatívne akty:
-nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci
a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 268, 12.10. 2010).
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 533/03, EK v. Rada EÚ, [2006],
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 349/03, EK v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, [2005].
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.
15
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d) Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
16
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 (§ 4)
Z dôvodu zabezpečenia riadneho výkonu správy daní sa navrhuje, aby bol zamestnanec správcu dane oprávnený vyžiadať od daňových subjektov a iných osôb, ktoré zúčastnené na správe daní, doklad totožnosti.
K bodu 2 až 4 (§ 11)
Opravujú sa označenia jednotlivých písmen ustanovenia. Ďalej sa navrhuje, aby ďalšou osobou oprávnenou oboznamovať sa s daňovým tajomstvom bol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, keďže bude vykonávať činnosť správcu pre modul úradnej komunikácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a NKÚ pri výkone jeho činnosti. Zároveň sa dopĺňa oprávnenie pre Protimonopolný úrad oboznamovať sa s daňovým tajomstvom aj na účely štátnej pomoci.
K bodu 5
Nadväzne na bod 54 sa upravuje poznámka pod čiarou k odkazu 20.
K bodu 6 (§ 15)
Ustanovenie sa navrhuje spresniť tak, aby bolo zrejmé, že podať daňové priznanie aj dodatočné daňové priznanie možno len na tlačive platnom pre príslušné zdaňovacie obdobie.
K bodu 7 (§ 16)
Úprava nadväzuje na novozavedený § 68a, podľa ktorého je daň vyrubená v skrátenom konaní bez súčinnosti s daňovým subjektom, preto sa navrhuje rovnako, ako je to pri dani určenej pomôckami, aby po jeho vydaní nebolo možné podať dodatočné daňové priznanie.
K bodu 8 (§ 17)
Navrhuje sa nová úprava vytýkacieho konania tak, že budú rozdielne následky neuposlúchnutia výzvy správcu dane na odstránenie nedostatkov podaného daňového priznania. Ak pôjde o nedostatky, ktoré nemajú vplyv na daň, resp. na uplatnený nárok, môže ich správca dane opraviť sám, ak ich k dispozícii, napr. číslo SK NACE, DIČ, zdaňovacie obdobie. Pri nedostatkoch, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo na uplatnený nárok, naďalej zostane ako následok nevyhovenia výzve vykonanie daňovej kontroly alebo určenie dane alebo nároku v skrátenom daňovom konaní, t. j. novozavedeným inštitútom, ktorým je vyrubovací rozkaz podľa § 68a.
Ďalej sa navrhuje pri daňovom priznaní, ktoré nie je podpísané alebo je podpísané neoprávnenou osobou postupovať podľa § 13, podľa ktorého ak daňový subjekt neodstráni nedostatky daňového priznania v požadovanom rozsahu, považuje sa daňové priznanie za nepodané.
K bodu 9 a 10 (§ 20 ods. 2 a 3)
Z dôvodu odstránenia prieťahov pri správe daní sa navrhuje, aby správca dane nemusel opakovane predvolávať osobu, ktorá sa na jeho výzvu bez ospravedlnenia
17
nedostavila k správcovi dane. Ďalej sa precizuje možnosť predvedenia osoby, ktorej účasť je pri správe daní nevyhnutná, colným úradom.
K bodu 11 (§ 23 ods. 2)
V súvislosti s elektronickým doručovaním písomností sa do ustanovenia upravujúceho nazeranie do spisov zavádza ďalšia možnosť vydania dokumentu vo forme listinnej podoby elektronického dokumentu zo spisového materiálu a zároveň sa vypúšťa informácia o úhrade správneho poplatku za tento úkon, nakoľko táto povinnosť je ustanovená v prílohe k zákonu o správnych a súdnych poplatkoch.
K bodu 12 (§ 36 ods. 1)
Navrhuje sa rozšíriť ustanovenie týkajúce sa vyhľadávacej činnosti správcu dane aj na možnosť vyhľadávania majetku, ktorého postihom v procese správy daní správca dane zabezpečí možnosť dosiahnutia reálnej úhrady dane.
K bodom 13 (§ 38 ods. 2)
Navrhuje sa, aby pri kontrole, pri výkone miestneho zisťovania daňový subjekt vrátil zaplatenú sumu za službu, ktorá nebola využitá (poskytnutá), napr. vrátenie žetónu na kolotoč, lístka na lanovku, vstup do fitnes a pod. Uvedenou úpravou dôjde k zosúladeniu daňového poriadku s § 8 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
K bodu 14
Navrhuje sa aktualizácia poznámky pod čiarou k odkazu 33, nadväzne na prijatie nových zákonov.
K bodu 15 (§ 38 ods. 5)
Navrhuje sa, aby doklady a iné veci zapožičané pri miestnom zisťovaní nemuseli byť vrátené do 30 dní od ich predloženia, ak v čase ich zapožičania začala daňová kontrola alebo určovanie dane podľa pomôcok alebo skrátené vyrubovacie konanie a tieto potrebné pri ich výkone, čím sa zníži administratívna záťaž a zrýchli sa konanie.
K bodu 16 (§ 48 ods. 1)
Navrhuje sa vypustiť z určovania dane podľa pomôcok dôvod, keď daňový subjekt neodstráni na základe výzvy správcu dane nedostatky v podanom daňovom priznaní, keďže v uvedenom prípade správca dane určí daň alebo oprávnený nárok novozavedeným flexibilnejším inštitútom, ktorým je vyrubovací rozkaz.
K bodom 17, 23 až 26, 33, 35, 39, 43 až 45, 47, 48, 50, 51
Ide o terminologicko - legislatívnu úpravu textu, na základe upozornenia Zbierky zákonov.
K bodom 18 až 22 (§ 50)
Navrhovanou úpravou inštitútu predbežného opatrenia sa zefektívni jeho využitie v prípadoch, keď správca dane disponuje určitými indíciami o nepriznanej dani, resp. o nesprávne priznanej dani alebo nesprávne uplatnenom nároku. Podľa navrhnutej úpravy bude môcť správca dane pružnejšie reagovať v prípadoch, keď bude mať odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň nebude v dobe jej splatnosti uhradená, alebo že bude nevymožiteľná a ak zároveň bude hroziť, že peňažná suma, ním určená na zloženie, nebude uhradená. V uvedených prípadoch bude vydané rozhodnutie o predbežnom opatrení
18
exekučným titulom. Navrhovaná úprava predstavuje aj motivačný faktor smerujúci k posilneniu dobrovoľného plnenia daňových povinností.
Okamžitá vykonateľnosť predbežného opatrenia je dôvodná v prípade, ak existuje nebezpečenstvo z omeškania zloženia peňažnej sumy a následnej nedobytnosti v budúcnosti vyrubenej daňovej povinnosti. Pôjde najmä o situácie, kedy z činnosti správcu dane alebo prostredníctvom iných štátnych orgánov (OČTK) budú zistené okolnosti nasvedčujúce páchaniu daňových deliktov v takom rozsahu, že je nevyhnutné okamžité zakročenie štátneho orgánu zamerané na eliminovanie možnosti vzniku nepriaznivých následkov.
Novým znením odseku 8 sa ustanovuje, kedy predbežné opatrenie stráca účinnosť, a to:
- dňom zaplatenia dane alebo daňového nedoplatku, vrátane vykonania kompenzácie,
- dňom vzniku záložného práva, ak predmet predbežného opatrenia aj predmet záložného práva je ten istý, t. j. ak zabezpečujú ten istý daňový nedoplatok,
- predbežné opatrenie vydané na zloženie peňažnej sumy dňom vyrubenia dane, ktorá nebola v dobe vydania predbežného opatrenia vyrubená, ak suma uložená predbežným opatrením bola zložená na účet správcu dane.
Ďalej sa navrhuje, aby predbežné opatrenie ktoré sa týka motorového vozidla, správca dane doručil aj Policajnému zboru a aby peňažná suma zložená na základe predbežného opatrenia, bola pred vrátením použitá na úhradu nedoplatkov daňového subjektu, rovnako ako preplatok.
K bodom 27 až 29 (§ 57)
Z dôvodu možnosti širšieho využitia inštitútu odkladu platenia dane a platenia dane v splátkach sa upravuje ustanovenie tak, aby pri menších sumách nedochádzalo k neprimeranosti ich zabezpečenia záložným právom. Zároveň sa vypúšťa odsek, podľa ktorého bolo možné povoliť odklad platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach po uplynutí jedného roka odo dňa, posledného povoleného odkladu alebo splátky.
K bodom 30 až 32 (§ 60)
S cieľom predísť situácii keď daňové subjekty podávajú často neopodstatnené námietky zaujatosti, a to aj opakovane z tých istých dôvodov sa navrhuje, aby námietka bola podaná najneskôr do pätnástich dní, odkedy sa o dôvodoch zaujatosti daňový subjekt dozvedel, musí byť riadne odôvodnená, musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý byť označený zamestnanec vylúčený z konania, kedy sa účastník konania dozvedel o dôvode vylúčenia, ako aj dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na námietku zaujatosti, ktorá bola uplatnená po lehote, ako aj na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, sa neprihliada a príslušný orgán túto skutočnosť oznámi tomu, kto námietku podal. Ďalej sa navrhuje, aby námietku nebolo možné podať voči riaditeľovi daňového a riaditeľovi colného úradu, keďže sa priamo nezúčastňujú na daňovom konaní. Tiež sa nebude prihliadať na opakovanú námietku zaujatosti podanú z toho istého dôvodu, o ktorej už bolo rozhodnuté.
K bodu 34 (§ 63 ods. 11)
Navrhovaná úprava ustanovuje, ktorý deň sa považuje za deň vydania rozhodnutia. Týmto dňom bude deň, keď bol vykonaný úkon smerujúci k doručeniu rozhodnutia, t. j. rozhodnutie odoslané na poštovú prepravu alebo odoslané elektronickými prostriedkami. V prípade rozhodnutí, ktoré sa nedoručujú, bude týmto dňom deň, keď bolo rozhodnutie podpísané oprávnenou osobou.
K bodu 36 (§ 67 ods. 7)
19
Navrhuje sa vypustiť spisovanie úradného záznamu pri registrácii colným úradom, keďže nie je efektívne, aby colné úrady spisovali pri tomto úkone úradný záznam, pretože o registrácii vydávajú osvedčenie a rovnopis je založený aj s doručenkou v spise daňového subjektu. Zároveň sa precizuje, že namiesto písomného rozhodnutia správca dane o registrácii vydá osvedčenie.
K bodu 37 (§ 68a)
Navrhuje sa zavedenie nového inštitútu „skrátené vyrubovacie konanie“ ako nový spôsob vyrubenia dane. Vyrubiť daň alebo priznať nárok v skrátenom vyrubovacom konaní bude možné len ak daňový subjekt neodstráni v lehote podľa § 17 ods. 2 nedostatky, ktoré majú vplyv na výšku dane alebo uplatneného nároku a správca dane nezačal daňovú kontrolu. Daňový subjekt bude mať možnosť podať proti vyrubovaciemu rozkazu odpor, ktorým sa iniciuje štandardný proces vyrubenia dane (daňová kontrola a vyrubovacie konanie). Pokiaľ daňový subjekt odpor nepodá, považuje sa to za jeho súhlas s vyrubením dane, preto ani odvolanie, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a obnova konania nebudú prípustné, daňový subjekt však môže podať správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku. Podaný odpor správca dane rozhodnutím odmietne, ak bude podaný oneskorene, alebo neoprávnenou osobou alebo bez riadneho odôvodnenia; o tomto následku musí byť daňový subjekt poučený vo vyrubovacom rozkaze. Vyrubovací rozkaz nadobudne právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu čo znamená, že odpor nebol podaný alebo bol podaný oneskorene, alebo bol podaný neoprávnenou osobou. Vyrubovací rozkaz nadobudne právoplatnosť aj dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu z dôvodu nedostatočného vecného odôvodnenia. Po vyrubení dane vyrubovacím rozkazom bude správca dane oprávnený vykonať daňovú kontrolu za uvedené zdaňovacie obdobie len na podnet finančného riaditeľstva alebo ministerstva financií.
K bodu 38 (§ 79 ods. 5)
Navrhuje sa ustanoviť, aby preplatok, ktorý správca dane eviduje po uplynutí lehoty na jeho vrátenie, t.j. nemožno ho vrátiť daňovému subjektu, bol príjmom štátneho rozpočtu.
K bodu 40 (§ 81 ods. 4 a 10)
Z dôvodu, aby sa odstránili interpretačné rozpory, sa navrhuje možnosť zriadiť záložné právo na daňovú pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti.
K bodu 41 a 42 (§ 89)
Navrhuje sa zosúladiť definícia exekučného titulu v daňovom poriadku s definíciou exekučného titulu v Exekučnom poriadku. Ďalej sa navrhuje, aby v exekučnom konaní, začatom na základe exekučného titulu, ktorým je predbežné opatrenie, ktoré bolo vydané v období, keď daň ešte nebola vyrubená a suma uložená predbežným opatrením nebola vymožená, vykonateľné rozhodnutie o vyrubení dane nahradilo pôvodný exekučný titul predbežné opatrenie. Správca dane o tom vydá oznámenie, v ktorom súčasne uvedie výšku nedoplatku, ktorý byť naďalej vymáhaný, pričom účinky všetkých vykonaných exekučných úkonov zostávajú zachované. Na základe tohto nového exekučného titulu možno vykonávať všetky druhy exekúcie. Obdobný postup je upravený aj v ČR v Daňovom řáde (zákon č. 280/2009 Sb.).
Zároveň sa navrhuje, aby na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia vydané podľa § 50 ods. 1 písm. a) bolo možné vykonať exekúciu len prikázaním pohľadávky z účtu.
K bodu 46 (§ 108 ods. 5)
20
Úprava vyžiadania a vydávania súhlasu na poukázanie peňažných prostriedkov vo výške vymáhaného daňového nedoplatku sa v súčasnej podobe ukázala ako neefektívna, spomaľujúca proces úhrady nedoplatkov, ako aj administratívne zaťažujúca daňový subjekt a daňového exekútora, preto sa navrhuje vypustiť vydávanie súhlasu správcu dane. Podobná úprava je aj v Exekučnom poriadku. Zároveň sa ustanovenie upravuje terminologicky.
K bodu 49 (§ 108 ods. 9)
Na zefektívnenie výkonu daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke sa navrhuje, aby sa medzi finančnou správou a bankami zaviedla elektronická komunikácia, ktorej podmienky budú upravené v dohode, ktorú uzatvorí Finančné riaditeľstvo SR s bankami. Iný spôsob doručenia sa využije len, ak by existovali technické prekážky elektronickej komunikácie. Podobne sa postupuje aj u súdnych exekútorov.
K bodu 52 (§ 152)
Navrhuje sa upraviť rozdelenie výťažku tak, aby exekučné náklady a hotové výdavky mali stále prednosť uspokojenia, a to aj v prípade, že pred správcom dane iní záložní veritelia, čím sa odstráni disproporcia medzi uspokojením správcu dane a súdneho exekútora, pokiaľ nevykonáva exekúciu ako prvý v poradí. Pri exekúcii súdneho exekútora uspokojenie súdnych trov a trov exekúcie prednosť aj pred uspokojením záložných veriteľov v poradí pred súdnym exekútorom vykonávajúcim exekúciu (§ 157 Exekučného poriadku).
K bodu 53 (§ 156 ods. 7)
Navrhuje sa jednoznačne ustanoviť, že ak sa vyrubená daň alebo rozdiel dane zmení (zníži, zvýši) alebo zruší, z úradnej moci sa zmení alebo sa zruší rozhodnutie, ktorým bol vyrubený úrok z omeškania.
K bodu 54
Z dôvodu, že dňa 23. júla 2014 bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, v ktorom okrem iného dochádza k úprave terminológie a v slovenskej legislatíve zavedený pojem „zaručený elektronický podpis“ sa mení na pojem „kvalifikovaný elektronický podpis“, sa navrhuje v celom texte zákona nahradiť tento pojem, pričom postup technickej realizácie, ako aj právny účinok ostáva zachovaný.
K bodu 55 (§ 165f)
Navrhuje sa prechodné ustanovenie k § 17 tak, aby sa na zaslané výzvy pred účinnosťou tohto zákona uplatnil postup – následok podľa zákona účinného do 31.12.2016.
K čl. II
Pojem správy daní je širší ako daňové konanie, preto je potrebné rozšíriť kompetencie správcu dane na získavanie údajov z bánk aj vo fáze vyhľadávacej činnosti či inej prípravy daňového konania, ako aj z dôvodu plnenia povinnosti z medzinárodných dohôd týkajúcich sa spolupráce a poskytovania informácií medzi krajinami EÚ.
K čl. III
K bodu 1
Navrhovanou úpravou sa umožňuje colnému úradu vykonať jednoduché, administratívne nenáročné a časovo nenáročné preverovanie informácií, dokladov, účtovných
21
záznamov alebo iných záznamov zjednodušeným postupom v porovnaní s postupom podľa § 12 ods. 1 20 Colného zákona. V prípadoch uvedených v odsekoch 21 23 sa na kontrolu colného vyhlásenia po prepustení uplatní priamo úprava obsiahnutá v článku 48 Colného kódexu Únie a rovnako sa na ne bude vzťahovať aj § 9 Colného zákona upravujúci súčinnosť osôb, ktoré uskutočnili dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru, osôb ktoré sa priamo alebo nepriamo zúčastňujú na dovoze, vývoze alebo tranzite tovaru a osôb, u ktorých sa nachádza (resp. môže nachádzať) tovar podliehajúci colnému dohľadu.
K bodu 2
Pôvodný odsek 21 (navrhovaný odsek 24) upravujúci uplatnenie ostatných odsekov § 12 Colného zákona mutatis mutandis aj na vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné vyhlásenie o vstupe, predbežné colné vyhlásenie o výstupe, vyhlásenie o spätnom vývoze a oznámenie o spätnom vývoze sa navrhuje rozšíriť aj na úpravu uvedenú v bode 1 návrhu.
K bodu 3
Ide o vyvolanú zmenu korešpondujúcu s legislatívnou úpravou v čl. I bod 10. Navrhované ustanovenie nepredstavuje derogáciu všeobecného pravidla uvedeného v § 42 ods. 1 Správneho poriadku, podľa ktorého správny orgán (colný orgán) možnosť nie však povinnosť požiadať dožiadaný orgán o predvedenie.
K čl. IV
Navrhuje sa upraviť ustanovenie o prerušení lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu vzhľadom na zavedenie nového inštitútu – vyrubovacieho rozkazu do Daňového poriadku.
K čl. V
Ustanovuje oprávnenie colníka na predvedenie osoby, ktorej prítomnosť je nevyhnutne potrebná na ďalšie procesné úkony v konaní pred colným orgánom alebo správcom dane, ktorým je daňový úrad a colný úrad. Oprávnenie korešponduje s § 20 ods. 3 Daňového poriadku (čl. I návrhu zákona) a § 85 ods. 11 Colného zákona (čl. III návrhu zákona). Ustanovenie špecifikuje aj náležitosti úradného záznamu, ktorý je colník povinný vyhotoviť v súvislosti s predvedením dotknutej osoby.
K čl. VI
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2017.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 17. augusta 2016.
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kažimír, v. r.
minister financií Slovenskej republiky
22