1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (ďalej len „zákon“) je implementačným zákonom k smernici Rady 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (ďalej len „smernica“).
Predmetná smernica bola prijatá nadväzne na závery Európskej rady z 18. decembra 2014, ktoré zdôraznili naliehavú potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu na globálnej úrovni i na úrovni Európskej únie s cieľom rozšíriť automatickú výmenu informácií aj o informácie o cezhraničných stanoviskách a týmto spôsobom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi.
Spoločnosti uskutočňujúce svoje činnosti vo viacerých štátoch vnímajú daňovú optimalizáciu ako legitímny nástroj na znižovanie daňovej povinnosti. Daňové legislatívy rôznych štátov umožňujú týmto spoločnostiam, aby umelo presúvali zisky do štátov s nízkym daňovým zaťažením, prípadne aby umelo prispôsobili transakciu a zneužili pravidlá v oblasti zdaňovania spoločností. Takáto daňová optimalizácia spoločností je často podporovaná vydávaním daňových stanovísk daňovými správami jednotlivých štátov, v ktorých sa správca dane vyjadruje k súladu cezhraničnej transakcie s vnútroštátnymi zákonmi. Neexistencia dostatočnej transparentnosti v tejto oblasti vytvára priestor na zneužívanie pravidiel v oblasti zdaňovania, čo vedie k znižovaniu daňovej povinnosti, ale aj narúšaniu pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu. Tým sa znižuje kredibilita daňových správ nielen z pohľadu spoločností, ale aj z pohľadu občanov celej EÚ.
Cieľom predkladaného zákona je zvyšovanie daňovej transparentnosti a účinný boj s nežiaducimi daňovými praktikami. Navrhovaný zákon upravuje rozsah a podmienky automatickej výmeny informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách. Vychádzajúc z definícií obsiahnutých v smernici, predmetom automatickej výmeny informácií v Slovenskej republike budú cezhraničné záväzné stanoviská vydané podľa § 53a 53c daňového poriadku, rozhodnutia o odsúhlasení konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne vydané podľa § 17 ods. 7 zákona o dani z príjmov a rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia vydané podľa § 18 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Nadväzne na implementovanú smernicu zákon upravuje lehoty a spôsob automatickej výmeny informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách. Automatická výmena informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách bude prebiehať medzi členskými štátmi a Európskou komisiou, ktorá bude mať prístup k obmedzenému rozsahu informácií. Smernica požaduje od Európskej komisie zriadiť zabezpečený centrálny register cezhraničných záväzných stanovísk členských štátov na administratívnu spoluprácu v oblasti daní, prostredníctvom ktorého by mala automatická výmena prebiehať od 1.1.2018. V navrhovanom zákone sa ukladá povinnosť príslušnému orgánu Slovenskej republiky zasielať ročné vyhodnotenie efektívnosti automatickej výmeny a štatistické údaje do obdobia zriadenia bezpečného centrálneho registra.
2
K spoločným, prechodným a záverečným ustanoveniam
V rámci prechodných ustanovení zákona sa dopĺňajú prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2017. Tieto ustanovenia obsahujú úpravu týkajúcu sa jednorazovej automatickej výmeny informácií o vydaných, zmenených a obnovených cezhraničných záväzných stanoviskách za obdobie od 1.1. 2012 do 31.12.2016.
Zároveň sa upravujú povinnosti príslušného orgánu Slovenskej republiky zasielať štatistické údaje a spätnú väzbu do zriadenia centrálneho registra členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
x
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
x
Transpozícia práva EÚ
Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS v znení smernice Rady 2015/2376/EÚ z 8. decembra 2015.
Termín začiatku a ukončenia PPK
6. – 16.6.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2016
2.Definovanie problému
Transpozícia smernice EÚ a zavedenie automatickej výmeny informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách medzi príslušnými orgánmi členských štátov a EK.
3.Ciele a výsledný stav
Zabezpečenie automatickej výmeny cezhraničných záväzných stanovísk medzi príslušnými orgánmi členských štátov a EK.
4.Dotknuté subjekty
Finančná správa
3
5.Alternatívne riešenia
Neboli posudzované alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
x Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ, ide o transpozíciu prijatej smernice EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
Pozitívne
Žiadne
x
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
x
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Elena Pekárová, Oddelenie medzinárodných daňových vzťahov, Odbor priamych daní, Sekcia daňová a colná MF SR
Ing. Iveta Grossová, Oddelenie medzinárodných daňových vzťahov, Odbor priamych daní, Sekcia daňová a colná MF SR
12.Zdroje
Údaje Finančnej správy SR
Spolupráca s odborníkmi na výmenu informácií (CLO – Finančné riaditeľstvo SR), projektový útvar na automatickú výmenu informácií FR SR.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Dňa 4.7.2016 vydala Komisia pre posudzovanie vybraných vplyvov súhlasné stanovisko k materiálu v rámci záverečného posúdenia materiálu. Komisia neuplatnila k materiálu žiadne pripomienky ani odporúčania.
4
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
+500.000
+794.731
+294.731
+294.731
v tom: kapitola MF SR/072 Výber daní a cla
+500.000
+794.731
+294.731
+294.731
z toho:
- vplyv na ŠR
+500.000
+794.731
+294.731
+294.731
Rozpočtové prostriedky
+500.000
+794.731
+294.731
+294.731
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
+14
+14
+14
- vplyv na ŠR
0
+14
+14
+14
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
+218.400
+218.400
+218.400
- vplyv na ŠR
0
+218.400
+218.400
+218.400
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
+500 000
+794.731
+294.731
+294.731
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
5
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Kvantifikované vplyvy, vrátane zamestnancov, budú rozpočtovo zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrhom zákona sa implementuje smernica Rady 2015/2376, ktorou sa rozširuje automatická výmena informácií o kategóriu cezhraničných záväzných stanovísk. Praktickú automatickú výmenu informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách bude zabezpečovať príslušný orgán SR (FR SR).
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
6
Kvantifikácia mzdových nákladov:
V súvislosti s transponovaním príslušnej smernice sa predpokladá enormný nárast objemu vymieňaných informácií (najmä zo zahraničia) a požiadavka na efektívne využívanie týchto informácií, hodnotenie účinnosti automatickej výmeny informácií a jej oznamovanie Európskej komisii. Bude potrebné zabezpečiť vyhodnocovanie vymieňaných informácií, analyzovanie rizík a daňové preverovanie vymieňaných informácií. Všetky tieto činnosti si vyžadujú tím kvalifikovaných pracovníkov po odbornej aj jazykovej stránke, ktorí budú schopní v praxi zabezpečiť efektívne využitie získaných informácií a na druhej strane aj odborné spracovanie informácií, ktoré budú zasielané zo SR smerom do zahraničia.
Potrebu nových pracovníkov odhadlo Finančné riaditeľstvo SR nasledovne:
-na oddelení medzinárodného zdaňovania navýšenie o 6 pracovníkov
(mzdové náklady na jedného zamestnanca 1 300,00 eur + 454,35 eur odvody zamestnávateľa = 1 754,35 eur t. j. spolu 126 313,20 eur ročne za 6 zamestnancov)
-na oddelenie CLO minimálne 4 pracovníkov
(mzdové náklady na jedného zamestnanca 1 400,00 eur + 489,30 eur odvody zamestnávateľa = 1 889,30 eur, t. j. 90 686,40 eur ročne za 4 zamestnancov).
Celkové mzdové náklady za finančnú správu predstavujú 216 999,60 eur.
Z dôvodu narastajúcej agendy súvisiacej s automatickou výmenou informácií a potrebou legislatívnych prác súvisiacich s implementáciou noviel smernice 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní bola identifikovaná potreba navýšenia počtu pracovníkov na Ministerstve financií SR – sekcii daňovej a colnej, odbore priamych daní.
Potreba nových pracovníkov na MF SR bola odhadnutá nasledovne:
-na oddelení medzinárodného zdaňovania navýšenie o 4 pracovníkov
(mzdové náklady na jedného zamestnanca 1 200 eur + 419,40 eur odvody zamestnávateľa = 1 619,40 eur t. j. 77 731,20 eur ročne za 4 zamestnancov).
Kvantifikácia kapitálových výdavkov:
Na základe predbežného popisu požadovaných funkcionalít na systém zabezpečujúci automatickú výmenu záväzných stanovísk nadväzne na implementovanú smernicu Rady 2015/2376 a porovnania s nákladmi na implementáciu doterajších modulov automatickej výmeny informácií (zahŕňajúcich výmenu podľa pôvodnej smernice 2011/16/EÚ a automatickú výmenu informácií o finančných účtoch) odhadované náklady na systém vo výške 1 mil. eur (rozdelené na roky 2016 a 2017).
Kvantifikácia pozitívneho vplyvu na rozpočet verejnej správy:
V závislosti od využívania a analýzy automaticky prijatých informácií o záväzných stanoviskách sa predpokladá pozitívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu, ktorý v súčasnosti nie je možné presne kvantifikovať, keďže k prvej recipročnej výmene informácií dôjde v septembri 2017.
7
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2018
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
V závislosti od využívania a analýzy automaticky prijatých informácií o záväzných stanoviskách sa predpokladá pozitívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu, ktorý v súčasnosti nie je možné presne kvantifikovať, keďže k prvej recipročnej výmene informácií dôjde v septembri 2017.
8
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
+294.731
+294.731
+294.731
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
+218.400
+218.400
+218.400
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
+76.331
+76.331
+76.331
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
+500.000
+500.000
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
+500.000
+500.000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
+500.000
+794.731
+294.731
+294.731
9
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
+14
+14
+14
z toho vplyv na ŠR
0
+14
+14
+14
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
+1.300
+1.300
+1.300
z toho vplyv na ŠR
0
+1.300
+1.300
+1.300
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
+294.731
+294.731
+294.731
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
+218.400
+218.400
+218.400
z toho vplyv na ŠR
0
+218.400
+218.400
+218.400
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
+76.331
+76.331
+76.331
z toho vplyv na ŠR
0
+76.331
+76.331
+76.331
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
10
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 110 a 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Sekundárne právo (prijaté po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembri 2009):
1.legislatívne akty:
-smernica Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ,
pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. L 332, 18.12.2015).
-smernica Rady 2011/16/EÚ 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a
zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011) v platnom znení.
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - do 30. novembra 2009):
-smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré platia v rámci
spoločenstva pre dočasný dovoz určitých dopravných prostriedkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv.1, Ú. v. ES L 105, 23.4.1983) v platnom znení.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-v rozhodnutí Súdneho dvora vo veci C - 533/03, EK proti Rade EÚ, [2006],
-v rozhodnutí Súdneho dvora vo veci C - 422/01, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) a Ola Ramstedt proti Riksskatteverket, [2003].
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice Rady (EÚ) 2015/2376 je stanovená do 31.12.2016.
b)Lehota na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády, ktorým sa zabezpečí prebratie smernice Rady (EÚ) 2015/2376 podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov bola určená do 15.9.2016.
11
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260.
d) Smernica Rady (EÚ) 2015/2376 bola prebratá do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
12
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií
v oblasti daní
Smernica EÚ
SMERNICA RADY (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica
2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 359/2015 o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „NZ“)
Zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej „442/2012“)
Zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „359/2015“)
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „563/2009“)
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „595/2003“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1
ods.1
Článok 3 sa mení takto:
a)Bod 9 sa nahrádza takto:
„9.‚automatická výmena‘ je:
a)na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez
N
442/
2012 a NZ
Čl. I
§ 2
písm. h)
Na účely tohto zákona je
automatickou výmenou informácií systematické oznamovanie vopred určených informácií bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred určených
Ú
13
predchádzajúcej žiadosti a vo vopred stanovených pravidelných intervaloch. Na účely článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie týka informácií, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte;
b)na účely článku 8 ods. 3a systematické oznamovanie vopred určených informácií o rezidentoch v iných členských štátoch príslušnému členskému štátu rezidencie, a to bez predchádzajúcej žiadosti a vo vopred stanovených pravidelných intervaloch. V kontexte článku 8 ods. 3a, článku 8 ods. 7a, článku 21 ods. 2 a článku 25 ods. 2 a 3 má akýkoľvek výraz, ktorý sa začína veľkým písmenom, význam podľa zodpovedajúceho vymedzenia pojmu uvedeného v prílohe I;
c)na účely všetkých ustanovení tejto smernice s výnimkou článku 8 ods. 1 a 3a a článku 8a systematické oznamovanie vopred určených informácií poskytnutých v súlade s písmenami a) a b) tohto bodu;“.
b) Dopĺňajú sa tieto body:
„14.‚cezhraničné záväzné stanovisko‘ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného, zmeneného alebo obnoveného v rámci daňovej kontroly, ktoré spĺňa tieto podmienky:
a)je vydané, zmenené alebo obnovené vládnym alebo daňovým orgánom členského štátu alebo nižším územným či správnym celkom členského štátu vrátane miestnych orgánov alebo v jeho mene bez ohľadu na to, či sa skutočne použije;
b)je vydané, zmenené alebo obnovené konkrétnej osobe alebo skupine osôb, pričom táto osoba alebo skupina osôb je oprávnená spoliehať sa naň;
c)týka sa výkladu alebo uplatňovania právneho alebo administratívneho ustanovenia týkajúceho sa správy alebo presadzovania vnútroštátnych daňových právnych predpisov členského štátu alebo jeho územného či správneho celku vrátane miestnych orgánov;
d)súvisí s cezhraničnou transakciou alebo otázkou, či sa činnosťami, ktoré vykonáva osoba v inej jurisdikcii, vytvorí stála prevádzkareň, a
e)je vypracované pred transakciami alebo činnosťami v inej jurisdikcii potenciálne vytvárajúcimi stálu prevádzkareň alebo pred podaním daňového priznania za obdobie, v ktorom sa transakcia alebo
359/ 2015
NZ
Čl. I
563/ 2009
§ 2
písm. a)
§ 2 písm. k)
bod 1
§ 53a
pravidelných lehotách,
Na účely automatickej výmeny informácií podľa § 1 písm. a) sa rozumie
automatickou výmenou informácií systematické oznamovanie vopred určených informácií o rezidentoch členských štátov alebo o rezidentoch zmluvných štátov príslušnému orgánu členského štátu alebo príslušnému orgánu zmluvného štátu, bez predchádzajúcej žiadosti a vo vopred určených časových intervaloch,
k) záväzným stanoviskom
1. záväzné stanovisko vydané podľa osobitného predpisu,4a) ktoré súvisí s cezhraničnou transakciou,
Záväzné stanovisko
(1)Daňový subjekt môže písomne požiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov. Rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)Žiadosť o záväzné stanovisko musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjekt uvedie aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných ustanovení daňových predpisov, právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu.
(3)Ak žiadosť daňového subjektu neobsahuje
14
súbor transakcií či činností vykonali.
predpísané náležitosti alebo ak skutočnosti, ku ktorým byť záväzné stanovisko vydané, nie pre posúdenie dostatočné, finančné riaditeľstvo vyzve daňový subjekt v lehote do siedmich pracovných dní od doručenia žiadosti, aby v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia výzvy doplnil svoje podanie v požadovanom rozsahu. Ak daňový subjekt výzve finančného riaditeľstva nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa táto žiadosť za nepodanú a finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť daňovému subjektu.
(4)Finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, ak na vydanie záväzného stanoviska je potrebné uplatniť právny predpis iného štátu alebo ak daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré bolo podané daňové priznanie; o nevydaní záväzného stanoviska finančné riaditeľstvo informuje daňový subjekt.
(5)Finančné riaditeľstvo vydá daňovému subjektu záväzné stanovisko v lehote 60 dní od doručenia žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy podľa odseku 3. Ak vzhľadom na zložitosť prípadu nemožno vydať záväzné stanovisko do 60 dní, finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť daňovému subjektu a požiada ho o vyjadrenie, či súhlasí s vydaním záväzného stanoviska v ním navrhnutej predĺženej lehote, pričom táto lehota nemôže presiahnuť šesť kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, alebo od jej doplnenia na základe výzvy podľa odseku 3.
(6) Ak daňový subjekt oznámi finančnému riaditeľstvu v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 5, že nesúhlasí s predĺžením lehoty na vydanie záväzného stanoviska, alebo ak sa v tejto lehote nevyjadrí, žiadosť sa považuje za späťvzatú.
15
§ 53b
§ 53c
(7) Záväzné stanovisko obsahuje stanovisko ku všetkým v žiadosti uvedeným skutočnostiam a časový a vecný rozsah záväznosti.
(8) Záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane a druhostupňový orgán. Záväzné stanovisko nezaväzuje správcu dane ani druhostupňový orgán, ak daňový subjekt, ktorému bolo vydané záväzné stanovisko, neuplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku alebo ak sa preukáže, že rozhodujúce skutočnosti, na základe ktorých bolo záväzné stanovisko vydané, nie splnené, alebo ak záväzné stanovisko stratilo účinky podľa
§ 53b ods.
3
.
(1)Ak záväzné stanovisko neobsahuje stanovisko ku všetkým skutočnostiam, ku ktorým daňový subjekt záväzné stanovisko žiadal, môže daňový subjekt proti nemu podať finančnému riaditeľstvu námietku do ôsmich dní od jeho doručenia.
(2)Finančné riaditeľstvo posúdi námietku a záväzné stanovisko doplní, ak na to dôvody; o neopodstatnenosti námietky zašle daňovému subjektu oznámenie.
(3)Záväzné stanovisko stráca účinky
a) dňom nadobudnutia účinnosti zmeny právnej úpravy, na základe ktorej bolo záväzné stanovisko vydané,
b) ak obchodný prípad, ku ktorému bolo záväzné stanovisko vydané, je v rozpore s právnymi predpismi, alebo ich obchádza, alebo zastiera iný právny úkon,
c) ak vo veci právoplatne rozhodol súd.
(1)Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške
a) 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu
16
jedného daňového predpisu,
b) 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov,
c) 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 6 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady.
(2)Úhrada podľa odseku 1 sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti a v určenej výške podľa odseku 1, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy finančného riaditeľstva na jej zaplatenie. Ak úhrada nebude zaplatená v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá; túto skutočnosť finančné riaditeľstvo oznámi daňovému subjektu.
(3)Ak skutočná výška sumy obchodného prípadu prevýši výšku sumy predpokladaného obchodného prípadu uvedenú v úplnej žiadosti podľa
§ 53a ods.
2
najmenej o 10 %, daňový subjekt je povinný zaplatiť rozdiel na úhrade podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa tohto zistenia alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo colného úradu, ak túto skutočnosť zistí daňový úrad alebo colný úrad. Daňový úrad alebo colný úrad vyrubí daňovému subjektu ročný úrok vo výške 1 % zo sumy rozdielu úhrady. Úrok sa počíta za každý deň omeškania odo dňa podania úplnej žiadosti podľa
§ 53a ods. 2
do dňa zaplatenia rozdielu na úhrade. Rovnako sa postupuje, ak záväzné stanovisko bolo vydané k jednému obchodnému prípadu a daňový subjekt uplatnil postup pre tento obchodný prípad opakovane.
(4)Ak daňový subjekt v lehote 12 kalendárnych
17
Cezhraničná transakcia môže zahŕňať okrem iného uskutočnenie investícií, poskytnutie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu, ktorej je určené cezhraničné záväzné stanovisko;
NZ
Čl.I
§ 2 písm. m)
bod 4
mesiacov nasledujúcich po vydaní záväzného stanoviska uplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku aj na iný obchodný prípad ako predpokladaný obchodný prípad uvedený v žiadosti podľa
§ 53a ods. 2
, je povinný zaplatiť úhradu zo sumy iného obchodného prípadu do 30 dní od uplatnenia postupu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo colného úradu, ktorý túto skutočnosť zistil. Na výpočet úhrady sa použije odsek 1 primerane. Daňový úrad alebo colný úrad vyrubí daňovému subjektu ročný úrok vo výške 1 % zo sumy úhrady. Úrok sa počíta za každý deň omeškania odo dňa podania úplnej žiadosti podľa
§ 53a ods. 2
do dňa zaplatenia úhrady.
(5)Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, vráti zaplatenú úhradu daňovému subjektu; túto skutočnosť oznámi finančné riaditeľstvo daňovému subjektu. Finančné riaditeľstvo vráti daňovému subjektu zaplatenú úhradu podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety. Ak nastanú skutočnosti podľa
§ 53a ods.
6
, finančné riaditeľstvo zaplatí v lehote 30 dní odo dňa vrátenia úhrady daňovému subjektu ročný úrok vo výške 1 % zo sumy zaplatenej úhrady odo dňa podania úplnej žiadosti podľa
§ 53a ods. 2
do dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety; túto skutočnosť oznámi daňovému subjektu.
cezhraničnou transakciou
4. cezhraničné uskutočnenie investícií, cezhraničné poskytnutie tovaru, služieb, finančných prostriedkov alebo cezhraničné použitie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktoré sa nemusí priamo vzťahovať na subjekt, ktorému je určené záväzné stanovisko,
záväzným stanoviskom
18
15.‚záväzné stanovisko k stanoveniu metódy ocenenia‘ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného, zmeneného alebo obnoveného v rámci daňovej kontroly, ktoré spĺňa tieto podmienky:
a)je vydané, zmenené alebo obnovené vládnym alebo daňovým orgánom jedného alebo viacerých členských štátov vrátane akéhokoľvek nižšieho územného či správneho celku členského štátu, vrátane miestnych orgánov alebo v jeho mene bez ohľadu na to, či sa skutočne použije;
b)je vydané, zmenené alebo obnovené konkrétnej osobe alebo skupine osôb, pričom táto osoba alebo skupina osôb je oprávnená spoliehať sa naň, a
c)určuje pred uskutočnením cezhraničných transakcií medzi pridruženými podnikmi vhodný súbor kritérií na stanovenie transferového oceňovania týchto transakcií alebo určuje pripísanie zisku stálej prevádzkarni.
595/ 2003
§ 2 písm. k) bod 2
§ 17 ods. 7
2. rozhodnutie o odsúhlasení konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne vydané podľa osobitného predpisu4b) a
(7) Základ dane alebo daňová strata daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne, nemôže byť nižší alebo daňová strata nemôže byť vyššia, ako by bola dosiahnutá, keby ako nezávislá osoba vykonával rovnaké alebo podobné činnosti nezávisle od jej zriaďovateľa; základ dane alebo daňová strata sa zistí podľa
§ 17 29
. Na úpravu základu dane stálej prevádzkarne sa primerane použije postup podľa
§ 18
. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa príjem dosiahnutý činnosťou stálej prevádzkarne. Do daňových výdavkov sa môžu zahrnúť aj náklady preukázateľne vynaložené zriaďovateľom stálej prevádzkarne na účely tejto stálej prevádzkarne vrátane nákladov na vedenie a všeobecných správnych výdavkov bez ohľadu na miesto ich vzniku, ak zriaďovateľ stálej prevádzkarne preukáže úhrnnú výšku týchto nákladov za podnik ako celok, zdôvodní spôsob ich delenia medzi jednotlivé časti podniku daňovníka a preukáže tok výrobkov alebo služieb smerujúcich do tejto stálej prevádzkarne. Ak nemožno určiť základ dane týmto spôsobom, na jeho určenie možno použiť aj pomer zisku alebo straty k nákladom alebo k hrubým príjmom pri porovnateľných činnostiach u porovnateľných daňovníkov alebo porovnateľnú výšku obchodného rozpätia a podobné porovnateľné ukazovatele, ak sa na ich základe preukázateľne vyčísli základ dane. Ďalej možno použiť metódu rozdelenia celkových ziskov podniku daňovníka jeho rôznym častiam alebo organizačným zložkám, ak sa dodrží princíp nezávislého vzťahu (
§ 18
). Daňovník môže
19
NZ
Čl.I
595/ 2003
§ 2 písm.k) bod 3
§ 18 ods. 4
písomne požiadať správcu dane o odsúhlasenie konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne. Na odsúhlasenie konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne sa primerane použije postup podľa
§ 18 ods. 4
.
3. rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané podľa osobitného predpisu,4c)
(4)Daňovník môže písomne požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia
128)
o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy podľa odseku 2 alebo odseku 3, alebo inej metódy (ďalej len „rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia“) najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého by sa mala odsúhlasená metóda ocenenia uplatňovať. Prílohou k žiadosti je dokumentácia podľa odseku 1. Rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia, v ktorom správca dane vyhovie žiadosti daňovníka, sa vydáva najviac na päť zdaňovacích období. Ak daňovník nedodrží lehotu na podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia, považuje sa žiadosť za nepodanú; túto skutočnosť oznámi správca dane daňovníkovi a vráti daňovníkovi zaplatenú úhradu. Ak daňovník požiada o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a príslušné štáty sa nedohodnú, správca dane môže rozhodnúť o vydaní rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení metódy ocenenia. Na žiadosť daňovníka, podanú najmenej 60 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v rozhodnutí o odsúhlasení metódy ocenenia, správca dane môže vydať rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia najviac na päť ďalších zdaňovacích období, ak daňovník preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy
20
595/
2003
§ 18 ods.1
ocenenia vydané. Proti rozhodnutiu o odsúhlasení metódy ocenenia nemožno podať odvolanie. O nevyhovení žiadosti daňovníka správca dane zašle daňovníkovi písomné oznámenie, pričom rozhodnutie sa nevydáva. Daňovník zaplatí spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia úhradu vo výške podľa osobitného predpisu,
80d)
ak ide o jednostranné odsúhlasenie správcom dane, a vo výške podľa osobitného predpisu,
80e)
ak ide o odsúhlasenie na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Úhrada podľa deviatej vety sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti a v určenej výške, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správcu dane na jej zaplatenie. Ak úhrada nebude zaplatená v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, považuje sa žiadosť za nepodanú, túto skutočnosť oznámi správca dane daňovníkovi. Ak správca dane vydá oznámenie o nevyhovení žiadosti, zaplatená úhrada sa daňovníkovi nevráti.
Na zistenie rozdielu podľa § 17 ods. 5 sa použije metóda podľa odseku 2 alebo odseku 3 alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 2 a 3. Použiť možno len takú metódu, ktorej použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Princíp nezávislého vzťahu je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v obchodných vzťahoch alebo finančných vzťahoch medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch za porovnateľných okolností. Pri porovnávaní sa zohľadňujú najmä činnosti vykonávané porovnávanými osobami, a to ich
21
Podniky sú pridruženými podnikmi vtedy, ak sa jeden podnik priamo alebo nepriamo podieľa na riadení, kontrole alebo kapitále iného podniku alebo ak sa tie isté osoby priamo alebo nepriamo podieľajú na riadení, kontrole alebo kapitále podnikov.
Transferové ceny sú ceny, za ktoré určitý podnik prevádza pridruženým podnikom fyzický tovar a nehmotný majetok alebo poskytuje služby, a ‚transferové oceňovanie‘ sa má chápať zodpovedajúcim spôsobom;
16.na účely bodu 14 je ‚cezhraničná transakcia‘ transakciou alebo súborom transakcií, v prípade ktorých:
a)nie všetky strany tejto transakcie alebo súboru transakcií sú rezidentmi na daňové účely v členskom štáte, ktorý vydáva, mení alebo obnovuje cezhraničné záväzné stanovisko;
b)ktorákoľvek zo strán transakcie alebo súboru transakcií je rezidentom na daňové účely súčasne vo viacerých než v jednej jurisdikcii;
c)jedna zo strán transakcie alebo súboru transakcií vykonáva podnikateľskú činnosť v inej jurisdikcii prostredníctvom stálej prevádzkarne a transakcia alebo súbor transakcií predstavuje časť podnikateľskej činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť stálej prevádzkarne. Cezhraničná transakcia alebo súbor transakcií zahŕňa aj opatrenia, ktoré prijala osoba, pokiaľ ide o podnikateľské činnosti v inej jurisdikcii, ktoré táto osoba vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne, alebo
d)ide o také transakcie alebo súbor transakcií, ktoré majú cezhraničný vplyv.
Na účely bodu 15 je ‚cezhraničná transakcia‘ transakciou alebo súborom transakcií zahŕňajúcich pridružené podniky, ktoré nie sú všetky rezidentmi na daňové účely na území jednej jurisdikcie, alebo ak transakcia alebo súbor transakcií majú cezhraničný vplyv;
17.na účely bodov 15 a 16 je ‚podnik‘ akákoľvek forma podnikania.“
NZ
Čl. I
§ 2 písm. m)
výroba, montážne práce, výskum a vývoj, nákup a predaj a podobne, rozsah ich podnikateľských rizík, vlastnosti porovnávaného majetku alebo služby, dohodnuté zmluvné podmienky, ekonomické prostredie trhu, ako aj obchodná stratégia. Podmienky sú vzájomne porovnateľné, ak medzi nimi nie je zásadný rozdiel alebo ak možno vplyv týchto rozdielov odstrániť. O použitej metóde je daňovník povinný viesť dokumentáciu. Obsah dokumentácie o použitej metóde určí ministerstvo.
cezhraničnou transakciou
1. transakcia, pri ktorej
1a. aspoň jedna zo strán transakcie nie je rezidentom na daňové účely v Slovenskej republike,
1b. ktorákoľvek zo strán transakcie je rezidentom na daňové účely súčasne vo viacerých štátoch,
1c. jedna zo strán transakcie vykonáva podnikateľskú činnosť v inom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne a transakcia predstavuje časť podnikateľskej činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť stálej prevádzkarne,
2. úkon, ktorý vykonal subjekt, ak ide o podnikateľské činnosti v inom štáte, ktoré tento subjekt vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne,
3. transakcia, ktorá má cezhraničný vplyv,
4. cezhraničné uskutočnenie investícií, cezhraničné poskytnutie tovaru, služieb, finančných prostriedkov alebo cezhraničné použitie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktoré sa nemusí priamo vzťahovať na
22
subjekt, ktorému je určené záväzné stanovisko alebo
5. pri rozhodnutiach podľa písmena k) druhého a tretieho bodu transakcia zahŕňajúca prepojené podniky, ktoré nie sú všetky rezidentmi na daňové účely na území jedného štátu alebo transakcia, ktorá má cezhraničný vplyv .
Čl. 1 ods. 2
V článku 8 sa odseky 4 a 5 vypúšťajú.
N
NZ
Čl. I
Bod 3
V § 7 sa vypúšťa odsek 4.
Ú
Čl. 1
Ods. 3
Vkladajú sa tieto články:
„Článok 8a
Rozsah a podmienky povinnej automatickej výmeny informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia
1. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo cezhraničné záväzné stanovisko alebo záväzné stanovisko k stanoveniu metódy ocenenia vydané, zmenené alebo obnovené po 31. decembri 2016, oznámi informácie o tomto stanovisku prostredníctvom automatickej výmeny príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, ako aj Európskej komisii s výnimkou prípadov stanovených v odseku 8 tohto článku, a to v súlade s uplatňovanými praktickými opatreniami prijatými podľa článku 21.
2. Príslušný orgán členského štátu oznámi v súlade s uplatňovanými praktickými opatreniami prijatými podľa článku 21 príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a s výnimkou prípadov stanovených v odseku 8 tohto článku aj Európskej komisii informácie o cezhraničných záväzných stanoviskách alebo záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia vydaných, zmenených alebo obnovených v období, ktoré sa začalo päť rokov pred 1. januárom 2017.
Ak ide o cezhraničné záväzné stanoviská a záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia vydané, zmenené alebo obnovené medzi 1. januárom 2012 a 31. decembrom 2013, toto oznámenie sa vykoná pod podmienkou, že sú stále platné k 1. januáru 2014.
Ak ide o cezhraničné záväzné stanoviská a záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia vydané, zmenené alebo obnovené medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2016, toto oznámenie sa vykoná bez
N
NZ
Čl. I
§ 8 ods.1
§ 24a
ods. 1
(1)Príslušný orgán Slovenskej republiky najneskôr do troch mesiacov od skončenia kalendárneho polroka, počas ktorého boli vydané, zmenené alebo obnovené záväzné stanoviská, oznámi príslušným orgánom členských štátov a Európskej komisii informácie o týchto záväzných stanoviskách, okrem záväzných stanovísk podľa § 2 písm. k) druhého bodu a tretieho bodu dohodnutých na základe medzinárodných zmlúv so štátmi, ktoré nie členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „nečlenský štát“), ak odseky 3 a 4 a § 9 ods. 5 neustanovujú inak.
(1) Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi do 31. decembra 2017 príslušnému orgánu členského štátu informácie podľa § 8 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2017 a Európskej komisii informácie podľa § 8 ods. 2 písm. c) g), i), j) a l) v znení účinnom od 1. januára 2017 o záväzných stanoviskách vydaných, zmenených alebo obnovených v období
a)od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016,
b)od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013, ak neboli zrušené alebo nestratili účinky k 1. januáru 2014.
Ú
23
ohľadu na ich platnosť.
Členské štáty môžu vylúčiť z oznamovania uvedeného v tomto odseku informácie o cezhraničných záväzných stanoviskách a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia vydaných, zmenených alebo obnovených pred 1. aprílom 2016 konkrétnej osobe alebo skupine osôb okrem tých, ktoré vykonávajú najmä finančné a investičné činnosti, s celoskupinovým čistým ročným obratom, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (6), nižším ako 40 000 000 EUR (alebo ekvivalentnou sumou v akejkoľvek inej mene) vo fiškálnom roku predchádzajúcom dňu vydania, zmeny alebo obnovenia týchto cezhraničných záväzných stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia.
3. Dvojstranné alebo mnohostranné záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia dohodnuté s tretími krajinami sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti automatickej výmeny informácií podľa tohto článku, ak medzinárodná daňová dohoda, podľa ktorej sa záväzné stanovisko k stanoveniu metódy ocenenia dojednalo, nedovoľuje jeho sprístupnenie tretím stranám. Takéto dvojstranné alebo mnohostranné záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia sa vymieňajú podľa článku 9, ak medzinárodná daňová dohoda, podľa ktorej sa záväzné stanovisko k stanoveniu metódy ocenenia dojednalo, dovoľuje jeho zverejnenie a príslušný orgán tretej krajiny povolí zverejnenie informácií.
Ak by však dvojstranné alebo mnohostranné záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia boli podľa prvej vety prvého pododseku tohto odseku vyňaté z automatickej výmeny informácií, informácie stanovené v odseku 6 tohto článku a uvedené v žiadosti, ktorá vedie k vydaniu takéhoto dvojstranného alebo mnohostranného záväzného stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia, sa namiesto toho vymieňajú podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.
D
N
NZ
Čl. I
§ 8
ods. 1
§ 9
ods. 5
§ 8
ods. 1
ods.4
(5) Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne príslušnému orgánu členského štátu bez jeho žiadosti záväzné stanoviská podľa § 2 písm. k) druhého bodu a tretieho bodu dohodnuté s nečlenským štátom, ak medzinárodná zmluva, na základe ktorej sa takéto záväzné stanovisko dohodlo, umožňuje jeho sprístupnenie tretím stranám a príslušný orgán nečlenského štátu poskytol súhlas so sprístupnením informácií.
(4) Ak medzinárodná zmluva, na základe ktorej sa záväzné stanovisko podľa § 2 písm. k) druhého bodu a tretieho bodu dohodlo s nečlenským štátom, neumožňuje sprístupnenie informácií tretím stranám, príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi príslušným orgánom členských štátov informácie podľa odseku 2 vyplývajúce zo žiadosti podľa osobitného predpisu4c) a Európskej komisii informácie podľa odseku 2 písm. c) g), i), j) a l) vyplývajúce zo žiadosti
n.a.
Ú
24
4. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v prípade, keď sa cezhraničné záväzné stanovisko týka výhradne daňových záležitostí jednej alebo viacerých fyzických osôb a zahŕňa výhradne tieto ich daňové záležitosti.
5. Výmena informácií sa uskutočňuje takto:
a)pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 1, do troch mesiacov od skončenia polovice kalendárneho roka, počas ktorého sa cezhraničné záväzné stanoviská alebo záväzné stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia vydali, zmenili alebo obnovili;
b)pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 2, do 1. januára 2018.
6. Informácie, ktoré má oznamovať členský štát podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, zahŕňajú:
a)identifikačné údaje inej osoby, než je fyzická osoba, a podľa potreby aj skupiny spoločností, ku ktorej patrí;
b)zhrnutie obsahu cezhraničných záväzných stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia vrátane opisu príslušných podnikateľských činností alebo transakcií, alebo súboru transakcií v abstraktných pojmoch, ktoré nevedú k porušeniu obchodného, priemyselného ani profesijného tajomstva alebo zverejneniu obchodného postupu, alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku;
c)dátumy vydania, zmeny alebo obnovenia cezhraničných záväzných stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia;
d)počiatočný dátum obdobia platnosti cezhraničného záväzného stanoviska alebo záväzného stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia, ak je stanovený;
e)konečný dátum obdobia platnosti cezhraničného záväzného stanoviska alebo záväzného stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia, ak je stanovený;
f)druh cezhraničného záväzného stanoviska alebo záväzného
§ 2 písm. l)
§ 8
ods. 1
§ 24a ods. 1
§ 8
ods. 2
podľa osobitného predpisu.4c)
l) subjektom právnická osoba, právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok, ktorý spoločne s príjmom z tohto majetku podlieha niektorej z daní, na ktorú sa vzťahuje tento zákon,
(2)Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú najmä:
a) identifikačné údaje subjektu a dotknutej skupiny subjektov, a to najmä názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo,
b)