1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA RADY 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (kodifikované znenie)
Smernica EÚ
SMERNICA RADY 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z
tabakových výrobkov (kodifikované znenie)
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej „106/2004“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 8 ods.4
4. Od 1. januára 2014 špecifická spotrebná daň z cigariet nesmie byť menej ako 7,5 % a viac ako 76,5 % z výšky celkového daňového zaťaženia, ktoré je výsledkom súčtu:
a)
špecifickej spotrebnej dane;
b)
percentuálnej časti spotrebnej dane z cigariet a DPH na váženú priemernú maloobchodnú cenu cigariet.
N
Návrh zákona
106/ 2004 a návrh zákona
§ 44u ods.1
§ 6 ods.2
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 sa sadzba dane z cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 61,80 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44u ods. 1 sa ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 64,10 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
Ú
Účinnosť od 1.2. 2019
Čl. 9 ods.1
1. Členské štáty majú podľa pravidiel tejto kapitoly stanoviť pre cigarety minimálne spotrebné dane.
N
106/ 2004 a návrh zákona
§ 6 ods.3
§ 44u
ods.2
Minimálna sadzba dane z cigariet je 100,10 eura/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44u ods. 2.
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je minimálna sadzba dane z cigariet 96,50 eura/1 000 kusov.
Ú
Čl.10
2. Od 1. januára 2014 predstavuje celková spotrebná daň z cigariet minimálne
N
Návrh
§ 44u
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 sa sadzba dane z
Ú
2
ods.2 1.
pod-odsek
60 % váženej priemernej maloobchodnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu.
Bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú cenu nesmie byť táto spotrebná daň nižšia ako 90 EUR na 1 000 cigariet.
zákona
106/ 2004 a návrh zákona
ods.1
§ 6 ods.2
§ 6 ods.3
§ 44u
ods.2
cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 61,80 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44u ods. 1 sa ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 64,10 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
Minimálna sadzba dane z cigariet je 100,10 eura/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44u ods. 2.
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je minimálna sadzba dane z cigariet 96,50 eura/1 000 kusov.
Účinnosť od 1.2. 2019
Čl. 14 ods.2 3. a 4. pod-odsek
Od 1. januára 2015 celková spotrebná daň z jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predstavuje minimálne 46 % z váženej priemernej maloobchodnej ceny jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo minimálne 54 EUR na kilogram.
Od 1. januára 2018 celková spotrebná daň z jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predstavuje najmenej 48 % z váženej priemernej maloobchodnej ceny jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo minimálne 60 EUR na kilogram.
N
106/2004
Návrh zákona
106/ 2004 a návrh zákona
§ 6 ods.1
§ 44u ods.3
§ 6 ods.1
Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet sa ustanovuje takto:
opis tovaru
sadzba dane
cigary, cigarky
71,11 eura/kg
tabak
71,11 eura/kg
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je sadzba dane na tabak 73,90 eura/kg.
Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet sa ustanovuje takto:
opis tovaru
sadzba dane
cigary, cigarky
76,70 eura/kg
tabak
76,70 eura/kg
Ú
Účinnosť od 1.2. 2019