1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Východiskovým zámerom tohto návrhu zákona je zavedenie postupného zvyšovania sadzby dane z cigariet.
Hlavnými cieľmi, ktoré viedli k vypracovaniu predkladaného návrhu zákona sú:
-zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu,
-zabezpečenie rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia,
-zdaňovanie nových tabakových výrobkov.
Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
27.6.2016 – 29.6.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2016
2.Definovanie problému
a)konsolidácia verejných financií,
b)lehota na dopredaje cigár a cigariek.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom zvýšenia sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov je stabilizovať daňové príjmy z tabakových výrobkov, zabrániť ich poklesu a zároveň dosiahnuť rovnováhu aj s cieľmi v oblasti ochrany zdravia obyvateľov, a to s vopred preddefinovaným zvyšovaním sadzieb dane na strednodobý časový horizont, čím sa vytvorí efektívny nástroj predvídateľnosti podnikateľského prostredia a zabezpečenia daňových príjmov.
Úprava lehoty na dopredaje cigár a cigariek, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu do 29. februára 2016 a nebudú predané konečnému spotrebiteľovi do 31. decembra 2016.
4.Dotknuté subjekty
Podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s tabakovými výrobkami podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a koneční spotrebitelia tabakových výrobkov.
5.Alternatívne riešenia
Na základe zverejnenej predbežnej informácie PI-2016-28 neboli navrhnuté žiadne alternatívne riešenia týkajúce sa uvedeného problému, následkom čoho bola posudzovaná len alternatíva, ktorú navrhlo MF SR.
K problematike lehoty na dopredaje cigár a cigariek značených kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, boli zvažované tieto riešenia:
-predĺženie lehoty na dopredaje týchto tabakových výrobkov o dva roky (do 31. decembra 2018) prípadne až do ich vypredania alebo
-predĺženie lehoty na dopredaje týchto tabakových výrobkov do 31. decembra 2017.
3
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné.
8.Preskúmanie účelnosti**
Bezpredmetné.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Milan Danišovič, MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, oddelenie spotrebných daní, milan.danisovic©mfsr.sk
12.Zdroje
Inštitút finančnej politiky MF SR
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania.
K doložke vybraných vplyvov
4
Komisia odporúča predkladateľovi, aby použil aktuálnu doložku vybraných vplyvov účinnú od 1. 4. 2016 a zároveň v nej vyznačil, že materiál nemá žiadne vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Stanovisko predkladateľa: akceptované
Komisia žiada predkladateľa o podrobnejšie dopracovanie doložky vybraných vplyvov v častiach: „2. Definovanie problému“, „3. Ciele a výsledný stav“, „4. Dotknuté subjekty“, „5. Alternatívne riešenia“ (uviesť, prečo neboli zvažované alternatívne riešenia).
Stanovisko predkladateľa: akceptované
K doložke vybraných vplyvov a analýze sociálnych vplyvov
Komisia žiada označiť negatívny sociálny vplyv návrhu a doplniť analýzu sociálnych vplyvov, v nej Komisia žiada analyzovať negatívny vplyv zvýšenia výdavkov pre dotknutú skupinu spotrebiteľov.
Stanovisko predkladateľa:
Analýza IFP týkajúca sa zdanenia fajčiarov indikuje, že spotrebitelia na Slovensku reagujú na vývoj cien cigariet len mierne, a teda vzhľadom na tempo rastu cien cigariet je ich celková spotreba na slovenskom trhu pomerne stabilná. Spotrebná daň slúži skôr ako daň, ktorou sa vo všeobecnosti zaťažuje spotreba produktov (spotreba tabaku) s negatívnymi externalitami. Funkcia spotrebných daní sa čoraz viac stáva jedným z nástrojov ochrany verejného zdravia a sociálnej politiky, aj zo strany Európskej komisie, preto nezastávame názor, že zvýšenie sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov má negatívne sociálne vplyvy.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
V časti 3.1, strana 9, Komisia odporúča uviesť: „Predkladaným návrhom budú ovplyvnené podnikateľské subjekty, ktoré vyrábajú nové kategórie tabakových výrobkov, predstavujúce inovácie v tabakovom priemysle. Zároveň tento návrh ovplyvní celý distribučný a obchodný reťazec tabakových výrobkov, t. z. aj malé a stredné podniky, ktoré v tejto oblasti podnikajú.“
V časti 3.5, strana 10, Komisia odporúča uviesť: „Navrhovaná zmena negatívny vplyv na inovácie.“
Stanovisko predkladateľa:
Túto pripomienku pokladáme za irelevantnú vzhľadom na cieľ a obsah predloženého návrhu zákona, ktorý upravuje sadzby dane zavedených tabakových výrobkov. Zdaňovanie nových kategórií tabakových výrobkov nebolo predmetom predloženého návrhu zákona v rámci PPK a tiež nekorešponduje s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 2020, podľa ktorého vláda pristúpi k zvýšeniu spotrebnej dane z tabaku s dôrazom na ochranu zdravia obyvateľov.
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu nevypracoval dostatočne Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky, nakoľko tabuľka súhrnných nákladov regulácie nie je vyplnená. Nakoľko predkladateľ vyčíslil priame finančné náklady tým, že odkázal na príjmy rozpočtov verejnej správy vo výške 130,246 milióna eur v rokoch 2017-2020, táto suma patrí do riadku „celkové náklady regulácie“, rovnako je potrebné vyčísliť náklady na jedného podnikateľa.
Stanovisko predkladateľa:
Suma 201,417 milióna eur v rokoch 2017-2020, bola do riadku „celkové náklady regulácie“ doplnená, náklady na jedného podnikateľa nie je možné vyčísliť, keďže navrhovaná novela zasahuje rôznorodé podnikateľské subjekty.
K procesu
Predkladateľ predložil materiál dňa 28.06.2016 do skráteného Predbežného pripomienkového konania, čím nepostupoval v súlade s procesom podľa Jednotnej metodiky (účinná od 01.04.2016), nakoľko tejto fáze legislatívneho procesu predchádza:
1. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky, a to do desiatich pracovných dní od schválenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR, ak je materiál doň zahrnutý. Plán legislatívnych úloh vlády SR bol schválený vládou SR 15.06.2016 a teda Ministerstvu hospodárstva SR ešte neuplynula lehota desiatich pracovných dní na informovanie predkladateľa o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi v momente, kedy predkladateľ predložil materiál do skráteného predbežného pripomienkového konania;
2. povinnosť vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi podľa bodu 5. Jednotnej metodiky, v
5
prípade, ak o tejto povinnosti rozhodne Ministerstvo hospodárstva SR na odporúčanie SBA. Dňa 19.05.2016 SBA odporučila Ministerstvu hospodárstva SR rozhodnúť v predmetnom materiáli o povinnosti vykonať tieto konzultácie v rámci vyjadrenia sa k materiálom, ktoré zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR;
3. rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR aby SBA vypracovala Test vplyvu na malé a stredné podniky podľa bodu 6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ak jeho vykonanie SBA odporučí z dôvodu predpokladu existencie vplyvu na malé a stredné podnik a za predpokladu, že boli k materiálu vykonané konzultácie;
Stanovisko predkladateľa:
Konzultácie s podnikateľskými subjektmi boli v zmysle bodu 5. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov uskutočnené na Ministerstve financií SR k problematike:
- dopredajov cigár a cigariek označených kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, dňa 17. mája 2016 za účasti tých daňových subjektov, ktoré s týmto predmetom dane obchodujú,
- úpravy sadzieb tabakových výrobkov dňa 29. júna 2016 za účasti zástupcov Asociácie distribútorov tabakových výrobkov Slovenska, Imperial Tobacco Slovakia, Philip Morris Slovakia, MY & MI, GECO, TOBACCO TRADING INTERNATIONAL SLOVAKIA, Slovenského združenia pre značkové výrobky, TABAK INVEST Slovakia, DanCzek Bratislava, JTI Slovak Republic, Continental Tobacco Slovakia, British American Tobacco a GGT.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Stanovisko komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu.
Nesúhlasné stanovisko komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie „Komisie“, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
6
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Všeobecne sa predpokladá, že návrh zákona ovplyvní tie podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s tabakovými výrobkami. Presný počet dotknutých subjektov nie je možné určiť.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Verejnosť bola do prípravy predmetného návrhu zákona zapojená aj prostredníctvom konzultácií s podnikateľskými subjektmi, realizovaných v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré sa uskutočnili na Ministerstve financií Slovenskej republiky 17. mája 2016 za účasti daňových subjektov, ktoré obchodujú s cigarami a cigarkami a 29. júna 2016 za účasti zástupcov Asociácie distribútorov tabakových výrobkov Slovenska, Imperial Tobacco Slovakia, Philip Morris Slovakia, MY & MI, GECO, TOBACCO TRADING INTERNATIONAL SLOVAKIA, Slovenského združenia pre značkové výrobky, TABAK INVEST Slovakia, DanCzek Bratislava, JTI Slovak Republic, Continental Tobacco Slovakia, British American Tobacco a GGT.
Hlavnou témou konzultácií bola problematika zvýšenia sadzieb z tabakových výrobkov podľa daňového kalendára, stanovenie prechodného obdobia na uvádzanie predmetov dane do voľného obehu a na predaj a úprava lehoty na predaj cigár a cigariek uvedených do daňového voľného obehu a označených kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“ do konca roka 2017.
Závery:
Zástupcovia tabakových spoločností sa zhodli na pozitívnom prínose prijatia právneho predpisu, ktorým sa ustanoví zvyšovanie sadzieb spotrebnej dane z cigariet na strednodobý časový horizont, pre štátnu správu ako i pre podnikateľské subjekty, keďže predvídateľnosť vývoja sadzieb spotrebnej dane je dôležitým predpokladom kvalitného podnikateľského prostredia, stability daňových príjmov a zároveň stability legálneho trhu. Zástupcovia tabakových spoločností uprednostnili také legislatívne riešenie, ktorým sa ustanovia konkrétne sadzby spotrebnej dane z cigariet v jednotlivých obdobiach v rámci vymedzeného strednodobého obdobia. Zároveň sa vyjadrili v prospech postupného, racionálneho a primeraného nárastu spotrebných daní z cigariet a ocenili zvyšovanie špecifických zložiek daní. Zástupcovia tabakových spoločností takisto deklarovali, že vo voľnom daňovom obehu sa nachádza množstvo cigár a cigariek, označených kontrolnou známkou, na ktorej je znak „A“ a ktoré sa im do 31. decembra 2016 nepodarí predať (ide najmä o prémiový tovar), a preto žiadali o predĺženie tejto lehoty. Na základe uvedeného, sa zástupcovia MF SR a priemyslu dohodli na ďalšej spolupráci, ktorej základom bude poskytnutie údajov, ktoré sa bližšie zadefinujú po internej konzultácii s IFP.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno,
7
popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predpokladá sa zvýšenie priamych finančných nákladov v súvislosti so zvýšením sadzieb dane z tabakových výrobkov, a to vo výške daňových príjmov uvedených v tabuľke č. 3.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nepredpokladajú sa nepriame finančné náklady.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nepredpokladá sa zvýšenie administratívnej záťaže.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
201,417 mil. eur
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nepredpokladá sa vplyv navrhovanej zmeny na konkurencieschopnosť a správanie podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Navrhovaná zmena nemá vplyv na inovácie.
8
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v mil. eur)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2017
2018
2019
2020
Príjmy verejnej správy celkom
29 504
32,475
68,344
68,344
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
29,504
32,475
68,344
68,344
Rozpočtové prostriedky (kapitola VPS FR SR)
29,504
32,475
68,344
68,344
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0,537
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
9
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona mení výšku sadzby dane na tabakové výrobky.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
Spotrebná daň z tabakových výrobkov sa upravuje nasledovne:
S účinnosťou od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 sa stanovuje minimálna sadzba dane na cigarety na 96,50 eura/1 000 ks.
S účinnosťou od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 sa stanovuje špecifická časť kombinovanej sadzby dane na cigarety na 61,80 eura/1 000 ks.
S účinnosťou od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 sa sadzba dane na tabak a tabakovú surovinu stanovuje na 73,90 eura/kg.
S účinnosťou od 1. 2. 2019 sa sadzba dane na cigary, cigarky, tabak a tabakovú surovinu stanovuje na 76,70 eura/kg a špecifická časť kombinovanej sadzby dane na cigarety sa stanovuje na 64,10 eura/1 000 ks.
S účinnosťou od 1. 2. 2019 sa stanovuje minimálna sadzba dane na cigarety na 100,10 eura/1 000 ks,
S účinnosťou od 1. 7. 2017 sa stanovuje osobitná úprava zdaňovania bezdymových tabakových výrobkov.
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2017
2018
2019
2020
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
10
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v mil. eur)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Daňové príjmy (100)1
29,504
32,475
68,344
68,344
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
29,504
32,475
68,344
68,344
11
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
12
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 106, 110 až 113 a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
-čl. 52 Zmluvy o Európskej únii.
Sekundárne právo (prijaté po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembri 2009):
1.legislatívne akty:
-nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 zo 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci
v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia ES č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8.5. 2012) v platnom znení,
2.nelegislatívne akty:
-smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane
z tabakových výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 176, 5.7. 2011).
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - do 30. novembra 2009):
-smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých
zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006),
-smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú
osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007),
-smernica Rady 2008/118/ES z 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných
daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1. 2009) v platnom znení,
-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje
smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. L 197, 29.7.2009) v platnom znení.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora (druhá komora) vo veci C - 140/05, Amalia Valeško proti Zollamt Klagenfurt, [2006],
13
-rozhodnutie Súdneho dvora (prvá komora) vo veci C - 197/04, EK proti Spolkovej republike Nemecko, [2005].
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260.
d)Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií SR.
14
B. Osobitná časť
K článku I
K bodom 2 až 4
Navrhovanou úpravou sa mení sadzba dane na cigary, cigarky a tabak, upravuje sa špecifická časť kombinovanej sadzby dane na cigarety a minimálna sadzba dane na cigarety s účinnosťou od 1. februára 2019.
K bodu 5
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zosúlaďuje predmetné ustanovenia so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava spresňujúca lehotu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
K bodu 7
Touto úpravou sa navrhuje zmena sadzby dane na tabakovú surovinu v závislosti od zmeny sadzby dane na tabak.
K bodom 1, 8 až 16
Navrhované nové ustanovenie osobitne upravuje zdaňovanie neharmonizovaných tabakových výrobkov, ktorými bezdymové tabakové výrobky, ktoré sa nespotrebúvajú počas procesu horenia okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku. Tiež upravuje povinnosti osôb, ktoré budú chcieť takéto tabakové výrobky uvádzať na daňovom území. V súvislosti s touto úpravou sa upravuje vedenie evidencií vedených colným úradom a finančným riaditeľstvom, definujú sa delikty a priestupky a určuje sa výška sankcií.
K bodu 17
Navrhovanou úpravou sa umožní do konca roka 2017 predávať cigary a cigarky uvedené do daňového voľného obehu a označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“.
K bodu 18
V súvislosti s navrhovanými zmenami uvedenými v bodoch 2 4 sa stanovujú prechodné ustanovenia. Súčasne sa mení minimálna sadzba dane na cigarety, špecifická časť kombinovanej sadzby dane na cigarety a sadzba dane na tabak platná v období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019, stanovuje sa znak pre sadzbu dane platnú v tomto období a upravujú sa lehoty na predaj cigariet a tabaku zdanených sadzbou dane platnou do 31. januára 2017.
15
K článku II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2016 okrem čl. I bodu 18 § 44u, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2017, čl. I bodov 1 a 8 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2017 a čl. I bodov 2 až 4 a 18 § 44v, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2019.
Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 17. augusta 2016.
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kažimír, v. r.
minister financií Slovenskej republiky