VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-24267/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
187
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2016