DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO–NOVA) Veronika Remišová.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je odpolitizovanie školstva vo veci výberu riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Podľa súčasnej právnej úpravy (schválenej zákonom č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia (obec, vyšší územný celok) tzv. právo veta pri voľbe riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Platí totiž, že zriaďovateľ môže dvakrát po sebe odmietnuť kandidáta na tento post, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania. Pri druhom vyslovení nesúhlasu sa vyžaduje schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých členov príslušného zastupiteľstva. Podľa mnohých učiteľov sa takouto právnou úpravou vytvára priestor pre korupciu, klientelizmus, rodinkárstvo a politické nominácie riaditeľov.
Pritom kompetencie rady školy ako orgánu školskej samosprávy zastúpenej učiteľmi, nepedagogickými zamestnancami, rodičmi, zriaďovateľom a na strednej škole aj samotnými žiakmi by sa mali skôr posilňovať ako oslabovať, a preto sa navrhuje, aby bol v plnej miere rešpektovaný ten kandidát na obsadenie miesta riaditeľa, ktorý vzišiel z výberového konania, kde výberovú komisiu tvorí rada školy.
Predkladaný návrh zákona teda vracia právnu úpravu späť do takej podoby, v akej platila pred septembrom 2015, keď bol zachovaný demokratický princíp rozhodovania školskej samosprávy.
Za účelom zvýšenia právnej ochrany pedagogických zástupcov, ktorí členmi rady školy, sa súčasne navrhuje predĺžiť ich výpovednú dobu o 2 mesiace oproti výpovednej dobe iných zamestnancov. Táto právna úprava je potrebná k tomu, aby sa učitelia nebáli vyjadrovať svoje (kritické) názory počas zasadnutia rady školy, keď je tam prítomný ich nadriadený, ktorý by mohol z týchto výstupov a názorov vyvodzovať následky v podobe skončenia pracovného pomeru.
Predkladaný návrh zákona nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.-
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Zrušuje sa právo veta, ktorým podľa súčasnej právnej úpravy disponuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia (obec alebo vyšší územný celok) pri voľbe riaditeľa školy alebo školského zariadenia v zmysle § 3 ods. 2 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právo veta zriaďovateľa je súčasťou terajšej právnej úpravy len od minulého roka (2015), keď bol schválený pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky p. Petráka (SMER-SD) k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1498), uverejnený v Zbierke zákonov SR pod č. 188/2015 Z. z.
Navrhuje sa, aby rada školy predložila návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania zriaďovateľovi, ktorý tohto kandidáta vymenuje na päťročné funkčné obdobie v lehote do 30 dní odo dňa predloženia návrhu. Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný.
V nadväznosti na to sa v § 3 tiež vypúšťa odsek 15 ako legislatívno-technická úprava, ktorá bola zavedená do zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov práve novelou § 3 ods. 3 v roku 2015.
K bodu 3
Prechodné ustanovenia v návrhu zákona koncipované tak, aby sa zabránilo neželanej retroaktivite ustanovení nového zákona.
K Čl. II
K bodom 1 až 3
Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne nadväzujúce na čl. II bod 5 tohto návrhu zákona.
K bodu 4
Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom školskej samosprávy, ktorú bližšie definuje § 24 ods. 2 a nasl. zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Keďže poslaním rady školy je vyjadrovať sa a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávanie, v praxi dochádza k situáciám, kedy práve na zasadnutí rady školy zaznievajú kritické názory. Stáva sa, že za tieto kritické názory pedagogickí zamestnanci, ktorých členstvo v rade školy vyplýva zo zákona, postihovaní vo forme skončenia pracovného pomeru výpoveďou.
Títo (pedagogickí) zamestnanci nepožívajú takú ochranu ako napr. so zástupcovia zamestnancov podľa Zákonníka práce, ktorí (i) nemôžu byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní ani inak postihovaní 240 ods. 7 Zákonníka práce), ktorí (ii) v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou 240 ods. 8 Zákonníka práce), ktorým (iii) zamestnávateľ môže dať výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov 240 ods. 9 a 10 Zákonníka práce). V pracovnom prostredí tak chránení len v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., čo však v niektorých prípadoch nepostačuje.
Na základe vyššie uvedeného sa navrhuje aspoň čiastočne zvýšiť právnu ochranu pedagogických zamestnancov, ktorí členmi rady školy, a to tak, že sa im v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou predlžuje ich výpovedná doba o 2 mesiace oproti dĺžke výpovednej doby ustanovenej v § 62 odseku 2 (jeden mesiac), odseku 3 (dva alebo tri mesiace v závislosti od doby trvania pracovného pomeru), odseku 4 (dva mesiace) a odseku 6 (dva mesiace) Zákonníka práce. Za účelom jednoznačného výkladu § 62 Zákonníka práce treba uviesť, že ustanovenie odseku 5 o dobe trvania pracovného pomeru sa vzťahuje aj na novonavrhované znenie odseku 7.
K bodu 5
Upravujú sa prechodné ustanovenia na zabránenie retroaktívneho pôsobenia návrhu zákona.
K Čl. III
Účinnosť predkladaného zákona sa, so zohľadnením legisvakančnej lehoty, navrhuje od 1. januára 2017.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Veronika Remišová
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona mierne negatívny dopad na rozpočet verejnej správy z dôvodu predĺženia výpovednej doby pedagogického zamestnanca, ktorý je členom rady školy, o 2 mesiace ako by bola „bežná“ výpovedná doba, čím škole vzniknú dodatočné náklady na mzdu tohto pedagogického zamestnanca. Vzhľadom na skutočnosť, že návrh zákona nie je formulovaný retroaktívne, si dotknuté subjekty dokážu tieto dopady pokryť v rámci vlastných schválených rozpočtov s plánovaním výpovedí v dostatočnom časovom predstihu, ak je to nevyhnutné, resp. úpravou mzdových nárokov ostatných zamestnancov v rámci vlastnej organizácie na preklenutie dotknutého obdobia.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.