NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon v odseku 12 neustanovuje inak.“.
2. V § 3 sa vypúšťa odsek 15.
3. Za § 39ha sa vkladá § 39hb, ktorý vrátane nadpisu znie:
„39hb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Postup na vymenovanie riaditeľa podľa § 3 ods. 2 a 15 začatý pred 1. januárom 2017 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z.. zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 440/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 62 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a tento zákon neustanovuje inak,“.
2.V § 62 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a tento zákon neustanovuje inak,“.
3.V § 62 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a tento zákon neustanovuje inak“.
4.V § 62 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Výpovedná doba pedagogického zamestnanca, ktorý je členom rady školy podľa osobitného predpisu, je o dva mesiace dlhšia ako výpovedná doba podľa odseku 2 4.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
5.Za § 252l sa vkladá § 252m, ktorý vrátane nadpisu znie:
252m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Ak bola daná výpoveď pedagogickému zamestnancovi, ktorý je členom rady školy pred 1. januárom 2017, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.