NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 14 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo povinne dôchodkovo poistená podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e)“.
2.V § 15 ods. 1 písm. e) sa v časti pred bodkočiarkou vypúšťajú slová „v rozsahu najviac 12 rokov“, bodkočiarka sa nahrádza čiarkou a v časti za bodkočiarkou sa vypúšťajú slová:
„do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia získané z dôvodu uvedeného v písmene d),“.
3.V § 19 ods. 2 písmeno a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorá je povinne dôchodkovo poistená podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e)“.
4.V § 22 ods. 1 šiestej vete sa vypúšťajú slová „najneskôr dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia podľa § 15 ods. 1 písm. e)“.
5.Za § 293dp sa vkladá § 293dr, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293dr
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) e), ktorej povinné dôchodkové poistenie zaniklo podľa zákona účinného do 31. decembra 2016 z dôvodu uplynutia 12 rokov povinného dôchodkového poistenia a ktorá podá prihlášku na dôchodkové poistenie do 31. januára 2017, vzniká povinné dôchodkové poistenie od 1. januára 2017, ak takouto fyzickou osobou je najneskôr od 1. januára 2017.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.