NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ......... 2016,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 422/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 58 ods. 5 sa slová „§ 73a ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 73a ods. 14“.
2. V § 73a ods. 11 sa v úvodnej vete za slovo „poisťovni“ vkladajú slová „a Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny“.
3. V § 73a sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:
„(12) Ministerstvo zverejňuje na základe
a) štatistických údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne informácie o platoch alebo príjmoch absolventov,
b) štatistických informácií o nezamestnanosti získaných od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny informácie o nezamestnanosti absolventov.
(13) Súhrnné informácie podľa odseku 12 zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle za vykazovaný rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, a to spôsobom umožňujúcim automatické spracovanie údajov, v štruktúre podľa vysokých škôl, fakúlt a študijných odborov. Súčasťou súhrnných informácií podľa odseku 12 nie je informácia o študijnom odbore, ak v príslušnom akademickom roku úspešne absolvovali posledný ročník štúdia daného študijného odboru menej ako traja absolventi.“.
Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 14 až 17.
4. V § 73a ods. 16 sa slová „podľa odseku 13“ narádzajú slovami „podľa odseku 15“.
Čl. II
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z. a zákona č. 310/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 7a sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Ministerstvu školstva Slovenskej republiky na základe údajov4aa) z centrálneho registra študentov vysokých škôl štatistické údaje zo svojho informačného systému.
(4) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Ministerstvu školstva Slovenskej republiky na základe údajov4ab) z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania, štatistické údaje zo svojho informačného systému.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:
4aa) § 73 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 125/2011 Z. z.
4ab) § 157 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z .z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 170 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu školstva na základe údajov92aaa) z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania, štatistické údaje zo svojho informačného systému.“.
Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 12 až 18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92aaa znie:
92aaa) § 157 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 157 ods. 8 písm. d) sa za slová „zdravotné poisťovne“ vkladá čiarka a slová „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 93 sa na konci pripája táto citácia: „zákon č. 453/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 157 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Ministerstvo školstva zverejňuje na základe
a) štatistických údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne informácie o platoch alebo príjmoch absolventov,
b) štatistických informácií o nezamestnanosti získaných od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny informácie o nezamestnanosti absolventov.
(10) Súhrnné informácie podľa odseku 9 zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle za vykazovaný rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, a to spôsobom umožňujúcim automatické spracovanie údajov, v štruktúre podľa stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov. Súčasťou súhrnných informácií podľa odseku 9 nie je informácia o študijnom odbore alebo učebnom odbore, ak v príslušnom školskom roku úspešne ukončili posledný ročník štúdia daného študijného odboru alebo učebného odboru menej ako traja absolventi.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 14.
4.V § 157 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku11“.
5.V § 157 ods. 14 sa slová „10 a 11“ nahrádzajú slovami „12 a 13“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.