Predkladacia správa
Predkladaný materiál obsahuje text Dohody medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (ďalej len „dohoda“).
Dohoda sa predkladá ako iniciatívny návrh, jeho význam spočíva rozvoji medzinárodných vzťahov a podpory zahraničných investícií. Predmetná dohoda bola schválená na rokovaní vlády SR dňa 13. januára 2016 uznesením číslo 1 a podpísaná bola dňa 19. januára 2016 v Teheráne.
Predkladaná dohoda je moderná a vyvážená a rešpektuje regulačné právomoci štátu najmä v oblastiach legitímnych cieľov verejnej politiky a zároveň poskytuje primeranú ochranu zahraničným investorom v prípade prevažne svojvoľných a neodôvodnených závažných poškodení ich investícií zo strany hostiteľského štátu. Dohoda je významný medzinárodný zmluvný dokument a predstavuje jednu zo štandardných dohôd, ktoré sa uzatvárajú medzi suverénnymi subjektmi medzinárodného práva verejného s cieľom vytvárať priaznivé ekonomické podmienky pre rozvoj vzájomnej spolupráce a odpolitizovať spory medzi zahraničným investorom a hostiteľským štátom.
Predmet Dohody do veľkej miery kopíruje novodobú investičnú stratégiu EÚ, výsledky rokovaní medzinárodných dohôd medzi a Kanadou (CETA) a medzi a Singapurom (EÚ SG FTA), najnovší návrh pre Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) a v neposlednom rade národné záujmy SR a jej skúseností a poznatky z režimu ochrany zahraničných investícií. Predmetná Dohoda obsahuje tak hmotnoprávne ako aj procesnoprávne štandardy ochrany zahraničných investícií. Medzi hmotnoprávne štandardy môžeme zaradiť záväzok hostiteľského štátu na spravodlivé zaobchádzanie, dodržiavanie režimu národného zaobchádzania, doložku najvyšších výhod, ochranu pred diskriminačnými opatreniami či nezákonným vyvlastnením, atď. Uvedené štandardy oproti minulosti uvedené presnejšie, pričom minimalizujú riziko protichodných arbitrážnych rozhodnutí, prispievajú k lepšej informovanosti.
Mechanizmus riešenia sporov medzi investorom a štátom obsahuje prísnejšie pravidlá ohľadom možného konfliktu záujmov rozhodcov, ich pracovníkov a asistentov, zrýchlené konanie v prípade tzv. nepodložených žalobách, prevenciu paralelných sporov, kladie väčší dôraz na poskytovanie pravdivých informácií zo strany investora vrátane informácií o financovaní sporu zo strany tretej osoby. Medzi prevratné ustanovenia možno zaradiť aj priznanie výslovnej jurisdikcii rozhodcovského súdu na posúdenie a nariadenie zloženia zábezpeky v prípade hrozby neplnenia nepriaznivého rozhodnutia a možnosť posúdiť protinároky hostiteľského štátu vzniknuté z pôsobenia investora na jeho území.
Podľa Dohody sa akákoľvek investičná arbitráž proti Slovenskej republike bude viesť podľa Pravidiel transparentnosti UNCITRAL. Iránska islamská republika na druhej strane zváži aplikáciu týchto pravidiel na akúkoľvek investičnú arbitráž vedenú proti nej.
Uvedená dohoda je medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy (čl. 7 ods. 4 Ústavy SR), ktorá vždy charakter prezidentskej zmluvy. Dohoda priamo zakladá práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb a má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR. Dohoda podlieha ratifikácii a bude vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (t. j. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky). Ratifikácia dohody je podmienená predchádzajúcim schválením dohody Európskou komisiou podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1219/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, pričom Európska komisia dohodu schválila.
Predkladaná dohoda je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, rozširuje jej bilaterálnu zmluvnú základňu a jej články zabezpečujú súlad dohody so záväzkami Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie.
Dohoda by mala mať predpokladaný pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá environmentálny vplyv, vplyv na rozpočet verejnej správy, informatizáciu spoločnosti a sociálne vplyvy.