VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Materiál na rokovanie Číslo: UV-764/2016
Národnej rady
Slovenskej republiky
111
N á v r h
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas
s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
B. rozhodla
o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, 10. augusta 2016