1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: Najvyšší súd Slovenskej republiky
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
15 204
15 204
15 204
v tom: Najvyšší súd Slovenskej republiky
0
15 204
15 204
15 204
z toho:
- vplyv na ŠR
0
15 204
15 204
15 204
Rozpočtové prostriedky
0
15 204
15 204
15 204
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
15 204
15 204
15 204
- vplyv na ŠR
0
15 204
15 204
15 204
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
15 204
15 204
15 204
v tom: Najvyšší súd Slovenskej republiky
0
15 204
15 204
15 204
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Negatívny vplyv na rozpočet kapitoly, ktorý je prezentovaný ako rozpočtovo krytý, riešiť v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 v priebehu roka 2016.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Účelom predkladaného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriadenie Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá bude plniť úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
2
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2016
2017
2018
2019
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
V roku 2017 a v nasledujúcich rozpočtových rokoch sa predpokladá negatívny vplyv na rozpočet v oblasti osobných výdavkov, kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, položka 615 Ostatné osobné vyrovnania, na paušálne náhrady pre vedúceho kancelárie najvyššieho súdu, s ročným nákladom vo výške 15 204 eur.
3
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
4
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
15 204
15 204
15 204
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
15 204
15 204
15 204
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
0
0
0
Bežné transfery (640)2
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
15 204
15 204
15 204
5
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
15204
15204
15204
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) – 615 OOV
0
15204
15204
15204
Paušálne náhrady
z toho vplyv na ŠR
0
15204
15204
15204
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.