NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
175
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákona:
Čl. I
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 24 znie:
㤠24
Podrobnosti o rokovaní pléna a kolégií najvyššieho súdu upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje plénum najvyššieho súdu; rokovací poriadok najvyššieho súdu sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
2. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
(1) Zriaďuje sa Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“).
(2) Kancelária najvyššieho súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti najvyššieho súdu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
2
(3) Kancelária najvyššieho súdu zabezpečuje aj výkon činností uvedených v § 71 písm. b) prvom a druhom bode, písm. c) druhom a treťom bode, písm. d) štvrtom a piatom bode, v § 74 ods. 1 písm. a), c) h) a j) okrem vybavovania personálnych vecí sudcov najvyššieho súdu a výkon činností uvedených v § 78 ods. 1 a 2 vo vzťahu k najvyššiemu súdu.
(4) Kancelária najvyššieho súdu je štátna rozpočtová organizácia. Kanceláriu najvyššieho súdu riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie najvyššieho súdu. Vedúceho kancelárie najvyššieho súdu vymenúva a odvoláva predseda najvyššieho súdu, ktorému zodpovedá za jej činnosť.
(5) Vedúcemu kancelárie najvyššieho súdu určuje plat, paušálnu náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie a ďalšie náležitosti predseda najvyššieho súdu.
(6) Úlohy kancelárie najvyššieho súdu plnia štátni zamestnanci8b) a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme.8c)
(7) Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie najvyššieho súdu, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie najvyššieho súdu upravuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci kancelárie najvyššieho súdu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8b a 8c znejú:
8b) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8c) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 34 ods. 2 sa slová „príslušného súdu“ nahrádzajú slovami „okresného súdu, riaditeľ správy krajského súdu a riaditeľ správy Špecializovaného trestného súdu“.
4. V § 35 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predseda najvyššieho súdu zabezpečuje správu najvyššieho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho súdu.“.
5. V § 71 písm. b) druhom bode sa vypúšťa slovo „následnú“.
6. V § 71 písm. b) treťom bode a v § 78 ods. 1 písm. g) sa slová „predbežnej a priebežnej“ nahrádzajú slovom „základnej“.
7. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia ,,Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou ,,Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8. V § 74 odsek 4 znie:
,,(4) Predseda najvyššieho súdu vykonáva správu súdu len tým, že vybavuje personálne veci sudcov a vykonáva činnosti podľa odseku 1 písm. b), i) a k).“.
3
9. § 75 znie:
§ 75
Podrobnosti o organizácii práce pri výkone správy okresného súdu, krajského súdu a Špecializovaného trestného súdu ustanoví organizačný poriadok, ktorý vydá predseda príslušného súdu.“.
10. V § 78 ods. 2 sa čiarka za slovami „krajského súdu“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a riaditeľ správy najvyššieho súdu vykonáva správu najvyššieho súdu“.
11. V § 82a ods. 2 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová ,,a platobné rozkazy“.
12. § 82i sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Register diskvalifikácií vedie Okresný súd Žilina.“.
13. V § 86 sa slová „najvyšší súd“ nahrádzajú slovami „kancelária najvyššieho súdu“ a slovo „východiská“ sa nahrádza slovom „podklady“.
14. Za § 101cb sa vkladá § 101cc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101cc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
V súvislosti s prechodom pôsobnosti pri výkone správy najvyššieho súdu podľa tohto zákona, s výnimkou vybavovania personálnych vecí sudcov najvyššieho súdu a činností uvedených v § 74 ods. 1 písm. b), i) a k), prechádzajú od 1. januára 2017 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov najvyššieho súdu, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z najvyššieho súdu na kanceláriu najvyššieho súdu. Majetok štátu, ktorý je k 31. decembru 2016 v správe najvyššieho súdu, prechádza od 1. januára 2017 do správy kancelárie najvyššieho súdu.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 sa mení takto:
V § 3b ods. 2 písm. d) a § 14a ods. 2 písm. a) sa slová „Najvyšší súd Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
4
Čl. III
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 81 ods. 3 sa za slová „Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „a Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“.
Čl. IV
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 1 písm. f) a § 9 ods. 5 sa slová ,,Najvyšší súd Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon č.
400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z. a zákona č. 375/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 3 písm. b) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5. predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“.
5
Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.
2. V § 9 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“),“.
3. V § 11 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: ,,Funkciu vedúceho zamestnanca k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je kancelária najvyššieho súdu plní predseda najvyššieho súdu.“.
4. V § 12 ods. 1 na konci sa slovo „piatom“ nahrádza slovom „šiestom“.
5. V § 12 ods. 5 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „vedúci kancelárie“ v príslušnom tvare.
6. V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária najvyššieho súdu, je vedúci kancelárie najvyššieho súdu.“.
7. V § 13 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.
8. V § 63 ods. 6 tretej vete sa za slová ,,a) d)“ vkladá čiarka a slová ,,a f)“ sa nahrádzajú slovami ,,f) a g)“.
9. V § 65 ods. 3 a 4 poslednej vete sa slová ,,a) až f)“ nahrádzajú slovami ,,a) až g)“.
10. V § 104 ods. 3 sa za slová „kancelária ústavného súdu“ vkladá čiarka a slová „kancelária najvyššieho súdu“.
11. V § 104 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: ,,Vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. g) patrí paušálna náhrada67) mesačne v sume, ktorou je 121 % z platovej tarify 9. platovej triedy podľa prílohy č. 3.“.
12. V § 108 ods. 5 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „vedúci kancelárie“.
13. V prílohe č. 4 prvom bode sa za slová „kancelária prezidenta“ vkladá čiarka a slová „a kancelária ústavného súdu“ sa nahrádzajú slovami „kancelária ústavného súdu a kancelária najvyššieho súdu“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.