1
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
B
sluzba_is_867
Podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu
4
A
ks_235402
Doplnenie návrhu na platobný rozkaz
4
B
sluzba_is_850
Podanie návrhu na schválenie platobného rozkazu
4
B
sluzba_is_853
Podanie odporu proti platobnému rozkazu
4
A
ks_235400
Návrh na pokračovanie konania vo veci samej
4
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
A
ks_235401
Súhlas s vydaním platobného rozkazu v časti
4
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
B
isvs_255
Informačný systém súdov - Súdny manažment
B
isvs_242
Informačný systém súdov - Elektronický súdny spis
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_238
Informačný systém súdov - Elektronická podateľňa
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A – z prostriedkov EÚ B – z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
2
Návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov zavádza 3 nové elektronické služby (koncové služby) evidované v metaIS a to:
1.Návrh na pokračovanie konania vo veci samej
2.Súhlas s vydaním platobného rozkazu v časti
3.Doplnenie návrhu na platobný rozkaz
Návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov mení tieto 3 služby evidované v metaIS a to:
1.Podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu
2.Podanie návrhu na schválenie platobného rozkazu
3.Podanie odporu proti platobnému rozkazu
Návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov predpokladá zmeny v týchto existujúcich informačných systémoch verejnej správy:
1.Informačný systém súdov - Súdny manažment
2.Informačný systém súdov - Elektronický súdny spis
3.Informačný systém súdov - Elektronická podateľňa
Návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov zavádza 3 nové elektronické služby a mení 3 existujúce služby ktoré budú financované zo štátneho rozpočtu.