1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
2 023 468
1 818 936
1 764 936
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR (08P)
0
2 023 468
1 818 936
1 764 936
z toho:
- vplyv na ŠR
0
2 023 468
1 818 936
1 764 936
Rozpočtové prostriedky
0
2 023 468
1 818 936
1 764 936
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
26
52
52
- vplyv na ŠR
0
26
52
52
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
361 560
723 120
723 120
- vplyv na ŠR
0
361 560
723 120
723 120
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
2 023 468
1 818 936
1 764 936
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR (08P)
0
2 023 468
1 818 936
1 764 936
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Negatívny vplyv na rozpočet kapitoly v rokoch 2017 2019, ktorý je prezentovaný ako rozpočtovo krytý, riešiť v plnom rozsahu v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu na roky 2017 2019 v priebehu roka 2016.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov upravuje alternatívne elektronické konanie o platobnom rozkaze prostredníctvom štandardizovaných formulárov. Formuláre budú mať štruktúrovanú podobu, ktorá umožní ich automatické spracovanie informačným systémom na súde, čo bude mať výrazný vplyv na urýchlenie konania. Štandardizované formuláre prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním, kde budú interaktívnymi nápovedami navádzaní, aby správne vyplnili jednotlivé polia formulárov, a tak predišli nejasným a nezrozumiteľným návrhom. Elektronické konanie upomínacie konanie bude sústredené na jeden súd – Okresný súd Banská Bystrica.
Návrh bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2016
2017
2018
2019
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
3
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uvedený návrh zohľadňuje náklady na novovzniknutý útvar pod Okresným súdom Banská Bystrica, ktorý bude umiestnený v samostatnom objekte.
Náklady v oblasti osobných výdavkov zohľadňujú navýšenie počtu zamestnancov celkom o 52, z toho v prvom roku o 26 zamestnancov, a to 2 sudcov a 24 štátnych zamestnancov patriacich pod aparát sudcu (výkon súdnictva), v ďalšom roku opäť o 26 zamestnancov, a to 2 sudcov a 24 štátnych zamestnancov patriacich pod aparát sudcu (výkon súdnictva).
Osobné výdavky počítané v prípade sudcov vrátane nároku na vyplatenie 13. a 14. platu, v prípade ostatných zamestnancov na základe zaradenia do príslušných tried, k tomu je počítané osobné ohodnotenie (v priemere cca 30 %) a príslušné odvody do poisťovní.
V prípade ostatných bežných výdavkov, ktoré v prvých dvoch rokoch vyššie ide o výdavky na prvotné zariadenie objektu a jeho prispôsobenie výkonu činnosti súdu vrátane prvotného vybavenia pre zamestnancov (objekt iba v roku 2017, zamestnanci aj v roku 2017 aj v roku 2018) a bežné prevádzkové výdavky na budovu, výkon činnosti útvaru a zamestnancov vrátane nákladov na hybridnú poštu, ktoré sú uplatňované každoročne.
V prípade kapitálových výdavkov ide v prvom roku o výdavky na softvér úpravu príslušných aplikácií a hardvér a sieťové zariadenia. V ďalších rokoch ide o výdavky na softvér – úpravu príslušných aplikácií.
V prípade novej položky v oblasti súdnych poplatkov nie je možné vplyv na rozpočet kvantifikovať.
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
1 364 059
1 751 936
1 694 936
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
361 560
723 120
723 120
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
124 908
249 816
249 816
Tovary a služby (630)2 – 632, 633, 635, 637
877 591
779 000
722 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
659 409
67 000
70 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 – 711
659 409
67 000
70 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
2 023 468
1 818 936
1 764 936
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
26
52
52
2+2 x sudca, 24+24 x ŠS,
z toho vplyv na ŠR
26
52
52
Priemerný mzdový výdavok (v eurách) sudca
3 521
3 521
3 521
2+2 sudcovia (vrátane 13. a 14. platu)
z toho vplyv na ŠR
3 521
3 521
3 521
Priemerný mzdový výdavok (v eurách) štátny zamestnanec
962
962
962
24+24 štátnych zamestnancov
z toho vplyv na ŠR
962
962
962
Osobné výdavky celkom (v eurách)
486 468
972 936
972 936
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
361 560
723 120
723 120
z toho vplyv na ŠR
361 560
723 120
723 120
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
124 908
249 816
249 816
z toho vplyv na ŠR
124 908
249 816
249 816
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“