Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 30.6.2016Ukončenie: 21.7.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Začiatok: 30.6.2016Ukončenie: 21.7.2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2016
2. Definícia problému
Návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby urýchlenia konania o veľkom množstve podávaných návrhov na vydanie platobných rozkazov zameraných na uspokojovanie peňažných pohľadávok žalobcov.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu zákona je urýchlenie konania zavedením elektronického systému podávania návrhov formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré budú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Formuláre budú mať štruktúrovanú podobu, ktorá umožní ich automatické spracovanie informačným systémom na súde, čo bude mať výrazný vplyv na urýchlenie konania. Štandardizované formuláre prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním, kde budú interaktívnymi nápovedami navádzaní, aby správne vyplnili jednotlivé polia formulárov, a tak predišli nejasným a nezrozumiteľným návrhom.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, žalobca uplatňujúci si svoj nárok, žalovaný, voči ktorému sa nárok uplatňuje a Okresný súd Banská Bystrica.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované nakoľko navrhované riešenie vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nejde o transpozíciu práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
Σ Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Negatívny vplyv na rozpočet kapitoly v rokoch 2017 až 2019, ktorý je prezentovaný ako rozpočtovo krytý, riešiť v plnom rozsahu v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 v priebehu roka 2016.
V prípade novej položky v oblasti súdnych poplatkov nie je možné vplyv na rozpočet kvantifikovať.
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Viera Gaschová BačováOdbor legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyMail: vierka.bacova@justice.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK