NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
176
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2016
o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje príslušnosť súdu, postup súdu a postup strán sporu v upomínacom konaní (ďalej len „konanie“), v ktorom sa rozhodujú spory o peňažných nárokoch uplatnených spôsobom podľa tohto zákona.
(2) Konanie podľa tohto zákona je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku.
§ 2
Príslušnosť
Na konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „súd“).
§ 3
Začatie konania
(1) Konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu (ďalej len „návrh“).
(2) Návrh nemožno podať prostredníctvom integrovaného obslužného miesta.1)
1) § 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
2
(3) Na podanie návrhu je oprávnený ten, koho nárok na zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách voči žalovanému (ďalej len „uplatňovaný nárok“) možno odôvodnene predpokladať.
(4) Uplatňovaný nárok možno odôvodnene predpokladať, ak vyplýva z listín pripojených k návrhu. Ak žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, postačí pripojiť faktúru alebo inú výzvu podobnej povahy, ktorou sa požadovalo splnenie uplatňovaného nároku od žalovaného (ďalej len „faktúra“) a vyhlásiť, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje vo svojom účtovníctve.
(5) Ak je žalobca platiteľom dane z pridanej hodnoty, v návrhu môže vyhlásiť, že údaje o uplatňovanom nároku voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze podľa osobitného predpisu.2)
(6) Návrh nie je prípustný, ak sa uplatňuje
a)dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola,
b)nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,
c)nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,
d)nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,
e)nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo
f)nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi.
(7) Návrh nie je prípustný tiež, ak
a)nebol podaný spôsobom podľa § 4 ods. 1,
b)žalobca nemá aktivovanú elektronickú schránku3) a ak je zastúpený, tak jeho zástupca alebo
c)platobný rozkaz by sa mal doručiť žalovanému do cudziny.
§ 4
Náležitosti návrhu
(1) Návrh sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky3) súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.4) Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom.
(2) Fyzická osoba sa v návrhu označuje menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu a dátumom narodenia. Namiesto dátumu narodenia možno v návrhu pri fyzickej
2) § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3) § 13 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
4) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
3
osobe uviesť rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie. Namiesto adresy trvalého pobytu alebo pobytu možno v návrhu pri fyzickej osobe uviesť adresu miesta podnikania.
(3) Právnická osoba sa v návrhu označuje názvom alebo obchodným menom, adresou sídla a identifikačným číslom organizácie alebo iným identifikačným údajom. Ak ide o zahraničnú právnickú osobu, tieto údaje sa musia osvedčiť pripojením výpisu z registra alebo výpisom z inej evidencie, do ktorej je zahraničná právnická osoba zapísaná.
(4) Žalobca na účel plnenia uplatneného nároku žalovaným a na účel vrátenia súdneho poplatku musí v návrhu uviesť údaje o bankovom účte.
(5) Ak je žalobca platiteľom dane z pridanej hodnoty a v návrhu vyhlásil, že údaje o uplatňovanom nároku voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze podľa osobitného predpisu,2) v návrhu uvedie svoje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo pridelené, poradové číslo faktúry a dátum vyhotovenia faktúry.
(6) Ak sa návrhom uplatňuje nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, k návrhu sa musí pripojiť spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, vrátane dokumentov, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje.
§ 5
Odstraňovanie vád návrhu
(1) Ak v návrhu chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých je návrh nejasný, súd vyzve toho, kto návrh podal, aby v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti odstránil a poučí ho, že inak návrh odmietne.
(2) Chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, inak sa na opravu neprihliada.
§ 6
Odmietnutie návrhu
(1) Súd odmietne návrh, ak
a)návrh nie je prípustný; to neplatí, ak ide o neprípustnosť podľa § 3 ods. 7 a návrh možno prejednať ako žalobu podľa Civilného sporového poriadku,
b)uplatňovaný nárok nemožno odôvodnene predpokladať alebo
c)chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti návrhu neboli napriek výzve súdu podľa § 5 ods. 1 odstránené.
(2) Proti rozhodnutiu o odmietnutí návrhu je prípustná sťažnosť.
(3) Odmietnutie návrhu nie je prekážkou pre opätovné uplatnenie nároku podľa tohto zákona alebo pre jeho uplatnenie podľa Civilného sporového poriadku.
4
§ 7
Vydanie platobného rozkazu
(1) Ak splnené procesné podmienky, vrátane poplatkovej povinnosti a nie dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.
(2) V platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor.
§ 8
(1) Ak sa návrhom uplatňuje nárok, ktorý je sčasti v rozpore s právnymi predpismi, súd vyzve žalobcu, aby v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy uviedol, či súhlasí s vydaním platobného rozkazu v časti, ktorej sa rozpor netýka. Ak tak žalobca urobí, platí, že vo zvyšnej časti vzal návrh späť a konanie sa v tejto časti zastavilo. O tomto následku súd strany upovedomí.
(2) Ak žalobca po vydaní platobného rozkazu vezme návrh späť do uplynutia lehoty na podanie odporu, súd platobný rozkaz zruší. Zrušením platobného rozkazu sa konanie zastavuje. Na odpor sa v takom prípade neprihliada. O náhrade trov konania rozhodne súd na návrh niektorej zo strán podaný v lehote 15 dní od doručenia uznesenia o zrušení platobného rozkazu. Ak trovy žiadna zo strán v tejto lehote neuplatní, platí, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania. Proti uzneseniu, ktorým sa rozhodlo o náhrade trov konania, je prípustná sťažnosť.
§ 9
Doručovanie platobného rozkazu
(1) Platobný rozkaz súd odošle žalobcovi a žalovanému. Žalovanému sa odošle spolu s rovnopisom návrhu, listinami a vyhláseniami predloženými žalobcom a predpísaným tlačivom na podanie odporu.
(2) Žalobcovi a žalovanému sa platobný rozkaz doručuje ako elektronický úradný dokument podľa osobitného predpisu.5)
(3) Ak žalovanému nie je možné doručovať podľa odseku 2, platobný rozkaz sa doručuje na adresu žalovaného uvedenú žalobcom. Ak sa zásielka vráti súdu z tejto adresy ako nedoručená, súd vykoná úkony na účely zistenia inej adresy žalovaného v registroch súdu alebo v registroch iných orgánov, ktoré súd k dispozícii. Platobný rozkaz súd bez zbytočného odkladu odošle na takto zistenú adresu.
(4) Platobný rozkaz sa doručuje žalovanému do vlastných rúk; ustanovenia § 111 ods. 3 a § 116 ods. 2 Civilného sporového poriadku sa na doručovanie platobného rozkazu žalovanému nepoužijú.
5) Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5
§ 10
Nedoručenie platobného rozkazu žalovanému
(1) Ak platobný rozkaz nebolo možné žalovanému doručiť do vlastných rúk, súd o tom žalobcu upovedomí a vyzve ho, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku.
(2) Márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní podľa odseku 1 sa platobný rozkaz zrušuje a konanie sa zastavuje. V takom prípade platí, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania a o náhrade trov sa nerozhoduje.
(3) Ak žalobca v lehote podľa odseku 1 podá návrh na pokračovanie v konaní, platobný rozkaz sa zrušuje, súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a žalobcu o tom upovedomí. Ak príslušným na jej prejednanie je súd podľa § 2, súd žalobcu upovedomí o pokračovaní v konaní.
(4) Ak platobný rozkaz nebol doručený do vlastných rúk len niektorým zo žalovaných, následky podľa odsekov 2 a 3 sa uplatnia len vo vzťahu k nim.
§ 11
Odpor a sťažnosť proti náhrade trov konania
(1) Proti platobnému rozkazu môže žalovaný podať odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený. Podaním odporu sa platobný rozkaz zrušuje; to neplatí, ak bol odpor odmietnutý. Podaný odpor nemožno vziať späť.
(2) Odpor sa musí podať na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.4)
(3) Ak žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, žalovaný musí v podanom odpore uviesť, či mu bola doručená faktúra ohľadom uplatňovaného nároku, akým spôsobom s ňou naložil a či voči nemu uplatňovaný nárok eviduje alebo evidoval vo svojom účtovníctve, a ak ho neeviduje, z akých dôvodov.
(4) Ak žalobca v návrhu urobil vyhlásenie podľa § 3 ods. 5, žalovaný musí okrem skutočností podľa odseku 3 v odpore uviesť, či faktúru žalobcu, ktorá sa týka uplatneného nároku, uviedol vo svojom kontrolnom výkaze podľa osobitného predpisu.2) Ak žalovaný faktúru v kontrolnom výkaze uviedol, na odôvodnenie odporu musí uviesť také skutočnosti, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok a svoje tvrdenia musí v lehote na podanie odporu osvedčiť listinnými dôkazmi, na ktoré sa odvoláva; inak sa odpor nepovažuje za vecne odôvodnený.
(5) Ak čo len jeden zo žalovaných podal včas odpor s vecným odôvodnením, platobný rozkaz sa zrušuje vo vzťahu ku všetkým žalovaným; to neplatí, ak ide o samostatné spoločenstvo.
(6) Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, účinky právoplatného rozsudku.
6
(7) Proti výroku o náhrade trov konania v platobnom rozkaze je prípustná sťažnosť. Na sťažnosť sa však neprihliada, ak sa platobný rozkaz na základe podaného odporu zrušil.
§ 12
Odmietnutie odporu
(1) Súd bez toho, aby vyzýval žalobcu na vyjadrenie, odmietne odpor podaný
a)neoprávnenou osobou,
b)oneskorene,
c)inak ako podľa § 11 ods. 2,
d)bez vecného odôvodnenia.
(2) O následkoch podľa odseku 1 musí byť žalovaný v platobnom rozkaze poučený.
(3) Na účel zistenia skutočností podľa § 11 ods. 4 si súd pred rozhodnutím vyžiada súčinnosť príslušného orgánu.6)
(4) Proti uzneseniu o odmietnutí odporu je prípustná sťažnosť.
§ 13
Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach
(1) Žalovaný môže v lehote na podanie odporu podať žiadosť o povolenie plnenia v splátkach (ďalej len „žiadosť“). O tom súd žalovaného v platobnom rozkaze poučí.
(2) Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.4)
(3) Žiadosť je prípustná, ak
a)žalovaný je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor,
b)priznaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur,
c)žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
d)žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(4) Žiadosti neoprávnených osôb, oneskorené žiadosti, nejasné žiadosti, žiadosti, ktoré nie podané spôsobom podľa odseku 2 alebo žiadosti, ktoré nie prípustné, súd odmietne. V odôvodnení uznesenia o odmietnutí žiadosti postačí odkázať na dôvod odmietnutia. Ustanovenia Civilného sporového poriadku o odstraňovaní vád sa nepoužijú.
(5) Ak súd žiadosti vyhovie, určí výšku a podmienky plnenia jednotlivých splátok priznaného nároku. Nesplnenie čo i len jednej zo splátok včas za následok stratu výhody splátok.
6) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.
7
(6) Uznesenie, ktorým sa žiadosti vyhovelo, nemusí obsahovať odôvodnenie. Proti uzneseniu, ktorým sa žiadosti nevyhovelo, je prípustná sťažnosť.
§ 14
Postup súdu po podaní odporu
(1) Odpor, ktorý súd neodmietol, odošle žalobcovi bez zbytočného odkladu spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku.
(2) Márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní podľa odseku 1 sa konanie zastavuje. O náhrade trov konania rozhodne súd na návrh.
(3) Ak žalobca v lehote podľa odseku 1 podá návrh na pokračovanie v konaní, súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku a strany o tom upovedomí. Ak príslušným na jej prejednanie je súd podľa § 2, súd strany upovedomí o pokračovaní v konaní.
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa použije Civilný sporový poriadok okrem § 126.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na elektronické podania a elektronické úradné dokumenty podľa tohto zákona sa použije osobitný predpis.5)
(3) Ak tento zákon v § 6 ods. 1 písm. a) neustanovuje inak, na podania žalobcu v konaní sa prihliada len vtedy, ak uskutočnené elektronickými prostriedkami a sú autorizované podľa osobitného predpisu.4)
(4) Počas konania sa neprihliada na
a)námietku miestnej príslušnosti, vecnej príslušnosti a kauzálnej príslušnosti,
b)vzájomnú žalobu,
c)návrh na pristúpenie do konania,
d)intervenciu,
e)návrh na prerušenie konania,
f)návrh na zmenu účastníkov konania,
g)zmenu žaloby,
h)návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov,
i)čiastočné späťvzatie návrhu po vydaní platobného rozkazu.
(5) O prípadných návrhoch podľa odseku 4 rozhodne súd, ktorému bola vec postúpená alebo súd, ktorý pokračuje v konaní.
(6) V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje vyšší súdny úradník, vrátane rozhodovania o zastavení konania. Sudca v konaní koná a rozhoduje o sťažnostiach proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka. Ak sa sťažnosti vyhovie v plnom rozsahu, rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie.
8
(7) Formuláre a tlačivá používané podľa tohto zákona sa zverejňujú na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11c
Osobitné ustanovenia o poplatkovej povinnosti v upomínacom konaní
(1) Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je 50 % z percentnej sadzby ustanovenej v sadzobníku; ustanovenia § 6 ods. 3 a 5 sa nepoužijú.
(2) Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní možno platiť len poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(3) Na účely platenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa poplatníkovi zúčtovacie údaje oznamujú automatizovaným spôsobom. Súd na zaplatenie súdneho poplatku v upomínacom konaní poplatníka nevyzýva.
(4) Ak poplatková povinnosť z návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní nie je splnená celkom do 15 dní od podania návrhu, na návrh sa neprihliada, o čom súd poplatníka upovedomí; ustanovenie § 10 sa nepoužije.“.
Čl. III
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z sa dopĺňa takto:
9
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) v upomínacom konaní.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) Zákon č. .../2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.