VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-24352/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
176
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2016