NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
178
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 ods. 1 písmeno m) znie:
„m) výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak správca kapitoly, z ktorej sa prostriedky štátneho rozpočtu poskytujú, neurčí, že výnosy z týchto prostriedkov sa použijú na účel, na ktorý sú tieto prostriedky poskytnuté,“.
2.V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak návrh rozpočtu verejnej správy obsahuje daňové a odvodové príjmy štátneho rozpočtu, ktoré neboli obsiahnuté v prognóze Výboru pre daňové prognózy13aa) zohľadnenej v návrhu rozpočtu verejnej správy, výdavky štátneho rozpočtu zodpovedajúce týmto príjmom možno použiť, ak je celková suma týchto príjmov obsiahnutá v prognóze vypracovanej Výborom pre daňové prognózy v príslušnom rozpočtovom roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
13aa) Čl. 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.“.
2
3.V § 8 ods. 6 sa čísla „20.“ a „15.“ nahrádzajú číslom „10.“.
4.V § 8 ods. 10 sa slová „podľa § 20 ods. 2“ nahrádzajú slovami „alebo rozhodnutie24a)“.
5.V § 9 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky“ a druhej vete sa vypúšťajú slová „a kapitoly Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky“.
6.V § 14 odsek 3 znie:
„(3) Návrh rozpočtu verejnej správy predkladá ministerstvo financií vláde a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, pričom pri procese tvorby návrhu zákona o štátnom rozpočte sa ustanovenia § 8 10 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepoužijú. Vláda predkladá národnej rade návrh rozpočtu verejnej správy do 15. októbra bežného roka, ak národná rada nerozhodne inak.“.
7.V § 14 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
8.V § 14 ods. 5 sa za slová „hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy“ vkladajú slová „vrátane hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov“.
9.V § 14 ods. 6 sa slová „do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín“ nahrádzajú slovami „súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy, ktorý predkladá ministerstvo financií vláde“.
10.V § 15 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na prostriedky podľa § 17 ods. 4“.
11.V § 17 ods. 1 sa slová „§ 23 ods. 1“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
12.§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, ktoré predpokladá, že získa z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, prijme z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, prijme od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov,19a) prijme od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu,19b) prijme od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.19c) K týmto rozpočtovaným príjmom rozpočtuje aj zodpovedajúce výdavky, ktoré je oprávnená čerpať do výšky týchto rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých. Rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov podľa prvej vety.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a až 19c znejú:
19a) § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 274/2015 Z. z.
3
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 564/2004 Z. z.
§ 28, 49, 53, 114, 116, 117 a 126 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19b) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19c) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.
13.V § 19 ods. 12 prvej vete sa slová „úvery alebo pôžičky“ nahrádzajú slovami „úvery, pôžičky alebo návratné finančné výpomoci“.
14.V § 22 odsek 1 znie:
„(1) Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Rozpočtová organizácia zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári vrátane príjmov a výdavkov uvedených v odseku 4 a v § 17 ods. 4. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom. Peňažné dary sa použijú v súlade s ich určeným účelom; ak účel nie je určený, rozpočtová organizácia použije peňažné dary na ďalší rozvoj a skvalitnenie svojej činnosti.“.
15.V § 22 ods. 2 sa posledná veta nahrádza vetami, ktoré znejú: Preddavok preddavkovej organizácii v zahraničí, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sa poskytuje z rozpočtu zriaďovateľa prostredníctvom osobitného preddavkového účtu na iný účet preddavkovej organizácie v zahraničí alebo v hotovosti do pokladne preddavkovej organizácie v zahraničí. Zostatky prostriedkov na týchto účtoch koncom roka neprepadajú.“.
16.V § 22 odsek 4 znie:
„(4) Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu s výnimkou príjmov uvedených v odseku 3 na príjmovom účte a realizuje všetky svoje výdavky z výdavkového účtu. Rozpočtová organizácia môže sústreďovať príjmy na samostatných účtoch a realizovať výdavky zo samostatných účtov, ak ide o prostriedky podľa § 26 ods. 3 a § 28 ods. 1, ak tak ustanovuje osobitný zákon, ak to vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie, z medzinárodnej zmluvy, pri prijatí prostriedkov na základe darovacej zmluvy, na základe zmluvy o združení,28b) pri prijatí prostriedkov súvisiacich so stravovaním vrátane úhrad stravy28c) alebo pri prijatí prostriedkov formou dotácie alebo grantu. Ak je to potrebné, rozpočtová organizácia môže k týmto prostriedkom previesť pred realizáciou výdavkov z týchto samostatných účtov výdavky z výdavkového účtu určené na financovanie týchto účelov, pričom ustanovenia § 8 ods. 4 a 5 tým nie dotknuté. Ak je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie obec alebo vyšší územný celok, možnosť sústreďovania príjmov a realizácie výdavkov na samostatných účtoch podľa druhej vety je oprávnená obec alebo vyšší územný celok určiť odchýlne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:
28b) § 829 až 841 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
28c) Napríklad § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
4
§ 140 a 141 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 70 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
17.§ 23 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30 až 35 sa vypúšťajú.
18.V § 24 ods. 1 sa slová „rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia“ nahrádzajú slovami „rozpočtu príjmov a výdavkov“ a tretia veta znie: „Peňažné dary sa použijú v súlade s ich určeným účelom; ak účel nie je určený, príspevková organizácia použije peňažné dary na ďalší rozvoj a skvalitnenie svojej činnosti.“ .
19.V § 24 ods. 2 sa slovo „výnosy“ nahrádza slovom „príjmy“.
20.V § 27 ods. 1 a 3 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „30)“ nahrádza odkazom „28b)“.
21. V § 28 ods. 1 štvrtá veta znie: „Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.“.
22.V § 28 ods. 2 sa slovo „nerozpočtujú“ nahrádza slovom „rozpočtujú“.
23.V § 31 ods. 13 sa slová „auditovanú osobu“ nahrádzajú slovami „povinnú osobu podľa osobitného predpisu48aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48aa znie:
48aa) § 2 písm. h) zákona č. 357/2015 Z. z.“.
24.Slovo „mimorozpočtový“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č.
5
298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 122 ods. 4 písm. c) druhom bode sa slová „do 15. augusta kalendárneho roka, ak vláda neurčí neskorší termín“ nahrádzajú slovami súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy, ktorý predkladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) vláde“.
2.V § 123 ods. 3 písm. c) sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“)“ nahrádzajú slovami „ministerstva financií“.
3.V § 170 odsek 7 znie:
„(7) Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu financií zo svojho informačného systému údaje, vrátane osobných údajov92aa) bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu, spôsobom a na účel ustanovený osobitným predpisom.92aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92aaa znie:
92aaa) § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2016 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 67 ods. 10 prvej vete sa za slovo „správy“ vkladajú slová „vrátane hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov61aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:
61aa) § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. v znení zákona č. .../2016 Z. z.“.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 62 sa citácia „Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
6
znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
Čl. IV
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účely ustanovenia § 17 ods. 2 sa za návratné zdroje financovania považujú aj dodávateľské úvery21a) prijaté obcou alebo vyšším územným celkom,“.
2.V § 8 ods. 5 sa za slová „na území vyššieho územného celku“ vkladá čiarka a slová „alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku“.
3.V § 12 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré je ministerstvo financií oprávnené zverejňovať na svojom webovom sídle.“.
4.V § 17 odsek 3 znie:
„(3) Pri používaní prostriedkov poskytnutých zo štátnych finančných aktív sa
ustanovenie odseku 2 neuplatňuje. Na vydávanie komunálnych obligácií sa vzťahuje
osobitný predpis.21)“.
5.V § 17 ods. 12 sa slová „ods. 24“ nahrádzajú slovami „ods. 25“.
6.V § 18 ods. 2 prvá veta znie: „Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.“.
7.V § 19 ods. 1 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
8.V § 19 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Počas ozdravného režimu obec nesmie vstupovať do nových záväzkov vyplývajúcich z prijatia návratných zdrojov financovania s výnimkou prijatia návratného zdroja financovania, po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva financií, poskytnutého subjektom verejnej správy, bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na splácanie záväzkov podľa odseku 1; ustanovenie § 17 ods. 2 sa v takomto prípade nepoužije.“.
Doterajšie odseky 8 až 29 sa označujú ako odseky 9 až 30.
9. V § 19 ods. 11,12 a 15 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
10.V § 19 ods. 15 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
7
11.V § 19 ods. 26 sa slová „odseku 21 alebo 23“ nahrádzajú slovami „odseku 22 alebo odseku 24“.
12.V § 19 ods. 29 a 30 sa slová „až 27“ nahrádzajú slovami „až 28“.
13.Za § 21e sa vkladá § 21f, ktorý znie:
㤠21f
Na právne vzťahy z dodávateľských úverov prijatých obcou alebo vyšším územným celkom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2019, sa vzťahuje doterajší predpis.“.
14.Slová „správa finančnej kontroly“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu“ v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 27 sa za slovo „situácie,“ vkladajú slová „alebo ak to pre tvorbu rozpočtu verejnej správy ustanovuje osobitný predpis,8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) § 14 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I bodov 10 12, 14 22 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018 a čl. IV bodov 1 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.