TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu)
Právne predpisy Slovenskej republiky:
1. návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
5. Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6. Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
7. Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8. Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
9. Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
10. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
1
2
3
4
5
6
7
8
Č: 1
O: 1
Táto smernica ustanovuje minimálne pravidlá pre trestné sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií, neoprávnené zverejňovanie dôverných informácií a manipuláciu s trhom s cieľom zabezpečiť v Únii integritu finančných trhov a zvýšiť ochranu investorov a dôveru v tieto trhy.
n.a.
n.a.
Č: 1
O: 2-5
2. Táto smernica sa vzťahuje na:
a) finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo tie, pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu;
b) finančné nástroje obchodované v multilaterálnom obchodnom systéme (multilateral trading facility – MTF)), prijaté na obchodovanie v MTF alebo tie, pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie v MTF;
c) finančné nástroje obchodované v rámci organizovaných obchodných systémov (OTF);
d) finančné nástroje, ktoré sa neuvádzajú pod písmenami a), b) ani c) a ktorých cena alebo hodnota závisí od ceny alebo hodnoty finančného nástroja uvedeného pod uvedenými písmenami alebo má na ne vplyv, vrátane okrem iného swapov na úverové
N
1
§: 265
O: 1
§: 265a
O: 1, 2
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo dá podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
(1) Kto neoprávnene
a) uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje
o ponuke, dopyte alebo o cene finančného nástroja
alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa
Ú
Ustanovenia smernice o tom, na čo sa smernica vzťahuje, uplatňuje či neuplatňuje sú transponované prostredníctvom predmetných ustanovení návrhu zákona, pričom treba prihliadať aj na už platný právny poriadok (najmä Trestný zákon a zákon č. 91/2016 Z. z.).
Strana 2 z 18
zlyhanie a rozdielových zmlúv.
Táto smernica sa uplatňuje aj na konanie alebo transakcie, a to vrátane ponúk, ktoré sa týkajú obchodovania s emisnými kvótami na aukčnej platforme, ktorá bola schválená ako regulovaný trh, alebo na takéto obchodovanie s inými draženými produktmi, ktoré sú na nich založené, vrátane toho, keď dražené produkty nie sú finančné nástroje, v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1031/2010 (7). Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na ponuky predložené v súvislosti s aukciou, každé požiadavky a ustanovenia v tejto smernici, ktoré sa týkajú pokynov na obchodovanie, sa vzťahujú na takéto ponuky.
3. Táto smernica sa neuplatňuje na:
a) obchodovanie s vlastnými akciami v rámci programov spätného výkupu, ak sa takéto obchodovanie vykonáva v súlade s článkom 5 ods. 1, 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;
b) obchodovanie s cennými papiermi alebo pridruženými nástrojmi uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v záujme stabilizácie cenných papierov, ak sa takéto obchodovanie vykonáva v súlade s článkom 5 ods. 4 a 5 uvedeného nariadenia;
c) transakcie, pokyny alebo konanie pri uskutočňovaní menovej politiky, devízovej politiky alebo politiky riadenia verejného dlhu v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, transakcie, pokyny alebo konanie uskutočňované v súlade s článkom 6 ods. 2 uvedeného nariadenia, činnosti pri uskutočňovaní politiky Únie v oblasti klímy v súlade s článkom 6 ods. 3 uvedeného nariadenia alebo činnosti uskutočňované v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky Únie alebo spoločnej rybárskej politiky Únie v súlade s článkom 6 ods. 4 uvedeného nariadenia.
4. Článok 5 sa vzťahuje aj na:
a) spotové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré nie sú veľkoobchodnými energetickými produktmi, keď transakcia, pokyn alebo konanie má vplyv na cenu alebo hodnotu finančného nástroja uvedeného v
§: 3
komodít,
b) spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného
nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa
komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
c) manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty,
potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá kto s použitím
podvodného konania alebo machinácie uskutoční
obchod, pokyn na uskutočnenie obchodu alebo sa
dopustí iného konania ovplyvňujúceho cenu
finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy
týkajúcej sa komodít.
V § 3 sa za slovo ,,§ 211,“ vkladajú slová ,,sprenevera podľa § 213, podvod podľa § 221, úverový podvod podľa § 222, poisťovací podvod podľa § 223, kapitálový podvod podľa § 224, subvenčný podvod podľa § 225, podvodný úpadok podľa § 227, zavinený úpadok podľa § 228, prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok podľa § 229, nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier podľa § 230,“, za slovo ,,§ 235,“ sa vkladajú slová ,,poškodzovanie veriteľa podľa § 239, zvýhodňovanie veriteľa podľa § 240,“, za slová ,,podľa § 261 263,“ sa vkladajú slová
,,zneužívanie informácií v obchodnom styku podľa
§ 265, manipulácia s trhom podľa § 265a, machinácie
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 a 267,“ (...)
Strana 3 z 18
odseku 2 tohto článku;
b) druhy finančných nástrojov vrátane derivátových kontraktov alebo derivátových nástrojov na prenos kreditného rizika, keď transakcia, pokyn, ponuka alebo konanie má vplyv na cenu alebo hodnotu spotových zmlúv týkajúcich sa komodít, ak táto cena alebo hodnota závisí od ceny alebo hodnoty daných finančných nástrojov;
c) konanie súvisiace s referenčnými hodnotami.
5. Táto smernica sa uplatňuje na každú transakciu, pokyn alebo konanie týkajúce sa všetkých finančných nástrojov uvedených v odsekoch 2 a 4 bez ohľadu na to, či sa táto transakcia, pokyn alebo konanie uskutočňujú, alebo neuskutočňujú na obchodnom mieste.
Č: 2
P: 1.
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1. „finančný nástroj“ je akýkoľvek finančný nástroj vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ;
N
4
§: 5
O: 1
P: a)-j)
Finančné nástroje
Finančnými nástrojmi sú
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým
Ú
Strana 4 z 18
výzvam na doplnenie aktív,
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i) finančné rozdielové zmluvy,
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív.
Č: 2
P: 2.
2. „spotová zmluva týkajúca sa komodít“ je spotová zmluva týkajúca sa komodít vymedzená v článku 3 ods. 1 bode 15 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;
n.a.
n.a.
Upravené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len ,,nariadenie o zneužívaní trhu“).
Č: 2
P: 3.
3. „program spätného výkupu“ je obchodovanie s vlastnými akciami v súlade s článkami 21 až 27 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ;
n.a.
n.a.
Č: 2
P: 4.
4. „dôverné informácie“ sú informácie v zmysle článku 7 ods. 1 až 4 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;
n.a.
n.a.
Upravené v nariadení o zneužívaní trhu.
Č: 2
P: 5.
5. „emisná kvóta“ je emisná kvóta opísaná v oddiele C bode 11 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ;
N
5
§: 2
P: a), c)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas
Ú
Strana 5 z 18
určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA),
c) emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou,
Č: 2
P: 6.
6. „referenčná hodnota“ je referenčná hodnota vymedzená v článku 3 ods. 1 bode 29 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;
n.a.
n.a.
Upravené v nariadení o zneužívaní trhu.
Č: 2
P: 7.
7. „uznaný trhový postup“ je osobitný trhový postup, ktorý uznal príslušný orgán členského štátu v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;
n.a.
n.a.
Upravené v nariadení o zneužívaní trhu.
Č: 2
P: 8.
8. „stabilizácia“ je stabilizácia vymedzená v článku 3 bode 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 596/2014;
n.a.
n.a.
Upravené v nariadení o zneužívaní trhu.
Č: 2
P: 9.
9. „regulovaný trh“ je regulovaný trh vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 21 smernice 2014/65/EÚ;
N
6
§: 3
O: 1
(1) Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom.
Ú
Č: 2
P: 10.
10. „multilaterálny obchodný systém“ alebo „MTF“ je multilaterálny obchodný systém vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 22 smernice 2014/65/EÚ;
N
6
§: 39a
O: 1
(1) Mnohostranný obchodný systém je systém organizovaný obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi.
U
Č: 2
P: 11.
11. „organizovaný obchodný systém“ alebo „OTF“ je organizovaný obchodný systém vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 23 smernice 2014/65/EÚ;
n.a.
n.a.
Č: 2
P: 12.
12. „obchodné miesto“ je obchodné miesto vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 24 smernice 2014/65/EÚ;
N
6
§: 3
O: 1
(1) Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom.
Ú
Pojem ,,organizovaný obchodný systém“ /,,OTF“ nie je potrebné preberať.
Strana 6 z 18
§: 39a
O: 1
(1) Mnohostranný obchodný systém je systém organizovaný obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi.
Č: 2
P: 13.
13. „veľkoobchodný energetický produkt“ je veľkoobchodný energetický produkt vymedzený v článku 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 (10);
n.a.
n.a.
Upravené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 15. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou.
Č: 2
P: 14.
14. „emitent“ je emitent vymedzený v článku 3 ods. 1 bode 21 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
n.a.
n.a.
Upravené v nariadení o zneužívaní trhu.
Č: 3
O: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa obchodovanie s využitím dôverných informácií, odporúčanie inej osobe zapojiť sa do obchodovania s využitím dôverných informácií alebo navádzanie inej osoby zapojiť sa do obchodovania s využitím dôverných informácií uvedené v odsekoch 2 až 8 považovali za trestné činy aspoň v závažných prípadoch a vtedy, ak sú spáchané úmyselne.
N
1
2
§: 265
O: 1
§: 21
O: 1
P: b)
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo dá podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
Ú
Č: 3
O: 2
Na účely tejto smernice sa za obchodovanie s využitím dôverných informácií považuje činnosť, keď osoba má dôverné informácie a využíva ich priamo alebo nepriamo na nadobudnutie alebo prevod finančných nástrojov, na ktoré sa tieto informácie vzťahujú, a to na vlastný účet alebo na účet tretej osoby.
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Ú
Strana 7 z 18
Č: 3
O: 3
P: a)-d)
Tento článok sa vzťahuje na každú osobu, ktorá má dôverné informácie v dôsledku toho, že uvedená osoba:
a) je členom správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov emitenta;
b) má podiel na kapitále emitenta;
c) má prístup k informáciám v súvislosti s vykonávaním zamestnania, povolania alebo povinností alebo
d) je zapojená do trestnej činnosti.
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Ú
Č: 3
O: 3
Tento článok sa vzťahuje aj na každú osobu, ktorá získala dôverné informácie za iných okolností, než sú okolnosti uvedené v prvom pododseku, ak uvedená osoba vie, že ide o dôverné informácie.
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Ú
Č: 3
O: 4
Využitie dôverných informácií na zrušenie alebo zmenu pokynu týkajúceho sa finančného nástroja, na ktorý sa tieto informácie vzťahujú, ak daný pokyn bol zadaný predtým, ako príslušná osoba získala dôverné informácie, sa takisto považuje za obchodovanie s využitím dôverných informácií.
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Ú
Č: 3
O: 5
V súvislosti s aukciami emisných kvót alebo iných dražených produktov na nich založených, ktoré sa konajú v súlade s nariadením (EÚ) č. 1031/2010, využitie dôverných informácií uvedené v odseku 4 tohto článku zahŕňa aj situáciu, keď osoba predloží, zmení alebo stiahne ponuku týkajúcu sa jej vlastného účtu alebo účtu tretej strany.
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Ú
Strana 8 z 18
Č: 3
O: 6
P: a)-b)
Na účely tejto smernice k odporúčaniu, aby sa iná osoba zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií, alebo k navádzaniu inej osoby, aby sa zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií, dochádza vtedy, keď osoba pozná dôverné informácie a:
a) odporučí na základe týchto informácií inej osobe, aby nadobudla alebo previedla finančné nástroje, na ktoré sa tieto informácie vzťahujú, alebo navádza túto osobu, aby takéto nadobudnutie alebo prevod vykonala, alebo
b) odporučí na základe týchto informácií tejto inej osobe, aby zrušila alebo zmenila pokyn týkajúci sa finančného nástroja, na ktorý sa tieto informácie vzťahujú, alebo navádza túto osobu, aby takéto zrušenie alebo zmenu vykonala.
N
1
2
§: 265
O: 1
§: 21
O: 1
P: b)
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
Ú
Č: 3
O: 7
Využitie odporúčaní alebo navádzania uvedených v odseku 6 predstavuje obchodovanie s využitím dôverných informácií v prípade, ak osoba využívajúca odporúčanie alebo navádzanie vie, že je to založené na dôverných informáciách.
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Ú
Č: 3
O: 8
Na účely tohto článku samotná skutočnosť, že osoba má alebo mala dôverné informácie, neznamená, že táto osoba tieto informácie využila alebo sa zapojila do obchodovania s využitím dôverných informácií na základe nadobudnutia alebo prevodu, ak sa jej konanie kvalifikuje ako legitímne podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Ú
Ustanovenie článku 3 odseku 8 smernice 2014/57/EÚ ustanovuje inštitút vyvinenia, ktorý nie je potrebné výslovne uvádzať v ustanoveniach Trestného zákona, nakoľko to vyplýva zo samotnej formulácie skutkovej podstaty - na to, aby došlo k naplneniu skutkovej podstaty predmetného trestného činu musí byť naplnený aj znak ,,neoprávnene“.
Strana 9 z 18
Predmetné ustanovenie článku 3 odsek 8 smernice odkazuje na článok 9 nariadenia o zneužívaní trhu, ktorý zakotvuje legitímne konanie.
Č: 4
O: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa neoprávnené zverejňovanie dôverných informácií uvedené v odsekoch 2 až 5 považovalo za trestný čin aspoň v závažných prípadoch a vtedy, ak je spáchané úmyselne.
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Ú
Č: 4
O: 2
Na účely tejto smernice sa za neoprávnené zverejňovanie dôverných informácií považujú prípady, keď osoba má dôverné informácie a poskytne tieto informácie inej osobe, okrem prípadov, keď k zverejneniu dôjde v rámci bežného výkonu zamestnania, povolania alebo povinností, vrátane prípadov, keď sa zverejnenie kvalifikuje ako skúmanie trhu podľa článku 11 ods. 1 až 8 nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Ú
Č: 4
O: 3
Tento článok sa vzťahuje na každú osobu v situáciách alebo podmienkach uvedených v článku 3 ods. 3.
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Ú
Č: 4
O: 4
Na účely tejto smernice sa ďalšie zverejnenie odporúčaní alebo navádzanie uvedené v článku 3 ods. 6 pokladá za neoprávnené zverejnenie dôverných informácií podľa tohto článku, ak osoba
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje
Ú
Strana 10 z 18
zverejňujúca odporúčanie alebo navádzanie vie, že sú založené na dôverných informáciách.
rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Č: 4
O: 5
Tento článok sa uplatňuje v súlade s potrebou chrániť slobodu tlače a slobodu prejavu.
n.a.
n.a.
Č: 5
O: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa manipulácia s trhom uvedená v odseku 2 považovala za trestný čin aspoň v závažných prípadoch a vtedy, ak je spáchaná úmyselne.
N
1
§ 265a
O: 1, 2
(1) Kto neoprávnene
a) uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o ponuke, dopyte alebo o cene finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít,
b) spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
c) manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty,
potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá kto s použitím podvodného konania alebo machinácie uskutoční obchod, pokyn na uskutočnenie obchodu alebo sa dopustí iného konania ovplyvňujúceho cenu finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít.
Ú
Č: 5
O: 2
P: a)
Na účely tejto smernice manipulácia s trhom zahŕňa tieto činnosti:
a) uzatvorenie transakcií, zadávanie pokynov na obchodovanie alebo akékoľvek iné konanie, ktoré:
i) poskytuje nepravdivé alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku, dopyt alebo cenu finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít, alebo
ii) zaisťuje cenu jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
pokiaľ dôvody konania osoby, ktorá uzatvorila transakcie alebo vydala pokyny na obchodovanie, nie sú legitímne a tieto transakcie alebo pokyny na obchodovanie nie sú v súlade s uznanými trhovými postupmi na príslušnom obchodnom mieste;
N
1
§: 265a
O: 1
P: a)-b)
(1) Kto neoprávnene
a) uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o ponuke, dopyte alebo o cene finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít,
b) spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
Ú
Č: 5
O: 2
b) uzatvorenie transakcie, zadanie pokynu na obchodovanie alebo akákoľvek iná činnosť alebo
N
1
§: 265a
O: 2
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá kto s použitím podvodného konania alebo machinácie uskutoční
Ú
Strana 11 z 18
P: b)
konanie ovplyvňujúce cenu jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít, ktorá využíva fiktívne nástroje alebo akúkoľvek inú formu podvodu alebo machinácie;
obchod, pokyn na uskutočnenie obchodu alebo sa dopustí iného konania ovplyvňujúceho cenu finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít.
Č: 5
O: 2
P: c)
c) šírenie informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýchkoľvek iných prostriedkov, ktoré vysielajú nepravdivé alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku, dopyt alebo cenu finančných nástrojov či súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít, alebo zaisťujú ceny jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni, pričom osoby, ktoré šírili informácie, dosiahnu pre seba alebo inú osobu zo šírenia týchto informácií výhodu alebo zisk, alebo
N
1
§: 265a
O: 1
P: a)-b)
1) Kto neoprávnene
a) uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o ponuke, dopyte alebo o cene finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít,
b) spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
Ú
Návrh zákona vymedzuje objektívnu stránku trestného činu manipulácie s trhom podľa § 265a Trestného zákona širšie, to znamená, že aj bez naplnenia znaku ,,pričom osoby, ktoré šírili informácie, dosiahnu pre seba alebo inú osobu zo šírenia týchto informácií výhodu alebo zisk“ pôjde o predmetný trestný čin. Uvedená formulácia vychádza aj z formulácie § 265 Trestného zákona, ktorý rieši obdobnú situáciu, pričom taktiež neustanovuje zákonný znak v podobe potreby dosiahnutia zisku. Ochrana objektu, ktorú smernica vyžaduje, však je týmto ustanovením zabezpečená.
Č: 5
O: 2
P: d)
d) prenos nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií či poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich vstupných informácií, alebo akékoľvek iné konanie, ktorým sa manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty.
N
1
§: 265a
O: 1
P: c)
(1) Kto neoprávnene
c) manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty,
Ú
Č: 6
O: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa podnecovanie, napomáhanie a navádzanie na trestné činy uvedené v článku 3 ods. 2 až 5 a v článkoch 4 a 5 trestalo ako trestný čin.
N
2
§: 337
Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Ú
Strana 12 z 18
§: 21
O: 1
P: b), d)
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).
Č: 6
O: 2
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa pokus o spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 až 5 a 7 a v článku 5 trestal ako trestný čin.
N
2
§: 14
O: 2
(2) Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.
Ú
Č: 6
O: 3
Článok 3 ods. 8 platí obdobne.
N
2
§: 337
§: 21
O: 1
P: b), d)
§: 14
Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).
(2) Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.
Ú
Ustanovenie článku 3 odseku 8 smernice 2014/57/EÚ ustanovuje inštitút vyvinenia, ktorý nie je potrebné výslovne uvádzať ustanoveniach Trestného zákona, nakoľko pre trestnosť účastníctva na trestnom čine, podnecovania na trestný čin ako aj pokusu trestného činu je potrebné, aby smerovali k spáchaniu trestného činu, pričom znakom každého trestného činu je ,,protiprávnosť“, a súčasťou skutkovej podstaty napríklad trestného činu zneužívania informácií v obchodnom styku podľa § 265 ods. 1 Trestného zákona ako aj trestného činu manipulácie s trhom podľa § 265a ods. 1 Trestného zákona je aj výslovne uvedený znak ,,neoprávnene“. Predmetné ustanovenie článku 3 odsek 8
Strana 13 z 18
smernice odkazuje na článok 9 nariadenia o zneužívaní trhu, ktorý zakotvuje legitímne konanie.
Č: 7
O: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa trestné činy uvedené v článkoch 3 až 6 trestali účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými sankciami.
n.a.
n.a.
Č: 7
O: 2
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby pre trestné činy uvedené v článkoch 3 a 5 bola horná hranica trestu odňatia slobody stanovená najmenej na štyri roky.
N
1
1
§: 265
O: 1
§: 265a
O: 1, 2
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
(1) Kto neoprávnene
a) uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o ponuke, dopyte alebo o cene finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít,
b) spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
c) manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty,
potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá kto s použitím podvodného konania alebo machinácie uskutoční obchod, pokyn na uskutočnenie obchodu alebo sa dopustí iného konania ovplyvňujúceho cenu finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít.
Ú
Č: 7
O: 3
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby pre trestný čin uvedený v článku 4 bola horná hranica trestu odňatia slobody stanovená najmenej na dva roky.
N
1
§: 265
O: 1
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo
Ú
Strana 14 z 18
podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu
podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú
informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa
odňatím slobody až na štyri roky.
Č: 8
O: 1
P: a)
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby právnické osoby mohli byť zodpovedné za trestné činy uvedené v článkoch 3 až 6, ktoré v ich prospech spáchala akákoľvek osoba konajúca buď samostatne, alebo ako súčasť orgánu príslušnej právnickej osoby, majúca vedúce postavenie v rámci právnickej osoby, na základe:
a) právomoci zastupovať právnickú osobu;
N
1
3
§: 3
§: 4
O: 1
P: a), c)
V § 3 sa za slovo ,,§ 211,“ vkladajú slová ,,sprenevera podľa § 213, podvod podľa § 221, úverový podvod podľa § 222, poisťovací podvod podľa § 223, kapitálový podvod podľa § 224, subvenčný podvod podľa § 225, podvodný úpadok podľa § 227, zavinený úpadok podľa § 228, prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok podľa § 229, nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier podľa § 230,“, za slovo ,,§ 235,“ sa vkladajú slová ,,poškodzovanie veriteľa podľa § 239, zvýhodňovanie veriteľa podľa § 240,“, za slová ,,podľa § 261 263,“ sa vkladajú slová
,,zneužívanie informácií v obchodnom styku podľa
§ 265, manipulácia s trhom podľa § 265a, machinácie
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 a 267,“ (...)
(1) Trestný čin podľa
§ 3 j
e spáchaný právnickou
osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.
Ú
Č: 8
O: 1
P: b)
b) oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby alebo
N
3
§: 4
O: 1
P: a, c)
(1) Trestný čin podľa
§ 3 j
e spáchaný právnickou
osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.
Ú
Č: 8
O: 1
P: c)
c) oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby.
N
3
§: 4
O: 1
P: b)
(1) Trestný čin podľa
§ 3 j
e spáchaný právnickou
osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal
b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo
Ú
Č: 8
O: 2
Členské štáty takisto prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že právnické osoby môžu byť zodpovedné, keď nedostatok dohľadu alebo kontroly osobou uvedenou v odseku 1 umožnil spáchanie trestného činu uvedeného v článkoch 3 až 6 v
N
3
§: 4
O: 2
(2) Trestný čin podľa
§ 3
je spáchaný právnickou
osobou aj vtedy, ak osoba uvedená v odseku 1 nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci
Ú
Strana 15 z 18
prospech právnickej osoby osobou, ktorá podlieha jej právomoci.
oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou.
Č: 8
O: 3
Zodpovednosť právnických osôb podľa odsekov 1 a 2 nevylučuje trestné konanie voči fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi, podnecovateľmi alebo spolupáchateľmi trestných činov uvedených v článkoch 3 až 6.
N
2
3
§: 19
O: 2
§: 6
O: 2
(2) Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba a právnická osoba za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
(2) Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov, z ktorých aspoň jeden je právnickou osobou, zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.
Ú
Č: 9
P: a)
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa na právnickú osobu zodpovednú podľa článku 8 vzťahovalo uloženie účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií, ktoré zahŕňajú pokuty trestnoprávnej alebo inej povahy a môžu zahŕňať aj iné sankcie, napríklad:
a) vylúčenie z nároku na verejné výhody alebo pomoc;
D
3
§: 10
Za spáchaný trestný čin podľa
§ 3
môže súd uložiť
právnickej osobe tieto tresty:
a) trest zrušenia právnickej osoby,
b) trest prepadnutia majetku,
c) trest prepadnutia veci,
d) peňažný trest,
e) trest zákazu činnosti,
f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
g) trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
h) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
i) trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.
Ú
Č: 9
P: b)
b) dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti;
D
3
§: 10
P: e)
Za spáchaný trestný čin podľa
§ 3
môže súd uložiť
právnickej osobe tieto tresty:
e) trest zákazu činnosti,
Ú
Č: 9
P: c)
c) uloženie súdneho dohľadu;
D
n.a.
Č: 9
P: d)
d) súdne rozhodnutie o zrušení právnickej osoby;
D
3
§: 10
P: a)
Za spáchaný trestný čin podľa
§ 3
môže súd uložiť
právnickej osobe tieto tresty:
a) trest zrušenia právnickej osoby,
Ú
Č: 9
P: e)
e) dočasné alebo trvalé ukončenie činnosti subjektov, ktoré sa využili na spáchanie trestného činu.
D
n.a.
Č: 10
O: 1
P: a)
Členský štát prijme opatrenia potrebné na určenie ich súdnej príslušnosti vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 3 až 6, ak boli spáchané:
a) úplne alebo čiastočne na jeho území alebo
N
2
§: 3
O: 1, 2
(1) Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky.
(2) Trestný čin sa považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky, aj keď sa páchateľ
a) dopustil konania aspoň sčasti na jej území, ak porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom nastalo alebo malo nastať celkom alebo sčasti mimo jej územia, alebo
b) dopustil konania mimo územia Slovenskej
Ú
Strana 16 z 18
republiky, ak tu malo nastať porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom alebo ak tu mal nastať aspoň sčasti taký následok.
Č: 10
O: 1
P: b)
b) jedným z jeho štátnych príslušníkov, aspoň v prípadoch, keď sa čin považuje za trestný čin tam, kde bol spáchaný.
N
2
§: 4
Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
Ú
Č: 10
O: 2
P: a)
Členský štát informuje Komisiu, ak sa rozhodne stanoviť ďalšiu súdnu príslušnosť pre trestné činy uvedené v článkoch 3 až 6, spáchané mimo jeho územia, keď:
a) páchateľ má obvyklý pobyt na jeho území alebo
n.a.
n.a.
Č: 10
O: 2
P: b)
b) trestný čin bol spáchaný v prospech právnickej osoby usadenej na jeho území.
n.a.
n.a.
Č: 11
Bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť súdnictva a rozdiely v organizácii súdnictva v rámci Únie, členské štáty vyžadujú od subjektov zodpovedných za odbornú prípravu sudcov, prokurátorov, polície, justičných pracovníkov a pracovníkov príslušných orgánov zapojených do trestného konania a vyšetrovania, aby poskytovali primeranú odbornú prípravu zodpovedajúcu cieľom tejto smernice.
N
7
§: 3
O: 1-3
§ 3 Predmet činnosti
(1) Akadémia je vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje, organizuje a vykonáva celoživotné vzdelávanie
a) sudcov,
b) prokurátorov,
c) súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a asistentov prokurátora.
(2) Akadémia vykonáva prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu. Akadémia môže zároveň vykonávať vzdelávanie právnických profesií alebo iných odborných profesií, nad ktorými vykonáva dohľad ministerstvo, a zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere na ministerstve a Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky vo funkcii hlavný štátny radca a generálny štátny radca; vykonávanie tejto vzdelávacej činnosti nemôže ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností podľa odsekov 1 a 3 až 8.
(3) Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj
a) odbornú prípravu justičného čakateľa, ktorá je potrebná na výkon funkcie sudcu,
b) vzdelávanie justičného čakateľa zamerané na zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí potrebných na výkon funkcie sudcu,
c) vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora počas prípravnej praxe,
Ú
Strana 17 z 18
8
9
§: 80
O: 2
§: 142
O: 1
P: a)-b)
d) odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistenta prokurátora a poradcu sudcu ústavného súdu Slovenskej republiky zameranú na vykonanie justičnej skúšky.
(2) Vzdelávanie prokurátorov zabezpečuje Justičná akadémia a generálna prokuratúra.
(1) Služobný úrad v súlade s potrebami Policajného zboru je povinný starať sa o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie policajtov. Na ten účel najmä
a) zabezpečuje odborné vzdelávanie policajtov v školách (ďalej len „policajná škola") a ďalších vzdelávacích ustanovizniach ministerstva,
b) vysiela policajtov na odborné vzdelávanie do iných škôl alebo ďalších vzdelávacích ustanovizní.
Č: 12
Komisia do 4. júla 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní tejto smernice a v prípade potreby o nutnosti jej zmeny, a to aj v súvislosti s výkladom závažných prípadov uvedených v článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 1, s úrovňou sankcií stanovených členskými štátmi a s rozsahom, v akom boli prijaté dobrovoľné prvky uvedené v tejto smernici. V prípade potreby Komisia k správe pripojí legislatívny návrh.
n.a.
n.a.
Č: 13
O: 1
V: 1
Členské štáty prijmú a zverejnia do 3. júla 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.
N
1
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Č
Č: 13
O: 1
V: 2
Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.
N
10
§: 35
O: 7
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č: 13
O: 1
V: 3
Členské štáty tieto opatrenia uplatňujú od 3. júla 2016 za podmienky nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 596/2014.
n.a.
n.a.
Č: 13
O: 1
V: 4-5
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
1
Príloha sa dopĺňa bodmi 24. a 25., ktoré znejú:
„24. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej
Ú
Transpozičné ustanovenia a prílohy v zákonoch.
Strana 18 z 18
únii (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).
25. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).“.
Č: 13
O: 2
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
7
§: 35
O: 7
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č: 14
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Č: 15
Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)