TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. 10. 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody
Právne predpisy Slovenskej republiky:
1. Návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov
4. Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
5. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
1
2
3
4
5
6
7
8
Č: 1
Touto smernicou sa ustanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní a osôb, na ktoré sa vzťahuje konanie podľa rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV (ďalej len „konanie o európskom zatykači“), na prístup k obhajcovi a na informovanie tretej osoby o pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody.
n.a.
n.a.
Č: 2
O: 1
Táto smernica sa vzťahuje na podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní od chvíle, keď boli príslušnými orgánmi členského štátu prostredníctvom úradného oznámenia alebo inak upovedomené, že podozrivé alebo obvinené zo spáchania trestného činu, a to bez ohľadu na to, či boli pozbavené osobnej slobody. Uplatňuje sa do ukončenia konania, čo znamená právoplatné rozhodnutie o tom, či podozrivá alebo obvinená osoba spáchala trestný čin, a to vrátane uloženia trestu a rozhodnutia o prípadnom opravnom prostriedku.
n.a.
n.a.
Č: 2
O: 2
Táto smernica sa v súlade s článkom 10 uplatňuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje konanie o európskom zatykači (ďalej len „vyžiadané osoby“), od momentu ich
n.a.
n.a.
Strana 2 z 26
zadržania vo vykonávajúcom členskom štáte.
Č: 2
O: 3
Táto smernica sa použije za rovnakých podmienok ako v odseku 1 aj na iné ako podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sa počas výsluchu policajným alebo iným orgánom presadzovania práva stanú podozrivými alebo obvinenými osobami.
n.a.
n.a.
Č: 2
O: 4
P: a) – b)
Bez toho, aby bolo dotknuté právo na spravodlivé súdne konanie v súvislosti s menej závažnými trestnými činmi:
a) pri ktorých právo členského štátu ustanovuje ukladanie sankcií iným orgánom ako súdom s právomocou v trestných veciach a proti uloženiu takejto sankcie možno podať opravný prostriedok na takom súde alebo
b) pri ktorých ako sankciu nemožno uložiť pozbavenie osobnej slobody,
sa táto smernica vzťahuje iba na konania na súde s právomocou v trestných veciach.
V každom prípade sa táto smernica v plnej miere uplatňuje, keď podozrivá alebo obvinená osoba bola pozbavená osobnej slobody, a to bez ohľadu na štádium trestného konania.
n.a.
n.a.
Č: 3
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé a obvinené osoby mali právo na prístup k obhajcovi v takom čase a takým spôsobom, ktorý im umožní reálne a účinne vykonávať ich právo na obhajobu.
N
2
§: 34
O: 1
(1) Obvinený právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, však právo odoprieť vypovedať. Môže uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu, robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky. právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Môže žiadať, aby bol vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania. Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s
Ú
Strana 3 z 26
§: 34
O: 3
§: 85
O: 5
obhajcom počas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis. právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých sám navrhol alebo ktorých s jeho súhlasom navrhol obhajca, a klásť svedkom otázky. Obvinený môže uplatňovať svoje práva sám alebo prostredníctvom obhajcu.
(3) Obvinený, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu musí obvinený preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2, najneskôr do 30 dní po tom, čo mu bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu.
(5) Ustanovenia § 34, § 121 124 sa primerane použijú aj vtedy, ak je zadržaná osoba vypočúvaná v čase, keď proti nej ešte nebolo vznesené obvinenie.
Č: 3
O: 2
P: a) – d)
Podozrivé alebo obvinené osoby majú prístup k obhajcovi bez zbytočného odkladu. Podozrivé alebo obvinené osoby majú v každom prípade prístup k obhajcovi najneskôr od ktorejkoľvek z týchto skutočností, ktorá nastane skôr:
a) pred ich výsluchom zo strany polície alebo iného orgánu na presadzovanie práva, alebo justičného orgánu;
b) pri vykonávaní vyšetrovacieho úkonu alebo obstarávaní dôkazov vyšetrovacími alebo inými príslušnými orgánmi v súlade s odsekom 3 písm. c);
c) bez zbytočného odkladu po pozbavení osobnej slobody;
d) ak boli predvolané na súd s právomocou v trestných veciach, v primeranej lehote pred tým, ako sa na tento súd dostavia.
N
2
§: 34
O: 1
§: 85
(1) Obvinený právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, však právo odoprieť vypovedať. Môže uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu, robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky. právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Môže žiadať, aby bol vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania. Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s obhajcom počas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis. právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých sám navrhol alebo ktorých s jeho súhlasom navrhol obhajca, a klásť svedkom otázky. Obvinený môže uplatňovať svoje práva sám alebo prostredníctvom obhajcu.
(5) Ustanovenia § 34, § 121 124 sa primerane použijú
Ú
Strana 4 z 26
O: 5
§: 85
O: 6
§: 121
O: 2
§: 213
O: 2
aj vtedy, ak je zadržaná osoba vypočúvaná v čase, keď proti nej ešte nebolo vznesené obvinenie.
(6) Zadržaná osoba právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním v priebehu zadržania bez prítomnosti tretej osoby; právo požadovať, aby obhajca bol prítomný pri jej výsluchu podľa odseku 4, ibaže je obhajca v lehote uvedenej v odseku 4 nedosiahnuteľný.
(2) Pred výsluchom musí byť obvinený poučený: "Ako obvinený máte právo vypovedať alebo odoprieť vypovedať. K priznaniu vás nikto nesmie nútiť. Máte právo zvoliť si obhajcu. Ak nemáte prostriedky na zaplatenie obhajcu, máte právo žiadať, aby vám bol obhajca ustanovený. Máte právo žiadať, aby sa obhajca zúčastnil na vašom výsluchu a bez jeho prítomnosti nevypovedať.".
(2) Obhajca právo od vznesenia obvinenia zúčastniť sa úkonov, ktorých výsledok môže byť použitý ako dôkaz v konaní pred súdom, iba ak vykonanie úkonu nemožno odložiť a obhajcu o ňom vyrozumieť. Obvinenému a iným vypočúvaným osobám môže obhajca klásť otázky potom, keď policajt výsluch skončí.
Č: 3
O: 3
P: a)
Právo na prístup k obhajcovi zahŕňa nasledujúce:
a) členské štáty zabezpečia, aby podozrivé alebo obvinené osoby mali právo stretnúť sa bez prítomnosti tretej osoby s obhajcom, ktorý ich zastupuje, a komunikovať s ním pred výsluchom zo strany polície, iného orgánu presadzovania práva alebo justičného orgánu;
N
2
§: 34
O: 1
V: 5
§: 85
O: 6
Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s obhajcom počas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis.
Zadržaná osoba právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním v priebehu zadržania bez prítomnosti tretej osoby; právo požadovať, aby obhajca bol prítomný pri jej výsluchu podľa odseku 4, ibaže je obhajca v lehote uvedenej v odseku 4 nedosiahnuteľný.
Ú
Č: 3
O: 3
P: b)
b) členské štáty zabezpečia, aby podozrivé alebo obvinené osoby mali právo na prítomnosť obhajcu a na jeho účinnú účasť na výsluchu. Takáto účasť musí byť v súlade s postupmi podľa vnútroštátneho práva, pokiaľ týmito postupmi nie je dotknutý účinný výkon a podstata dotknutého práva.
N
2
§: 85
O: 6
§: 121
Zadržaná osoba právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním v priebehu zadržania bez prítomnosti tretej osoby; právo požadovať, aby obhajca bol prítomný pri jej výsluchu podľa odseku 4, ibaže je obhajca v lehote uvedenej v odseku 4 nedosiahnuteľný.
Pred výsluchom musí byť obvinený poučený: "Ako
Ú
Strana 5 z 26
Ak sa obhajca zúčastňuje na výsluchu, táto skutočnosť sa zaznamená s použitím postupu vyhotovovania záznamov v súlade s vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu;
O: 2
obvinený máte právo vypovedať alebo odoprieť vypovedať. K priznaniu vás nikto nesmie nútiť. Máte právo zvoliť si obhajcu. Ak nemáte prostriedky na zaplatenie obhajcu, máte právo žiadať, aby vám bol obhajca ustanovený. Máte právo žiadať, aby sa obhajca zúčastnil na vašom výsluchu a bez jeho prítomnosti nevypovedať.".
Č: 3
O: 3
P: c)
c) členské štáty zabezpečia, aby podozrivé alebo obvinené osoby mali právo aspoň na účasť ich obhajcu na týchto vyšetrovacích úkonoch alebo pri úkonoch na obstaranie dôkazov, ak tieto úkony ustanovené vo vnútroštátnom práve a ak sa pri nich vyžaduje alebo je povolená prítomnosť podozrivej alebo obvinenej osoby:
i) identifikácia;
ii) konfrontácia;
iii) rekonštrukcia miesta činu.
N
2
§: 44
O: 2
§: 213
O: 2-4
Obhajca je oprávnený v prípravnom konaní robiť v mene obvineného návrhy, podávať v jeho mene žiadosti a opravné prostriedky, nazerať do spisov a zúčastniť sa podľa ustanovení tohto zákona v konaní pred súdom úkonov, ktorých právo zúčastniť sa obvinený, a vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní úkonov podľa § 213 ods. 2 až 4.
(2) Obhajca právo od vznesenia obvinenia zúčastniť sa úkonov, ktorých výsledok môže byť použitý ako dôkaz v konaní pred súdom, iba ak vykonanie úkonu nemožno odložiť a obhajcu o ňom vyrozumieť. Obvinenému a iným vypočúvaným osobám môže obhajca klásť otázky potom, keď policajt výsluch skončí.
(3) Ak obhajca oznámi policajtovi, že sa chce zúčastniť vyšetrovacieho úkonu podľa odseku 2, policajt je povinný včas mu oznámiť čas, miesto konania úkonu a druh úkonu okrem prípadu, keď vykonanie úkonu nemožno odložiť a vyrozumenie obhajcu nemožno zabezpečiť. O tomto postupe policajt vyhotoví záznam, ktorý založí do spisu.
(4) Ak sa obhajca alebo ním splnomocnený obhajca nedostaví na nariadený úkon, policajt vykoná tento úkon aj bez jeho účasti okrem výsluchu obvineného, ktorý trvá na prítomnosti obhajcu.
Ú
Č: 3
O: 4
Členské štáty sa budú usilovať o sprístupnenie všeobecných informácií s cieľom uľahčiť podozrivým alebo obvineným osobám zabezpečenie si obhajcu.
Bez ohľadu na ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa povinnej prítomnosti obhajcu členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré pozbavené
N
1
2
§: 34
O: 5
§: 34
O: 3
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
V § 34 ods. 5 sa čiarka za slovami „o práve nazerať do
spisov“ nahrádza spojkou „a“, čiarka za slovami
„odovzdaný súdu“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová
„a v prípade, že bude vzatý do väzby, o jeho práve
vyrozumieť rodinného príslušníka alebo inú osobu“.
(3) Obvinený, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, nárok na bezplatnú obhajobu
Ú
Strana 6 z 26
osobnej slobody, majú možnosť účinne vykonávať svoje právo na prístup k obhajcovi, pokiaľ sa tohto práva nevzdali v súlade s článkom 9.
§: 34
O: 4
§: 34
O: 5
§: 85
O: 6
alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu musí obvinený preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2, najneskôr do 30 dní po tom, čo mu bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu.
(4) Orgány činné v trestnom konaní a súd povinné vždy obvineného o jeho právach poučiť vrátane významu priznania a poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatnenie. Poučenie sa obvinenému v prípade potreby primerane vysvetlí. Obvineného, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý, je potrebné poučiť aj o práve na naliehavú lekársku pomoc, o práve nazerať do spisov, o maximálnej lehote, počas ktorej môže byť obmedzený na slobode, kým nebude odovzdaný súdu, a v prípade, že bude vzatý do väzby, o jeho práve vyrozumieť rodinného príslušníka alebo inú osobu.
(5) Orgán činný v trestnom konaní obvinenému, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý, poskytne bez zbytočného odkladu poučenie o jeho právach v písomnej forme; táto skutočnosť sa poznamená v zápisnici. Obvinený právo ponechať si toto poučenie u seba po celú dobu obmedzenia osobnej slobody.
(6) Zadržaná osoba právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním v priebehu zadržania bez prítomnosti tretej osoby; právo požadovať, aby obhajca bol prítomný pri jej výsluchu podľa odseku 4, ibaže je obhajca v lehote uvedenej v odseku 4 nedosiahnuteľný.
Č: 3
O: 5
Členské štáty môžu dočasne neuplatňovať odsek 2 písm. c) za výnimočných okolností a výlučne v predsúdnom štádiu konania, ak z dôvodu zemepisnej vzdialenosti podozrivej alebo obvinenej osoby nemožno zabezpečiť právo na prístup k obhajcovi bez zbytočného odkladu po jej pozbavení osobnej slobody.
D
Ž
Č: 3
O: 6
P: a) – b)
Členské štáty môžu dočasnú výnimku z výkonu práv ustanovených v odseku 3 uplatniť len za výnimočných okolností a len v predsúdnom štádiu konania a v odôvodnenom rozsahu, ak je to s ohľadom
D
2
§: 213
O: 2-4
(2) Obhajca právo od vznesenia obvinenia zúčastniť sa úkonov, ktorých výsledok môže byť použitý ako dôkaz v konaní pred súdom, iba ak vykonanie úkonu nemožno odložiť a obhajcu o ňom vyrozumieť. Obvinenému a iným vypočúvaným osobám môže obhajca klásť otázky
Č
POZN: Dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní
Strana 7 z 26
na konkrétne okolnosti prípadu opodstatnené niektorým z týchto závažných dôvodov:
a) ak existuje naliehavá potreba odvrátiť vážne nepriaznivé dôsledky pre život, slobodu alebo telesnú integritu inej osoby;
b) ak je nevyhnutné, aby vyšetrovacie orgány urobili bezodkladné kroky na zabránenie podstatnému ohrozeniu trestného konania.
potom, keď policajt výsluch skončí.
(3) Ak obhajca oznámi policajtovi, že sa chce zúčastniť vyšetrovacieho úkonu podľa odseku 2, policajt je povinný včas mu oznámiť čas, miesto konania úkonu a druh úkonu okrem prípadu, keď vykonanie úkonu nemožno odložiť a vyrozumenie obhajcu nemožno zabezpečiť. O tomto postupe policajt vyhotoví záznam, ktorý založí do spisu.
(4) Ak sa obhajca alebo ním splnomocnený obhajca nedostaví na nariadený úkon, policajt vykoná tento úkon aj bez jeho účasti okrem výsluchu obvineného, ktorý trvá na prítomnosti obhajcu.
vykonáva prokurátor. Prokurátor je pri tomto výkone oprávnený okrem iného, zúčastniť sa na vykonávaní úkonov policajta alebo zrušiť nezákonné alebo neopodstatnené rozhodnutia policajta, ktoré môže nahradiť vlastnými rozhodnutiami. Pri predbežnom preskúmaní obžaloby je súd oprávnený odmietnuť obžalobu a vrátiť vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu.
Č: 4
Členské štáty rešpektujú dôvernosť komunikácie podozrivých alebo obvinených osôb s ich obhajcom pri výkone práva na prístup k obhajcovi ustanoveného v tejto smernici. Táto komunikácia zahŕňa stretnutia, korešpondenciu, telefonické rozhovory a akékoľvek iné formy komunikácie, ktoré umožňuje vnútroštátne právo.
N
2
§: 34
O: 1
(1) Obvinený právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, však právo odoprieť vypovedať. Môže uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu, robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky. právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Môže žiadať, aby bol vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania. Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s obhajcom počas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis. právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých sám navrhol alebo ktorých s jeho súhlasom navrhol obhajca, a klásť svedkom otázky. Obvinený môže uplatňovať svoje práva sám alebo prostredníctvom obhajcu.
Ú
Strana 8 z 26
4
§: 18
O: 1
§: 20
O: 4
P: a)
§: 21
O: 2, 3
(1) Obvinený v ústave právo stýkať sa osobne s obhajcom bez prítomnosti tretej osoby.
(4) Nahliadať do korešpondencie je neprípustné, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu
a) medzi obvineným a jeho obhajcom,
(2) Obvinený môže s obhajcom telefonovať raz za kalendárny týždeň; na písomnú žiadosť obvineného môže riaditeľ ústavu v odôvodnených prípadoch povoliť obvinenému telefonovať obhajcovi aj častejšie. Predchádzajúci súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na telefonovanie obvineného s obhajcom sa nevyžaduje.
(3) Ústav je oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru obvineného za účelom plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabrániť mareniu účelu výkonu väzby, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje zbor;2) uvedené
sa nevzťahuje na telefonovanie obvineného s jeho
obhajcom. Ústav uchováva záznamy podľa prvej vety
počas 12 mesiacov.
Č: 5
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré boli pozbavené osobnej slobody, mali právo, aby o tom bola bez zbytočného odkladu informovaná aspoň jedna osoba, ktorú určia, napríklad príbuzný alebo zamestnávateľ, ak si to želajú.
N
1
§: 34
O: 4
V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Na žiadosť obvineného, ktorý bol zadržaný alebo
zatknutý, orgán činný v trestnom konaní bezodkladne
vyrozumie o tejto skutočnosti rodinného príslušníka alebo
inú osobu, ktorú označí a uvedie údaje potrebné na
vyrozumenie. Vyrozumenie nevykoná, ak by tým došlo k
zmareniu objasnenia a vyšetrenia veci. Ak je zadržanou
alebo zatknutou osobou mladistvý vyrozumie o tejto
skutočnosti bez zbytočného odkladu zákonného zástupcu
mladistvého, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, a ak mladistvý ustanoveného
opatrovníka aj jeho. Ak ide o cudzinca, orgán činný v
trestnom konaní na žiadosť cudzinca vyrozumie o tejto
skutočnosti konzulárny úrad štátu, ktorého je cudzinec
občanom alebo na ktorého území trvalý pobyt;
cudzinec právo komunikovať s týmto konzulárnym
úradom. Obvinený, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý
právo najviac dvakrát počas obmedzenia osobnej slobody
Ú
POZN: V zmysle dikcie ustanovenia § 85 ods. 5 sa na zadržanú osobu, voči ktorej nebolo vznesené obvinenie primerane použijú ustanovenia § 34 zakotvujúce práva a povinnosti obvineného.
Strana 9 z 26
2
§: 74
O: 1
V: 1-3
§: 85
O: 5
na vlastné náklady komunikovať prostredníctvom
telefónneho zariadenia s osobou, ktorú označí, ak tým
nedôjde k ohrozeniu účelu trestného konania a je to
technicky možné, a to v trvaní najviac 20 minút. Počas
telefonického hovoru obvineného, ktorý bol zadržaný
alebo zatknutý je vždy prítomný policajt, ktorý je
oprávnený ukončiť hovor, ak je z jeho obsahu zrejmé, že
je marený účel trestného konania.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
(1) O vzatí do väzby súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie bez prieťahov vyrozumie rodinného príslušníka obvineného alebo inú osobu, ktorú obvinený označí, a jeho obhajcu; inú osobu, ktorú označí obvinený, možno vyrozumieť len vtedy, ak sa tým nezmarí účel väzby. O vzatí do väzby príslušníka ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, alebo príslušníka v služobnom pomere treba upovedomiť aj jeho nadriadeného alebo služobný orgán. Ak je obvinený zaradený v evidencii nezamestnaných, treba o vzatí do väzby upovedomiť príslušný úrad, v ktorého evidencii sa nachádza.
(5) Ustanovenia § 34, § 121 124 sa primerane použijú aj vtedy, ak je zadržaná osoba vypočúvaná v čase, keď proti nej ešte nebolo vznesené obvinenie.
Č: 5
O: 2
Ak je podozrivou alebo obvinenou osobou dieťa, členské štáty zabezpečia, aby bola o pozbavení osobnej slobody a o dôvodoch, ktoré s tým súvisia, čo najskôr informovaná osoba, ktorá vo vzťahu k tomuto dieťaťu rodičovské práva a povinnosti, pokiaľ to nie je v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa; v takom prípade je informovaná iná vhodná dospelá osoba. Na účely tohto odseku sa za dieťa považuje osoba, ktorá nedosiahla vek 18 rokov.
N
1
§: 34
O: 4
V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Na žiadosť obvineného, ktorý bol zadržaný alebo
zatknutý, orgán činný v trestnom konaní bezodkladne
vyrozumie o tejto skutočnosti rodinného príslušníka alebo
inú osobu, ktorú označí a uvedie údaje potrebné na
vyrozumenie. Vyrozumenie nevykoná, ak by tým došlo k
zmareniu objasnenia a vyšetrenia veci. Ak je zadržanou
alebo zatknutou osobou mladistvý vyrozumie o tejto
skutočnosti bez zbytočného odkladu zákonného zástupcu
mladistvého, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, a ak mladistvý ustanoveného
opatrovníka aj jeho. Ak ide o cudzinca, orgán činný v
trestnom konaní na žiadosť cudzinca vyrozumie o tejto
skutočnosti konzulárny úrad štátu, ktorého je cudzinec
občanom alebo na ktorého území trvalý pobyt;
cudzinec právo komunikovať s týmto konzulárnym
úradom. Obvinený, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý
Ú
Strana 10 z 26
právo najviac dvakrát počas obmedzenia osobnej slobody
na vlastné náklady komunikovať prostredníctvom
telefónneho zariadenia s osobou, ktorú označí, ak tým
nedôjde k ohrozeniu účelu trestného konania a je to
technicky možné, a to v trvaní najviac 20 minút. Počas
telefonického hovoru obvineného, ktorý bol zadržaný
alebo zatknutý je vždy prítomný policajt, ktorý je
oprávnený ukončiť hovor, ak je z jeho obsahu zrejmé, že
je marený účel trestného konania.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Č: 5
O: 3
P: a) – b)
Členské štáty môžu uplatniť dočasnú výnimku z výkonu práv ustanovených v odsekoch 1 a 2, len ak je to s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu opodstatnené niektorým z týchto závažných dôvodov:
a) ak existuje naliehavá potreba odvrátiť vážne nepriaznivé dôsledky pre život, slobodu alebo telesnú integritu inej osoby;
b) ak existuje naliehavá potreba zabrániť situácii, keď by mohlo byť podstatne ohrozené trestné konanie.
D
1
2
§: 34
O: 4
V: 1-3
§: 74
O: 1
V: 1
V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Na žiadosť obvineného, ktorý bol zadržaný alebo
zatknutý, orgán činný v trestnom konaní bezodkladne
vyrozumie o tejto skutočnosti rodinného príslušníka alebo
inú osobu, ktorú označí a uvedie údaje potrebné na
vyrozumenie. Vyrozumenie nevykoná, ak by tým došlo k
zmareniu objasnenia a vyšetrenia veci. Ak je zadržanou
alebo zatknutou osobou mladistvý vyrozumie o tejto
skutočnosti bez zbytočného odkladu zákonného zástupcu
mladistvého, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, a ak mladistvý ustanoveného
opatrovníka aj jeho.
(1) O vzatí do väzby súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie bez prieťahov vyrozumie rodinného príslušníka obvineného alebo inú osobu, ktorú obvinený označí, a jeho obhajcu; inú osobu, ktorú označí obvinený, možno vyrozumieť len vtedy, ak sa tým nezmarí účel väzby.
Č
Č: 5
O: 4
Keď členské štáty uplatňujú dočasnú výnimku z výkonu práva ustanoveného v odseku 2, zabezpečia, aby bol o pozbavení osobnej slobody dieťaťa bez zbytočného odkladu informovaný orgán zodpovedný za ochranu a starostlivosť o deti.
D
1
§: 34
O: 4
V: 1-3
V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Na žiadosť obvineného, ktorý bol zadržaný alebo
zatknutý, orgán činný v trestnom konaní bezodkladne
vyrozumie o tejto skutočnosti rodinného príslušníka alebo
inú osobu, ktorú označí a uvedie údaje potrebné na
vyrozumenie. Vyrozumenie nevykoná, ak by tým došlo k
zmareniu objasnenia a vyšetrenia veci. Ak je zadržanou
alebo zatknutou osobou mladistvý vyrozumie o tejto
skutočnosti bez zbytočného odkladu zákonného zástupcu
mladistvého, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, a ak mladistvý ustanoveného
opatrovníka aj jeho.
Ú
Č: 6
Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé
O
1
§: 34
V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
Ú
POZN: V zmysle dikcie
Strana 11 z 26
O: 1
alebo obvinené osoby, ktoré boli pozbavené osobnej slobody, mali právo bez zbytočného odkladu komunikovať aspoň s jednou treťou osobou, ktorú určia, napríklad s príbuzným.
2
4
O: 4
§: 85
O: 5
§: 20
O: 1
§: 21
O: 1
V: 1-2
„(4) Na žiadosť obvineného, ktorý bol zadržaný alebo
zatknutý, orgán činný v trestnom konaní bezodkladne
vyrozumie o tejto skutočnosti rodinného príslušníka alebo
inú osobu, ktorú označí a uvedie údaje potrebné na
vyrozumenie. Vyrozumenie nevykoná, ak by tým došlo k
zmareniu objasnenia a vyšetrenia veci. Ak je zadržanou
alebo zatknutou osobou mladistvý vyrozumie o tejto
skutočnosti bez zbytočného odkladu zákonného zástupcu
mladistvého, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, a ak mladistvý ustanoveného
opatrovníka aj jeho. Ak ide o cudzinca, orgán činný v
trestnom konaní na žiadosť cudzinca vyrozumie o tejto
skutočnosti konzulárny úrad štátu, ktorého je cudzinec
občanom alebo na ktorého území trvalý pobyt;
cudzinec právo komunikovať s týmto konzulárnym
úradom. Obvinený, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý
právo najviac dvakrát počas obmedzenia osobnej slobody
na vlastné náklady komunikovať prostredníctvom
telefónneho zariadenia s osobou, ktorú označí, ak tým
nedôjde k ohrozeniu účelu trestného konania a je to
technicky možné, a to v trvaní najviac 20 minút. Počas
telefonického hovoru obvineného, ktorý bol zadržaný
alebo zatknutý je vždy prítomný policajt, ktorý je
oprávnený ukončiť hovor, ak je z jeho obsahu zrejmé, že
je marený účel trestného konania.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
(5) Ustanovenia § 34, § 121 124 sa primerane použijú aj vtedy, ak je zadržaná osoba vypočúvaná v čase, keď proti nej ešte nebolo vznesené obvinenie.
(1) Obvinený právo prijímať a na vlastné náklady odosielať písomné správy v listinnej podobe (ďalej len „korešpondencia“) bez obmedzenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Povolenú hmotnosť a rozmery korešpondencie ustanovuje osobitný predpis.
(1) Obvinený právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minút v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného v ústave najviac piatim osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie
ustanovenia § 85 ods. 5 sa na zadržanú osobu, voči ktorej nebolo vznesené obvinenie primerane použijú ustanovenia § 34 zakotvujúce práva a povinnosti obvineného.
Strana 12 z 26
vo svojej písomnej žiadosti. Počas telefonovania môže riaditeľ ústavu nariadiť prítomnosť príslušníka zboru.
Č: 6
O: 2
Členské štáty môžu obmedziť alebo odložiť výkon práva uvedeného v odseku 1 s ohľadom na nevyhnutné požiadavky alebo primerané operatívne požiadavky.
D
1
§: 34
O: 4
V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Na žiadosť obvineného, ktorý bol zadržaný alebo
zatknutý, orgán činný v trestnom konaní bezodkladne
vyrozumie o tejto skutočnosti rodinného príslušníka alebo
inú osobu, ktorú označí a uvedie údaje potrebné na
vyrozumenie. Vyrozumenie nevykoná, ak by tým došlo k
zmareniu objasnenia a vyšetrenia veci. Ak je zadržanou
alebo zatknutou osobou mladistvý vyrozumie o tejto
skutočnosti bez zbytočného odkladu zákonného zástupcu
mladistvého, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, a ak mladistvý ustanoveného
opatrovníka aj jeho. Ak ide o cudzinca, orgán činný v
trestnom konaní na žiadosť cudzinca vyrozumie o tejto
skutočnosti konzulárny úrad štátu, ktorého je cudzinec
občanom alebo na ktorého území trvalý pobyt;
cudzinec právo komunikovať s týmto konzulárnym
úradom. Obvinený, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý
právo najviac dvakrát počas obmedzenia osobnej slobody
na vlastné náklady komunikovať prostredníctvom
telefónneho zariadenia s osobou, ktorú označí, ak tým
nedôjde k ohrozeniu účelu trestného konania a je to
technicky možné, a to v trvaní najviac 20 minút. Počas
telefonického hovoru obvineného, ktorý bol zadržaný
alebo zatknutý je vždy prítomný policajt, ktorý je
oprávnený ukončiť hovor, ak je z jeho obsahu zrejmé, že
je marený účel trestného konania.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Ú
Č: 7
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré nie ich štátnymi príslušníkmi a ktoré boli pozbavené osobnej slobody, mali právo na informovanie konzulárnych úradov štátu, ktorého štátnymi príslušníkmi, o pozbavení osobnej slobody bez zbytočného odkladu a komunikovať s týmito úradmi, ak si to podozrivé alebo obvinené osoby želajú. Ak však podozrivé alebo obvinené osoby štátnymi príslušníkmi dvoch alebo viacerých štátov, môžu si zvoliť, ktoré konzulárne úrady majú byť informované o ich
N
1
§: 34
O: 4
V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Na žiadosť obvineného, ktorý bol zadržaný alebo
zatknutý, orgán činný v trestnom konaní bezodkladne
vyrozumie o tejto skutočnosti rodinného príslušníka alebo
inú osobu, ktorú označí a uvedie údaje potrebné na
vyrozumenie. Vyrozumenie nevykoná, ak by tým došlo k
zmareniu objasnenia a vyšetrenia veci. Ak je zadržanou
alebo zatknutou osobou mladistvý vyrozumie o tejto
skutočnosti bez zbytočného odkladu zákonného zástupcu
mladistvého, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, a ak mladistvý ustanoveného
opatrovníka aj jeho. Ak ide o cudzinca, orgán činný v
trestnom konaní na žiadosť cudzinca vyrozumie o tejto
Ú
Strana 13 z 26
pozbavení osobnej slobody a s ktorými si želajú komunikovať.
2
4
§: 74
O: 1
V: 4
§: 50
O: 1
skutočnosti konzulárny úrad štátu, ktorého je cudzinec
občanom alebo na ktorého území trvalý pobyt;
cudzinec právo komunikovať s týmto konzulárnym
úradom. Obvinený, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý
právo najviac dvakrát počas obmedzenia osobnej slobody
na vlastné náklady komunikovať prostredníctvom
telefónneho zariadenia s osobou, ktorú označí, ak tým
nedôjde k ohrozeniu účelu trestného konania a je to
technicky možné, a to v trvaní najviac 20 minút. Počas
telefonického hovoru obvineného, ktorý bol zadržaný
alebo zatknutý je vždy prítomný policajt, ktorý je
oprávnený ukončiť hovor, ak je z jeho obsahu zrejmé, že
je marený účel trestného konania.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Ak neustanovuje inak vyhlásená medzinárodná zmluva, vyrozumie súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie o vzatí cudzinca do väzby tiež konzulárny úrad štátu, ktorého je cudzinec občanom alebo na ktorého území má trvalý pobyt.
Cudzinca pri prijímaní do väzby ústav poučí o jeho práve obracať sa na diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je občanom; osobu bez štátnej príslušnosti ústav poučí o práve obracať sa na diplomatickú misiu, konzulárny úrad alebo medzinárodné orgány, ktorých poslaním je chrániť jeho záujmy.
Č: 7
O: 2
Podozrivé alebo obvinené osoby tiež majú právo na to, aby ich navštívili pracovníci ich konzulárnych úradov, právo rozprávať sa a korešpondovať s nimi a právo na to, aby im konzulárne úrady zabezpečili právne zastupovanie, pokiaľ s tým tieto úrady súhlasia a pokiaľ si to dotknuté podozrivé alebo obvinené osoby želajú.
N
4
§: 20
O: 4
P: e)
§: 50
O: 1,2
Nahliadať do korešpondencie je neprípustné, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu
e) zaslanú obvinenému diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom cudzieho štátu.
(1) Cudzinca pri prijímaní do väzby ústav poučí o jeho práve obracať sa na diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je občanom; osobu bez štátnej príslušnosti ústav poučí o práve obracať sa na diplomatickú misiu, konzulárny úrad alebo medzinárodné orgány, ktorých poslaním je chrániť jeho záujmy.
(2) Ústav poučí cudzinca a osobu bez štátnej príslušnosti o práve prijať návštevu predstaviteľov orgánov uvedených v odseku 1; ak ide o cudzinca alebo osobu bez
Ú
POZN:
SR je zmluvnou stranou Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb.).
Znenie čl. 7 ods. 2 preberá znenie Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z roku 1963, konkrétne článku 36 ods. 1 písm. c), ktorý znie: „Konzulárni úradníci
Strana 14 z 26
štátnej príslušnosti v kolúznej väzbe, vyžaduje sa na vykonanie návštevy predchádzajúci súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Taká návšteva sa nepovažuje za návštevu podľa § 19 a vykoná sa spravidla priamym kontaktom za prítomnosti príslušníka zboru.
majú právo navštevovať štátnych príslušníkov vysielajúceho štátu, ktorí sú vo väzení, väzbe alebo sú zadržaní, aby s nimi mohli hovoriť a zabezpečiť ich právne zastúpenie.“ V tejto súvislosti preto nie je potrebné uskutočniť ďalšie legislatívne opatrenia.
Č: 7
O: 3
Výkon práv ustanovených v tomto článku sa môže upraviť vo vnútroštátnom práve alebo v rámci postupov, pokiaľ takáto právna úprava alebo postupy umožnia naplno vykonávať tieto práva na účely, na ktoré určené.
n.a.
n.a.
Č: 8
O: 1
P: a) – d)
Akákoľvek dočasná výnimka podľa článku 3 ods. 5 alebo ods. 6 alebo podľa článku 5 ods. 3:
a) musí byť primeraná a nesmie presahovať rámec toho, čo je potrebné;
b) musí byť prísne časovo obmedzená;
c) nesmie byť založená výlučne na druhu alebo závažnosti údajného trestného činu a
d) nesmie ohroziť spravodlivosť konania ako celku.
D
1
2
§: 34
O: 4
V: 1-2
§: 2
O:6,7
§: 85
O: 6
V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Na žiadosť obvineného, ktorý bol zadržaný alebo
zatknutý orgán činný v trestnom konaní vyrozumie o tejto
skutočnosti rodinného príslušníka alebo inú osobu, ktorú
označí a uvedie údaje potrebné na vyrozumenie.
Vyrozumenie nevykoná, ak by tým došlo k zmareniu
objasnenia a vyšetrenia veci.
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, orgány činné v trestnom konaní a súdy konajú z úradnej povinnosti. Väzobné veci povinné vybavovať prednostne a urýchlene. Na obsah petícií zasahujúcich do plnenia týchto povinností orgány činné v trestnom konaní ani súd neprihliadajú.
(7) Každý právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej