VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-24354/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
174
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2016