(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2016,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 5 zákona č. .../2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o zložení komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „komisia“), rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí.
§ 2
Komisia
(1) Komisia sa skladá z predsedu komisie (ďalej len „predseda“), podpredsedu komisie (ďalej len „podpredseda“), ďalších členov komisie (ďalej len „člen“) a tajomníka komisie (ďalej len „tajomník“), ktorých vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh vedúceho služobného úradu ministerstva.
(2) Funkčné obdobie člena je spravidla jeden rok. Minister môže vymenovať člena opakovane alebo na dlhšie funkčné obdobie, avšak najviac na obdobie troch rokov.
(3) Pred uplynutím funkčného obdobia členstvo v komisii zaniká
a)vzdaním sa členstva,
b)odvolaním,
c)úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho,
d)skončením štátno-zamestnaneckého pomeru člena na ministerstve.
(4) Odvolaním členstvo v komisii končí pri opakovanej neúčasti člena na rokovaní komisie a práci komisie bez predloženia ospravedlnenia.
(5) Členmi komisie môžu byť zástupcovia kancelárie ministra, kancelárie štátneho tajomníka ministerstva, kancelárie vedúceho služobného úradu ministerstva, iní zamestnanci
2
ministerstva a odborníci z oblasti súvisiacej s účelom, na ktorý byť dotácia poskytnutá. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
§ 3
(1) Predseda
a)vedie rokovanie komisie,
b)zodpovedá za činnosť komisie,
c)schvaľuje písomný záznam z rokovania komisie a súhrnný protokol podľa § 4 ods. 6 a 7,
d)podľa potreby prizýva na rokovanie komisie aj ďalšieho odborníka z oblasti súvisiacej s účelom, na ktorý byť dotácia poskytnutá; odborník na rokovaní komisie poradný hlas, pričom jeho vyjadrenie nie je pre rozhodovanie komisie záväzné.
(2) Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu podľa odseku 1.
(3) Tajomník
a)organizačne a administratívne zabezpečuje rokovanie komisie,
b)predkladá žiadosti na rokovanie komisie,
c)vyhotovuje písomný záznam z rokovania komisie a súhrnný protokol podľa § 4 ods. 6 a 7,
d)nemá právo hlasovať o predložených žiadostiach.
(4) Člen
a)sa zúčastňuje na rokovaní komisie,
b)vyjadruje sa k prerokovávaným bodom programu rokovania komisie,
c)predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania komisie a v súvislosti s prácou komisie,
d)posudzuje predložené žiadosti,
e)hlasuje o predloženej žiadosti,
f)je povinný riadiť sa organizačnými pokynmi predsedu a ministra v súvislosti s prácou v komisii,
g)zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme činnosti komisie nemožno oznamovať iným osobám.
§ 4
Rokovanie a rozhodovanie komisie
(1) Termín rokovania komisie stanovuje jej predseda. Rokovanie komisie sa uskutočňuje spravidla najneskôr dva mesiace po skončení termínu uvedeného vo výzve na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“). O mieste, termíne a programe rokovania komisie členovia informovaní spravidla päť pracovných dní vopred.
(2) Rokovanie komisie je neverejné.
(3) Členovia povinní zachovávať nezávislosť a rozhodovať podľa kritérií pre vyhodnocovanie žiadostí, ktoré sú uvedené v prílohe.
3
(4) Komisia rozhoduje hlasovaním. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých členov vrátane predsedu alebo podpredsedu. Rozhodnutie schvaľuje komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
(5) Na rokovaní komisie predseda informuje členov o výške sumy z rozpočtu verejnej správy vyčlenenej na dotácie, počte prijatých žiadostí, celkovej sume dotácií požadovaných žiadateľmi, o splnení náležitostí žiadostí podľa zákona a o ďalších informáciách nevyhnutných pre riadne zasadnutie komisie.
(6) Z priebehu rokovania komisie tajomník vyhotoví písomný záznam, ktorý podpisuje predseda. Písomný záznam obsahuje stručnú informáciu o priebehu rokovania komisie a prezenčnú listinu.
(7) Z priebehu rokovania komisie tajomník vyhotoví tiež súhrnný protokol, ktorý obsahuje zoznam žiadostí odporúčaných na schválenie a zoznam žiadostí neodporúčaných na schválenie spolu s výškou odporúčanej dotácie a ďalšie informácie súvisiace s priebehom rokovania a rozhodovania komisie, najmä rozhodnutie komisie o zmene použitia požadovanej dotácie alebo výšky dotácie alebo zloženia rozpočtu, pri neodporúčaných žiadostiach dôvody jej neodporúčania.
§ 5
Organizácia práce komisie
(1) Práce súvisiace s činnosťou komisie organizačne zabezpečuje jej tajomník, ktorý zabezpečuje aj zverejňovanie informácií podľa § 7 zákona.
(2) Ministerstvo zaeviduje všetky žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v § 5 zákona, tajomník vyzve žiadateľa, aby v lehote do piatich pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote neúplnú žiadosť nedoplní alebo neodstráni nedostatky, žiadosť nebude predložená na rokovanie komisie. Na rokovanie komisie nebude predložená ani žiadosť doručená po lehote uvedenej vo výzve.
(3) Tajomník predkladá na rokovanie komisie žiadosti očíslované v poradí, v akom boli predložené v rámci výzvy; osobné údaje žiadateľa podľa § 4 ods. 1 písm. m) zákona sa pri predložení jeho žiadosti komisii neuvádzajú1).
(4) Komisia vyhodnotí žiadosti na základe kritérií pre vyhodnocovanie žiadostí uvedených v prílohe. Na základe hodnotenia zostaví komisia poradie žiadostí. O odporučení poskytnúť dotáciu alebo neposkytnúť dotáciu rozhodne komisia záverečným hlasovaním.
(5) Predseda na návrh tajomníka do desiatich pracovných dní po rokovaní komisie predloží ministrovi písomný záznam podľa § 4 ods. 6 a súhrnný protokol podľa § 4 ods. 7.
(6) Tajomník bezodkladne, po rozhodnutí ministrom, zašle úspešnému žiadateľovi písomné oznámenie o schválení dotácie s uvedením jej výšky a vyzve ho na podpis zmluvy
1) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
4
o poskytnutí dotácie. Neúspešnému žiadateľovi tajomník zašle písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti spolu s odôvodnením jej neschválenia.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.
Príloha
k vyhláške č. .../2016 Z. z.
KRITÉRIÁ PRE VYHODNOCOVANIE ŽIADOSTÍ
HODNOTIACE KRITÉRIUM
ROZPÄTIE BODOVÉHO HODNOTENIA
1. Celková účelnosť, komplexnosť a kvalita projektu
0 – 50 b
1.1 Spoločenská významnosť hlavného cieľa projektu (širšieho zámeru) a čiastkových cieľov projektu vo vzťahu k zameraniu výzvy.
0 – 20 b
1.2Opodstatnenosť výstupov k napĺňaniu hlavného cieľa a čiastkových cieľov projektu.
0 – 10 b
1.3 Vhodnosť zvolených postupov, metód a činností/aktivít na dosiahnutie hlavného a čiastkových cieľov.
0 – 10 b
1.4 Miera odborných garancií pre realizáciu projektu
0 – 10 b
2. Cieľové skupiny a dosah na verejnosť
0 – 20 b
2.1 Jasnosť a relevantnosť určenia cieľovej skupiny/cieľových skupín
0 – 10 b
2.2 Miera aktívneho zapojenia cieľovej skupiny/cieľových skupín do realizácie projektu, pozitívny dopad na cieľovú skupinu
0 – 10 b
3. Realizácia projektu, udržateľnosť a publicita
0 – 20 b
3.1 Udržateľnosť aktivít projektu v období po skončení projektu
0 – 15 b
3.2 Publicita projektu
0 – 5 b
4. Rozpočet a efektívnosť
0 – 10 b
4.1 Primeranosť, reálnosť, nevyhnutnosť výdavkov a efektívnosť výdavkov vo vzťahu k stanoveným cieľom
0 –10 b
POČET ZÍSKANÝCH BODOV CELKOM
0 – 100 b