1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
769 500
769 500
769 500
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR / 08R
0
769 500
769 500
769 500
z toho:
- vplyv na ŠR
769 500
769 500
769 500
Rozpočtové prostriedky
769 500
769 500
769 500
EÚ zdroje
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
Financovanie zabezpečené v rozpočte
769 500
769 500
769 500
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR / 08R
Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR / 06U
0
769 500
0
769 500
0
769 500
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Objem rozpočtových prostriedkov určených na dotácie v sume 763 500 eur a súvisiaci objem prevádzkových výdavkov vo výške 6 000 eur, celkom v sume 769 500 eur riešiť delimitáciou z kapitoly Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý upravuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie prechod agendy z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky od 1.12.2016.
Návrh bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
2
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2016
2017
2018
2019
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
V rokoch 2017 2019 sa predpokladá každoročne vplyv na rozpočet v oblasti rozpočtových prostriedkov určených na dotácie podľa údajov poskytnutých z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v celkovej sume 769 500 eur, z toho 763 500 eur na dotácie - transfery a 6 000 eur na súvisiace prevádzkové výdavky.
3
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
4
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
769 500
769 500
769 500
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2 – 637
6 000
6 000
6 000
Bežné transfery (640)2 – dotácie
763 500
763 500
763 500
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
769 500
769 500
769 500
5
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.