Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vláda Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
-
Termín začiatku a ukončenia PPK
jún 2016 – júl 2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
jún 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
júl 2016
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Poskytovanie dotácií v oblasti ľudských práv v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na základe zmeny zákona č. 575/2001 Z. z. vykonaného zákonom č. 172/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Koncipovanie právnej úpravy poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv, ktorá prejde s účinnosťou od 1. decembra 2016 do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, t.j. upraviť rozsah, spôsob a podmienky ich poskytovania.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
Žiadatelia o poskytnutie dotácie.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
bezpredmetné
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Zloženie, rozhodovanie a organizácia práce komisie ustanovenej za účelom vyhodnotenia projektov predložených žiadateľmi (ďalej len „komisia“), ako aj postup komisie pri
Príloha č. 1
vyhodnocovaní žiadostí a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
bezpredmetné
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Návrhom zákona sa nezavádza poskytovanie dotácií v oblasti, v ktorej by doteraz k ich poskytovaniu nedochádzalo. V zásade sa mení len subjekt, pod ktorého gesciou bude poskytovanie dotácií prebiehať. Táto činnosť tak prechádza z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V dôsledku uvedeného návrh zákona nemá žiadne (t. j. ani pozitívne, ani negatívne) sociálne vplyvy, ani vplyvy na podnikateľské prostredie či služby verejnej správy pre občana.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Mgr. Jana Urbanová, odbor ľudských práv, kancelária ministerky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, tel. č. 02/888 91 539, e-mail: jana.urbanova1@justice.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Spolupráca s odborom rozpočtu a financovania kapitoly na sekcii ekonomiky a správy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri vypracúvaní doložky vplyvov na rozpočet verejnej správy
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
-