(Návrh)
Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2016,
ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 15 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1) Vzor návrhu na zápis partnera verejného sektora, ktorým je fyzická osoba sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osobe sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Vzor návrhu na zápis partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(4) Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je právnická osoba sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
(5) Vzor návrhu na výmaz oprávnenej osoby, ktorý podáva oprávnená osoba, sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5
(6) Vzor oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.
§ 2
Elektronickou podobou tlačiva na podávanie návrhov podľa § 1 je elektronický formulár zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý umožňuje vytvorenie návrhov podľa § 1 v elektronickej podobe vo formáte XML.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Príloha č. 1
k vyhláške č. .../2016 Z. z.
NÁVRH NA ZÁPIS ÚDAJOV
DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
(FYZICKÁ OSOBA)
Okresný súd ...
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Oprávnená osoba
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
TITUL ZA MENOM
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
Partner verejného sektora
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO
TITUL ZA MENOM
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
Na základe § 9 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz týchto údajov:
ÚDAJ
ZÁPIS
Partner verejného sektora
I
Meno a priezvisko
II
Bydlisko/Miesto podnikania
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
III
IČO
ÚDAJ
ZÁPIS
Oprávnená osoba
I
Meno a priezvisko/ Názov/Obchodné meno
II
Bydlisko/Miesto podnikania/Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
III
IČO
ÚDAJ
ZÁPIS
Konečný užívateľ výhod
I
Meno a priezvisko
II
Adresa pobytu
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
III
Štátna príslušnosť
IV
Verejný funkcionár áno nie
ÚDAJ
ZÁPIS
Konečný užívateľ výhod
I
Meno a priezvisko
II
Adresa pobytu
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
III
Štátna príslušnosť
IV
Verejný funkcionár áno nie
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ÚDAJOV DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA:
Poradové
číslo
Názov prílohy
Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora (vrátane doplnkových listov):
Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora (vrátane doplnkových listov):
Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné.
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Podpis
Osvedčenie podpisu
V
dňa
Požiadavka na osobné prevzatie/doručovanie písomností
Po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu:
I.žiadam o doručenie potvrdenia o zápise/výpisu/oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu poštou
II.potvrdenie o zápise/výpis/oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu si prídem vyzdvihnúť na súd
Príloha č. 2
k vyhláške č. .../2016 Z. z.
NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
(FYZICKÁ OSOBA)
Okresný súd
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Číslo zápisu:
Oprávnená osoba
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
TITUL ZA MENOM
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
Partner verejného sektora
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO
TITUL ZA MENOM
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
Na základe § 9 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz týchto údajov:
Označiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Partner verejného sektora
Meno a priezvisko
Bydlisko/Miesto podnikania
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
IČO
značiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Oprávnená osoba
Meno a priezvisko/ Názov/Obchodné meno
Bydlisko/Miesto podnikania/Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
IČO
značiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Konečný užívateľ výhod
Meno a priezvisko
Adresa pobytu
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
Štátna príslušnosť
Verejný funkcionár áno nie
značiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Konečný užívateľ výhod
Meno a priezvisko
Adresa pobytu
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
Štátna príslušnosť
Verejný funkcionár áno nie
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA:
Poradové
číslo
Názov prílohy
Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora (vrátane doplnkových listov):
Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora (vrátane doplnkových listov):
Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné.
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Podpis
Osvedčenie podpisu
V
dňa
Požiadavka na osobné prevzatie/doručovanie písomností
Po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu:
I.žiadam o doručenie potvrdenia o zápise/výpisu/oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu poštou
II.potvrdenie o zápise/výpis/oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu si prídem vyzdvihnúť na súd
Príloha č. 3
k vyhláške č. .../2016 Z. z.
NÁVRH NA ZÁPIS ÚDAJOV
DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
(PRÁVNICKÁ OSOBA)
Okresný súd ...
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Oprávnená osoba
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
TITUL ZA MENOM
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
Partner verejného sektora
SÍDLO
NÁZOV/OBCHODNÉ MENO
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
Na základe § 9 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz týchto údajov:
ÚDAJ
ZÁPIS
Partner verejného sektora
I
Názov/Obchodné meno
II
Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
III
IČO
IV
Právna forma
ÚDAJ
ZÁPIS
Oprávnená osoba
I
Meno a priezvisko/ Názov/Obchodné meno
II
Bydlisko/Miesto podnikania/Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
III
IČO
ÚDAJ
ZÁPIS
Konečný užívateľ výhod
I
Meno a priezvisko
II
Adresa pobytu
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
III
Štátna príslušnosť
IV
Verejný funkcionár áno nie
ÚDAJ
ZÁPIS
Konečný užívateľ výhod
I
Meno a priezvisko
II
Adresa pobytu
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
III
Štátna príslušnosť
IV
Verejný funkcionár áno nie
ÚDAJ
ZÁPIS
Verejný funkcionár vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre
I
Meno a priezvisko
II
Meno a priezvisko
III
Meno a priezvisko
IV
Meno a priezvisko
V
Meno a priezvisko
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ÚDAJOV DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA:
Poradové
číslo
Názov prílohy
Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora (vrátane doplnkových listov):
Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora (vrátane doplnkových listov):
Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné.
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Podpis
Osvedčenie podpisu
V
dňa
Požiadavka na osobné prevzatie/doručovanie písomností
Po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu:
I.žiadam o doručenie potvrdenia o zápise/výpisu/oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu poštou
II.potvrdenie o zápise/výpis/oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu si prídem vyzdvihnúť na súd
Príloha č. 4
k vyhláške č. .../2016 Z. z.
NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
(PRÁVNICKÁ OSOBA)
Okresný súd
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Číslo zápisu:
Oprávnená osoba
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
TITUL ZA MENOM
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
Partner verejného sektora
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA
NÁZOV/OBCHODNÉ MENO
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
Na základe § 9 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz týchto údajov:
Označiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Partner verejného sektora
Názov/Obchodné meno
Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
IČO
Právna forma
značiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Oprávnená osoba
Meno a priezvisko/ Názov/Obchodné meno
Bydlisko/Miesto podnikania/Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
IČO
značiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Konečný užívateľ výhod
Meno a priezvisko
Adresa pobytu
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
Štátna príslušnosť
Verejný funkcionár áno nie
značiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Konečný užívateľ výhod
Meno a priezvisko
Adresa pobytu
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
Štátna príslušnosť
Verejný funkcionár áno nie
značiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Verejný funkcionár vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
19
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA:
Poradové
číslo
Názov prílohy
Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora (vrátane doplnkových listov):
Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora (vrátane doplnkových listov):
Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú správne a úplné.
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Podpis
Osvedčenie podpisu
V
dňa
Požiadavka na osobné prevzatie/doručovanie písomností
Po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu:
I.žiadam o doručenie potvrdenia o zápise/výpisu/oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu poštou
II.potvrdenie o zápise/výpis/oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu si prídem vyzdvihnúť na súd
Príloha č. 5
k vyhláške č. .../2016 Z. z.
NÁVRH NA VÝMAZ OPRÁVNENEJ OSOBY
Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
Okresný súd ...
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Číslo zápisu:
Oprávnená osoba
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
TITUL ZA MENOM
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
Na základe § 9 ods. 4 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujem výmaz oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora.
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Podpis
Osvedčenie podpisu
V
dňa
21
Príloha č. 6
k vyhláške č. .../2016 Z. z.
OZNÁMENIE O OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE
KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
Okresný súd ...
Ulica
Číslo
Obec
PSČ
Číslo zápisu:
Oprávnená osoba
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
TITUL ZA MENOM
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
Na základe § 10 ods. 5 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (zaškrtnite hodiace sa):
k 31. decembru kalendárneho roka
v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
v súvislosti s plnením zo zmluvy
Súčasne potvrdzujem, že nedošlo k zmene konečného užívateľa výhod.
22
PRÍLOHA OZNÁMENIA O OVERENÍ IDENTIFIKÝCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÁHOD:
Poradové
číslo
Názov prílohy
Počet listov, z ktorých pozostáva oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod:
Počet príloh (listín) priložených k oznámeniu o overení identifikácie konečného užívateľa výhod:
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení o overení identifikácie konečného užívateľa výhod a všetky priložené prílohy sú správne a úplné.
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Podpis
Osvedčenie podpisu
V
dňa