1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
336 000
68 072
68 072
68 072
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR (08P)
336 000
68 072
68 072
68 072
z toho:
- vplyv na ŠR
336 000
68 072
68 072
68 072
Rozpočtové prostriedky
336 000
68 072
68 072
68 072
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
2
2
2
- vplyv na ŠR
0
2
2
2
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
24 504
24 504
24 504
- vplyv na ŠR
0
24 504
24 504
24 504
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
336 000
68 072
68 072
68 072
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR (08P)
336 000
68 072
68 072
68 072
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Negatívny vplyv na rozpočet kapitoly v rokoch 2017 2019 (2 štátnozamestnanecké miesta a s tým súvisiace výdavky na mzdy a odvody), ktorý je prezentovaný ako rozpočtovo krytý, riešiť v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 v priebehu roka 2016.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Účelom návrhu zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.
Návrh zákona bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Okresným súdom Žilina.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2016
2017
2018
2019
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uvedeným návrhom sa predpokladá negatívny dopad na rozpočet v časti vytvorenia a vedenia registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) na Okresnom súde v Žiline a v tejto súvislosti aj posilnenie časti výkonu súdnictva o 2 štátnozamestnanecké miesta.
Osobné výdavky počítané na základe zaradenia zamestnancov do príslušnej triedy, k tomu je počítané osobné ohodnotenie (cca 30 %) a príslušné odvody do poisťovní.
3
V prípade ostatných bežných výdavkov, ide v prvom roku o výdavky na prvotné vybavenie pre zamestnancov, v ďalších rokoch prioritne o prevádzkové výdavky súvisiace s podporou IS – registra (33 000 eur) a prevádzkové výdavky na zamestnancov.
V prípade kapitálových výdavkov ide v prvom roku o výdavky na vytvorenie registra v celkovej sume 330 000 eur.
V prípade pokút za porušenie vybraných povinností upravených týmto návrhom zákona nie je možné vplyv na rozpočet kvantifikovať.
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
6 000
68 072
68 072
68 072
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
24 504
24 504
24 504
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
8 568
8 568
8 568
Tovary a služby (630)2 – 632, 633, 635, 637
6 000
35 000
35 000
35 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
330 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 – 711 (softvér, licencie, hardvér)
330 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
336 000
68 072
68 072
68 072
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
2
2
2
2 štátni zamestnanci
z toho vplyv na ŠR
2
2
2
Priemerný mzdový výdavok (v eurách) štátny zamestnanec
1 021
1 021
1 021
z toho vplyv na ŠR
1 021
1 021
1 021
Osobné výdavky celkom (v eurách)
33 072
33 072
33 072
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
24 504
24 504
24 504
z toho vplyv na ŠR
24 504
24 504
24 504
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
8 568
8 568
8 568
z toho vplyv na ŠR
8 568
8 568
8 568
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“