Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
vláda Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 1.7.2016Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
01.07.2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2016
2. Definícia problému
Zvýšenie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi odkrývaním štruktúry konečných užívateľov výhod tých subjektov, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov so štátom, územnou samosprávou alebo verejnoprávnymi inštitúciami.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu, zvýšiť reálnu vymáhateľnosť zákona primeranými sankciami, ktoré budú citeľne odstrašujúce pre osoby, ktoré nepravdivé údaje uviedli, a odoberú hospodársky prospech tým, ktorí ho protizákonným konaním získali.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Okresný súd Žilina, fyzické osoby a právnické osoby
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované nakoľko Programové vyhlásenie vlády SR exaktne vymedzuje zadanie, ktoré je premietnuté do návrhu zákona.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Σ Áno * NieNávrh zákona predpokladá vydanie vykonávacej vyhlášky, ktorou sa ustanovia vzory podaní používané v registračnom konaní.
7. Transpozícia práva EÚ
Nie
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Σ Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Σ Áno
* Nie
* Čiastočne
Σ Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Σ Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Negatívny vplyv na rozpočet kapitoly v rokoch 2017 až 2019 (2 štátnozamestnanecké miesta a s tým súvisiace výdavky na mzdy a odvody), ktorý je prezentovaný ako rozpočtovo krytý, riešiť v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 v priebehu roka 2016.
Pozitívny vplyv na rozpočet v súvislosti s pokutami za porušenie vybraných povinností upravených týmto návrhom zákona nie je možné kvantifikovať.
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Juraj Palúš, generálny riaditeľ sekcie legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, juraj.palus@justice.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK