NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
173
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2016
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákona:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), údaje zapisované do registra, postup pri zápise údajov do registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov (ďalej len „registrácia“), overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Úvodné ustanovenia
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a)partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2 4 nie je ustanovené inak, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,1) a ktorá
1.prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby založenej štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, v ktorej majú tieto osoby samostatne alebo spoločne výlučnú účasť, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,
2.prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby založenej štátom, obcou, vyšším územným celkom, právnickou osobou zriadenou zákonom, v ktorej
1) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
majú tieto osoby samostatne alebo spoločne výlučnú účasť alebo od zdravotnej poisťovne,
3.uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,2)
4.je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,3)
5.sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,4)
6.na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom, alebo
7.priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena e),
b)oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,
c)konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu,5)
d)zmluvou zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky podľa písmena a) prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa písmena a) druhého bodu.
(2) Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.
(3) Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) druhého a šiesteho bodu nie je ten, kto jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur.
(4) Partnerom verejného sektora nie je ani
a)osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2) s cieľom dosiahnuť zisk,
b)banka a pobočka zahraničnej banky, ak prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby založenej štátom, štátnym fondom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, v ktorej majú tieto osoby
2) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
3) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2016 Z. z.
3
samostatne alebo spoločne výlučnú účasť alebo od zdravotnej poisťovne na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky,
c)osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci.
§ 3
Register a registrujúci orgán
(1) Zriaďuje sa register. Register je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje podľa § 4 a ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Register je sprístupnený na webovom sídle ministerstva. Register je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva.6)
(2) Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
(3) Registrujúci orgán poskytuje v elektronickej podobe výpis z registra v rozsahu podľa § 4 alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri nie zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie ktokoľvek požiada. Údaje zverejnené v registri sa sprístupňujú aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje vyhľadávanie a ich ďalšie automatizované spracovanie.
§ 4
Zapisované údaje
(1) Do registra sa zapisuje partner verejného sektora a osoby podľa § 17. Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy.
(2) O fyzickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
a)meno a priezvisko,
b)bydlisko alebo miesto podnikania,
c)identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
d)zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom,7)
e)údaje o oprávnenej osobe v rozsahu
1.meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu,
2.názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.
(3) O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
a)názov alebo obchodné meno,
b)sídlo,
6) § 79 82 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
4
c)právna forma,
d)identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
e)zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),
f)zoznam verejných funkcionárov, ktorí súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,
g)údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).
(4) Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,8) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.
(5) Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, dátum zápisu a dátum výmazu údajov podľa odsekov 2 a 3 a dátum právoplatnosti rozhodnutia o pokute podľa § 13 ods. 1. Súčasťou registra aj všetky verifikačné dokumenty podľa § 11 ods. 5.
(6) V registri môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu.
Registrácia
§ 5
(1) Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť.
(2) Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky9) registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh na zápis musí byť autorizovaný10) oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada.
(3) Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou návrhu na zápis je verifikačný dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou návrhu na zápis je vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
8) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
9) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
10) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
5
(4) Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na zápis, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis a autorizované9) oprávnenou osobou, inak sa na návrh na zápis neprihliada.
(5) Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.
(6) Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje a ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, doložiť ich verifikačným dokumentom.
§ 6
(1) Registrujúci orgán pred registráciou preverí, či
a)návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b)je návrh na zápis úplný,
c)sú spolu s návrhom na zápis predložené prílohy podľa § 5 ods. 3,
d)konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu na zápis zodpovedá konečnému užívateľovi uvedenému vo verifikačnom dokumente,
e)verifikačný dokument spĺňa náležitosti podľa § 11 ods. 5.
(2) Za neúplný sa považuje návrh na zápis,
a)ktorý nebol podaný na predpísanom elektronickom formulári,
b)v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom,
c)ktorý je nezrozumiteľný.
§ 7
(1) Ak splnené podmienky na registráciu, registrujúci orgán vykoná zápis v lehote dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis. Proti vykonaniu zápisu v súlade s návrhom na zápis nie sú prípustné námietky.
(2) O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán potvrdenie v elektronickej podobe, ktoré bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe. V potvrdení sa uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán výpis z registra, ktorý bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe.
(3) Registrácia sa vykonáva ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu. Zápis do registra sa vykonáva na neurčitý čas.
§ 8
(1) Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa § 5 a 6, registrujúci orgán zápis nevykoná. O tejto skutočnosti registrujúci orgán upovedomí oprávnenú osobu oznámením o odmietnutí vykonania zápisu (ďalej len „oznámenie“).
(2) Oznámenie elektronickú podobu a obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu, a poučenie o možnosti podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Oznámenie sa doručuje oprávnenej osobe elektronicky6) do dvoch pracovných dní po uplynutí lehoty podľa § 7 ods. 1.
6
(3) Lehota na podanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia; ustanovenie § 5 ods. 2 sa na námietky vzťahuje rovnako. Proti rozhodnutiu sudcu o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu nie je prípustné odvolanie.
§ 9
(1) Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.
(2) Ak sa oprávnená osoba zapísaná v registri dozvie o zmene údajov zapísaných v registri podľa odseku 1, je povinná bezodkladne o tom informovať partnera verejného sektora.
§ 10
(1) Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby alebo aj bez návrhu, ak rozhodol o uložení pokuty podľa § 13 ods. 1 alebo ods. 4.
(2) Výmaz oprávnenej osoby registrujúci orgán vykoná na návrh zapísanej oprávnenej osoby; ustanovenie § 5 ods. 2 platí rovnako. Registrujúci orgán bezodkladne oznámi výmaz oprávnenej osoby partnerovi verejného sektora. Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, je partner verejného sektora povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. b).
(3) Výmaz oprávnenej osoby na návrh partnera verejného sektora vykoná registrujúci orgán, len ak návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podá za partnera verejného sektora nová oprávnená osoba spolu s overením identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. b). Registrujúci orgán bezodkladne oznámi zápis novej oprávnenej osoby pôvodne zapísanej oprávnenej osobe.
Identifikácia konečného užívateľa výhod
§ 11
(1) Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri.
(2) Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod
a)v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
b)pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
c)k 31. decembru kalendárneho roka,
7
d)v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
e)v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.
(3) Povinnosť podľa odseku 2 písm. d) a e) oprávnená osoba nemá, ak
a)overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bol vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9, alebo
b)jej partner verejného sektora tieto skutočnosti oznámi.
(4) Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu;11) oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať, a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.
(5) Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba
a)odôvodní na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,
b)uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,
c)uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
d)v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,
e)vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
(6) Ak oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c) e) zistí, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod, postupuje podľa § 9; inak bezodkladne zašle registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod, ktorého prílohou je verifikačný dokument. Na oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod sa § 5 ods. 2 vzťahuje rovnako.
(7) Registrujúci orgán zapíše do registra na základe oznámenia podľa odseku 6 dátum overenia identifikácie konečného užívateľa výhod; ak odsek 6 neustanovuje inak, ustanovenia § 5 až 8 sa použijú rovnako.
(8) Konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod a oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe zapísanej v registri. Oznámením podľa predchádzajúcej vety nie dotknuté povinnosti partnera verejného sektora a oprávnenej osoby podľa odsekov 1 až 7 a § 9.
11) Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8
§ 12
(1) Registrujúci orgán môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod zapísaného v registri. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod nezbavuje partnera verejného sektora ani oprávnenú osobu zodpovednosti podľa tohto zákona.
(2) Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí obsahovať
a)meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá podáva podnet,
b)skutočnosti odôvodňujúce pochybnosť o tom, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé alebo úplné.
(3) Partner verejného sektora a oprávnená osoba povinní na žiadosť registrujúceho orgánu predložiť doklady a dokumenty preukazujúce pravdivosť a úplnosť údajov a informácií zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote určenej registrujúcim orgánom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
(4) Registrujúci orgán môže požiadať o súčinnosť pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod iný orgán verejnej moci alebo povinnú osobu podľa osobitného predpisu.12) Dožiadaný orgán verejnej moci právo odoprieť poskytnutie požadovanej súčinnosti iba, ak by v súvislosti s jej poskytnutím došlo k porušeniu povinnosti uloženej zákonom, právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(5) Povinná osoba podľa osobitného predpisu12) je povinná poskytnúť registrujúcemu orgánu doklady, informácie alebo údaje o identifikácii konečného užívateľa výhod svojho klienta, a to v lehote určenej registrujúcim orgánom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
(6) Registrujúci orgán chráni identitu oznamovateľa kvalifikovaného podnetu, ak o to oznamovateľ požiada. Registrujúci orgán informuje oznamovateľa kvalifikovaného podnetu o spôsobe vybavenia tohto podnetu.
Sankcie
§ 13
(1) Ak sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch podľa § 4 ods. 3 písm. f), nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1, alebo sa poruší zákaz podľa § 19 registrujúci orgán uloží
a)partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal; ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur,
b)štatutárnemu orgánu alebo každému členovi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur.
12) § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
(2) Registrujúci orgán uloží zapísanému partnerovi verejného sektora alebo oprávnenej osobe pokutu do 100 000 eur, ak si nesplní povinnosť podľa § 12.
(3) Registrujúci orgán uloží konečnému užívateľovi výhod pokutu do 10000 eur, ak si nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 8.
(4) Registrujúci orgán uloží oprávnenej osobe pokutu od 10 000 do 100 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 19.
(5) Za zaplatenie pokuty podľa odseku 1 písm. b) ručí oprávnená osoba zapísaná v registri v čase porušenia povinností podľa odseku 1. Oprávnená osoba nie je povinná zaplatiť pokutu, ak preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou.
(6) Pri ukladaní pokuty registrujúci orgán prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pri ukladaní pokuty sa postupuje primerane podľa Civilného mimosporového poriadku.
(7) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 14
Rozhodnutie o vylúčení
Rozhodnutie o pokute podľa § 13 ods. 1 je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Vylúčenou osobou je štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, ktorá je partnerom verejného sektora a ktorej bola uložená pokuta podľa § 13 ods. 1.
§ 15
(1) Dňom právoplatnosti rozhodnutia o pokute podľa § 13 ods. 1 vzniká účastníkovi zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká účastníkovi zmluvy podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak je partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vete.
(2) Ak nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 písm. a) e) alebo ak je partner verejného sektora v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vete, nie je účastník zmluvy podľa odseku 1 v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva.
Spoločné ustanovenia
§ 16
(1) Vzory podaní podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2) Predseda súdu podľa § 2 ods. 1 písm. b) môže zo závažných prevádzkových dôvodov predĺžiť lehotu podľa § 7 ods. 1 o čas nevyhnutne potrebný na ich odstránenie, najviac však o desať dní. Predseda súdu podľa § 2 ods. 1 písm. b) tak môže urobiť bez
10
zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie o týchto dôvodoch, najneskôr však posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. Rozhodnutie predsedu súdu sa vyvesí na úradnej tabuli súdu.
(3) Rozhodnutie o pokute podľa § 13 sa zverejňuje a sprístupňuje podľa osobitného predpisu.13) Zverejnenie verifikačného dokumentu nie je porušením obchodného tajomstva ani bankového tajomstva.
(4) Na dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti.
(5) Ak tento zákon neustanovuje inak,
a)na konanie o námietkach sa primerane použijú § 282 287 Civilného mimosporového poriadku,
b)na konanie podľa § 12 sa primerane použijú ustanovenia § 289 298 Civilného mimosporového poriadku.
§ 17
(1) Do registra možno zapísať postupom a za podmienok podľa tohto zákona aj osobu, ktorá nie je partnerom verejného sektora, ak o to požiada.
(2) Osoba zapísaná v registri podľa odseku 1 povinnosti partnera verejného sektora podľa tohto zákona; ustanovenia § 13 až 15 sa nepoužijú.
§ 18
Na účely osobitných predpisov je podmienka zápisu do registra splnená vtedy, ak v registri zapísané údaje podľa § 4.
§ 19
Vylúčenie oprávnenej osoby
Oprávnená osoba nesmie vykonávať úkony podľa tohto zákona, ak
a)je v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby,
b)konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je istá fyzická osoba,
c) akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora.
§ 20
Týmto zákonom nie dotknuté povinnosti advokáta, notára, banky, pobočky zahraničnej banky, audítora a daňového poradcu podľa osobitného predpisu.11)
13) § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
11
Prechodné ustanovenia
§ 21
(1) Fyzická osoba a právnická osoba zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu2) sa považujú za partnerov verejného sektora zapísaných v registri partnerov verejného sektora podľa tohto zákona.
(2) Partner verejného sektora podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť overenie konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona do 30. júna 2017.
(3) Nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 je dôvodom pre výmaz partnera verejného sektora z registra.
§ 22
(1) Fyzická a právnická osoba, ktoré účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. e) uzavretej pred účinnosťou tohto zákona a ktoré spĺňajú podmienky pre zápis do registra, povinné zabezpečiť zápis do registra podľa tohto zákona do 30. júna 2017.
(2) Ak nie je splnená povinnosť podľa odseku 1,
a)účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva,
b)účastník zmluvy podľa písmena a) má právo odstúpiť od zmluvy.
§ 23
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 30. júna 2017.
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z.,
12
zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 197/2014 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 41 sa vkladá § 42, ktorý znie:
㤠42
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,8k) môže byť nadobúdateľom privatizovaného majetku podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.8l)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8k a 8l znejú:
8k) Zákon č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8l) § 18 zákona č. .../2016 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 507/2010 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 9a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,22ga) ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,22gb) môže byť nadobúdateľom majetku obce podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.22gc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22ga až 22gc znejú:
22ga) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
22gb) Zákon č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22gc) § 18 zákona č. .../2016 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., zákona č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č.
13
245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 8f sa vkladá § 8g, ktorý znie:
㤠8g
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,15) ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora15a) môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.15b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 15b znejú:
15) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15a) Zákon č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15b) § 18 zákona č. .../2016 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 509/2010 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 9a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,19ga) ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora19gb) môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.19gc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19ga až 19gc znejú:
19ga) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19gb) Zákon č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19gc) § 18 zákona č. .../2016 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č.603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z. zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z, zákona č. 297/2008 Z. z, zákona č. 552/2008 Z. z, zákona č. 66/2009 Z. z, zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č.
14
352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 91 ods. 4 písmeno u) znie:
„u) príslušnému súdu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,86dd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86dd znie:
86dd) Zákon č. ...../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 91 ods. 6 sa na konci pripája táto veta „Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje ani poskytovanie údajov bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rozsahu plnenia jej povinností ako oprávnenej osoby na účely vedenia registra partnerov verejného sektora.86dd)“.“.
Čl. VII
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 27 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,17) ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie :
17) Zákon č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Vyšší súdny úradník vykonáva zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, zápis ich zmeny alebo nevyhovie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
15
7a) Zákon č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IX
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 506/2010 Z. z. a zákona č. 324/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k majetku ani na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy,25a) ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora25b) a nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.25c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a až 25c znejú:
25a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
25b) Zákon č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25c) § 18 zákona č. .../2016 Z. z.“.
Čl. X
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 8a sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,14ba) ak ide o žiadateľa, ktorý povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.14bb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14ba a 14bb znejú:
14ba) § 18 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14bb) Zákon č. .../2016 Z. z.“.
2. § 19 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1, ktorá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,14bb) možno
16
poskytnúť verejné prostriedky len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.14ba)“.
Čl. XI
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:
㤠34a
Zdravotná poisťovňa sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora.57a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
57a) Zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) výpis z registra partnerov verejného sektora.57b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57b znie:
57b) § 3 ods. 3 zákona č. .../2016 Z. z.“.
3. V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) zdravotná poisťovňa nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.57a)“.
4. Za § 86o sa vkladá § 86p, ktorý znie:
㤠86p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Zdravotná poisťovňa, ktorej bolo vydané povolenie podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2017 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 30. júna 2017.“.
17
Čl. XII
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak je dlžníkom osoba zapísaná v registri partnerov verejného sektora alebo osoba, ktorá bola v tomto registri zapísaná v posledných piatich rokoch pred vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie, predpokladá sa, že veriteľ, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý si prihlasuje pohľadávky v celkovej sume nad 1 000 000 eur je osobou spriaznenou s dlžníkom, a to do času kým správcovi neosvedčí svoj zápis do registra partnerov verejného sektora.“.
2. Za § 206c sa vkladá § 206d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠206d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Konania začaté pred 1. januárom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016.“.
Čl. XIII
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z. a zákona č. 389/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 písm. c) sa za slová „v Slovenskej republike“ vkladajú slová „a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,11c) ak prijímateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora11d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:
11c) § 18 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11d) Zákon č. .../2016 Z. z.“.
Čl. XIV
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č.
18
399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Konečný užívateľ výhod
(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä
a)ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,37) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,
2. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3.ovláda právnickú osobu iným spôsobom ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
b)ak ide o fyzickú osobu podnikateľa fyzická osoba, ktorá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
c)ak ide o združenie majetku fyzická osoba, ktorá
1.je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena, alebo je členom orgánu, ktorý právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3.je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4.je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného