VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-24356/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
173
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2016