NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ......... 2016,
o ochrane pred neprispôsobivou osobou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Predmetom tohto zákona je posilnenie ochrany osôb majúcich trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike (ďalej len „obyvateľ“) a ich majetku a majetku obce pred neprispôsobivými osobami.
§ 2
Neprispôsobivá osoba
Neprispôsobivou osobou je fyzická osoba schopná práce, ktorá dlhodobo nepracuje alebo je viac ako tri roky nezamestnaná, nemá príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania a nemá iný zdroj príjmov okrem sociálnych dávok, nepripravuje sa na budúce povolanie, prijala z verejných zdrojov viac finančných prostriedkov vo forme sociálnych dávok, ako do verejných zdrojov prispela vo forme odvodov a daní a v období posledných piatich rokov opakovane spáchala trestný čin ublíženia na zdraví, lúpeže, krádeže, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru alebo trestný čin poškodzovania cudzej
veci, ktorého poškodeným je občan alebo jeho majetok alebo spáchala niektorý z týchto trestných činov voči majetku obce v mieste jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo v posledných piatich rokoch opakovane spáchala priestupok proti verejnému poriadku alebo priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý jej bola opakovane uložená sankcia a neviedlo to k náprave.
§ 3
Opatrenie na ochranu pred neprispôsobivou osobou
(1)Ak neprispôsobivá osoba hrozí spáchaním alebo spáchala trestný čin alebo priestupok podľa § 2 tohto zákona voči majetku obce alebo obyvateľovi alebo jeho majetku, môže obec požiadať Policajný zbor o vykázanie neprispôsobivej osoby podľa osobitného predpisu.1)
(2)Obec preukazuje Policajnému zboru dôvody na vykázanie neprispôsobivej osoby.
(3) Evidenciu o trestných činov spáchaných neprispôsobivou osobou vedie Policajný zbor. Evidenciu o spáchaných priestupkoch neprispôsobivej osoby vedie príslušný orgán podľa osobitného predpisu.2)
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) § 27b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č.
369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., , zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Obec pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci a ochrany jej obyvateľov a ich majetku alebo ochrany majetku obce pred neprispôsobivou osobou, môže požiadať Policajný zbor o vykázanie neprispôsobivej osoby podľa osobitného predpisu.6c)“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
6c) § 27b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27b
Oprávnenie vykázať neprispôsobivú osobu
(1) Policajt je oprávnený vykázať neprispôsobivú osobu z domu, bytu, pozemku alebo iného miesta, ktorý užíva alebo v ktorom sa zdržiava a ktorý sa nachádza v mieste trvalého bydliska ohrozenej alebo poškodenej osoby alebo majetku obce, ak ohrozeným alebo poškodeným je majetok obce, za podmienok ustanovených osobitným predpisom,11bj) a to do doby pokiaľ nepominú dôvody, pre ktoré bola vykázaná alebo do doby určenej súdom.
(2) Počas vykázania je neprispôsobivá osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej alebo poškodenej osobe a jej majetku alebo majetku obce, ak ohrozeným alebo poškodeným je majetok obce, na vzdialenosť menšiu ako sto metrov.
(3) Na vykázanie neprispôsobivej osoby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 29a.“ .
Poznámka pod čiarok k odkazu 11bj znie:
„11bj) § 3 ods. 1 zákona č ..../2016 Z. z. o ochrane pred neprispôsobivou osobou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok sa dopĺňa takto:
V § 325 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) nevstupovala dočasne do domu, bytu, na pozemok alebo na iné miesto, ktoré užíva alebo v ktorom sa zdržiava a ktoré sa nachádza v mieste trvalého bydliska osoby alebo jej majetku, ku ktorej je dôvodne podozrivá zo spáchania trestného činu ublíženia na
zdraví, lúpeže, krádeže, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru alebo trestného činu poškodzovania cudzej veci a hrozí jej ďalší útok alebo voči nej alebo jej majetku spáchala priestupok proti verejnému poriadku alebo priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý jej bola obcou opakovane uložená sankcia a neviedlo to k náprave,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako h) a i).
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.