1/2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
551/2010
Z. z.
, zákona č.
180/2011 Z. z.
, zákona č.
468/2011 Z. z.
, zákona č.
136/2013 Z. z.
, zákona č.
219/2014 Z. z.
, zákona č.
263/2014 Z. z.
, zákona č.
375/2014 Z. z.
, zákona č.
353/2015 Z. z.
, zákona č.
378/2015 Z. z.
a zákona č.
125/2016 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 22 ods. 4 sa v prvej vete slovo „nemožno“ nahrádza slovom „možno“.
2.Za § 67c sa vkladá § 67d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 67d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
V konaní o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu začatom pred 1. januárom 2017, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. decembra 2016, sa postupuje podľa zákona účinného od 31. decembra 2016.“
2/2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.