Dôvodová správa
Všeobecná časť
V Slovenskej republike je v súčasnom období viac ako 540 tisíc ľudí, ktorí v exekúcii. Exekútori môžu zrážať dlh aj z nemocenskej dávky, dôchodku a výživného. V roku 2015 nechali exekútori z nemocenského zraziť celkom 1,2 mil. EUR. Podľa najnovších informácií zo Sociálnej poisťovni asi 32 tisíc dôchodcov exekuovanú časť dôchodku.
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky na upustenie od vymáhania pohľadávok štátu a finančných inštitúcii voči občanom Slovenskej republiky, ktoré vznikli od 1. januára 1993 do 31. decembra 2016 za podmienky, že občan Slovenskej republiky uhradí svoj dlh voči správcovi pohľadávky alebo finančnej inštitúcii do 30. apríla 2017. Po zaplatení dlhu mu budú odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávka podá návrh na zastavenie exekúcie. Zároveň návrh zákona stanovuje výšku pohľadávky občana Slovenskej republiky voči správcovi pohľadávky alebo finančnej inštitúcii nepresahujúcu 10 000,- EUR bez príslušenstva.
Predmetným návrhom zákona sa umožní skupine cca 540 tisíc občanov Slovenskej republiky, z toho približne 32 tisíc dôchodcom splatiť svoj dlh voči správcovi pohľadávky alebo finančnej inštitúcii a zastaviť exekúciu, čím si vytvoria podmienky pre vyššiu kvalitu života v Slovenskej republike.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Osobitná časť
Čl. I
K § 1
Stanovuje sa účel predmet návrhu zákona, ktorým je upustenie od vymáhania pohľadávok štátu a finančných inštitúcií voči občanom Slovenskej republiky.
K § 2
Vymedzuje, pre účely tohto zákona, pojmy ako je dlžník, správca pohľadávky štátu, finančná inštitúcia, pohľadávka, úrok z omeškania a poplatky.
K § 3
Upravuje postup, podľa ktorého správca pohľadávky štátu alebo finančná inštitúcia upustí od vymáhania pohľadávky, odpustí úroky z omeškania a poplatky a bezodkladne podá návrh na zastavenie exekúcie za predpokladu, že dlžník uhradí do 30. apríla 2017 pohľadávku správcovi štátu alebo finančnej inštitúcie.
K § 4
Pre dlžníka vytvára podmienky na zistenie skutočnej výšky svojej pohľadávky u správcu pohľadávky štátu alebo finančnej inštitúcie a stanovuje termín vybavenia požiadavky správcom pohľadávky štátu alebo finančnej inštitúcie.
K § 5
Upravuje spôsob riešenia pohľadávky, ktoré správca pohľadávky štátu alebo finančná inštitúcia evidovala a uplatnila voči dlžníkovi alebo vymáhala ich pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Rozširuje možnosť správcu pohľadávky štátu o upustenia od jej vymáhania za podmienok stanovených podľa osobitného zákona.
Čl. III
Upravuje postup, podľa ktorého môže správca dane odpustiť daňovému dlžníkovi nedoplatok na dani, úroky z omeškania a zastaví exekúciu ak v stanovenom čase zaplatí daň stanovenú príslušným správcom dane.
Čl. IV
Legislatívno-technická úprava.
Čl. V
Upravuje postup, podľa ktorého môže Sociálna poisťovňa odpustiť dlžníkovi pokutu a penále za nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie a predloží návrh na zastavenie exekúcie ak dlžník v stanovenom čase zaplatí svoj dlh.
Čl. VI
Upravuje postup, podľa ktorého môže ústredný orgán štátnej správy alebo samospráva odpustiť dlžníkovi úroky z omeškania z nezaplatenej pokuty a predloží návrh na zastavenie exekúcie ak páchateľ priestupku v stanovenom čase zaplatí pokutu tomu orgánu, ktorý rozhodol o jej uložení.
Čl. VII
Upravuje spôsob platenia trov exekúcie v prípade, že dôjde k zastaveniu exekúcie v súlade s týmto zákonom.
Čl. VIII
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2017.