1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ......... 2016,
o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a finančných inštitúcií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone.
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje podmienky upustenia od vymáhania pohľadávok štátu a finančných inštitúcií voči občanom Slovenskej republiky.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)dlžníkom občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, voči ktorému správca pohľadávky štátu alebo finančná inštitúcia pohľadávku a vedie sa voči nemu exekučné konanie podľa osobitného predpisu,1)
b)správcom pohľadávky štátu ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy a jemu podriadený orgán, štátny orgán, právnická osoba, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredný orgán štátnej správy alebo iný štátny orgán, štátny účelový fond, verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom, právnická osoba, v ktorej majetkovú účasť verejnoprávna inštitúcia, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu, právnická osoba s majetkovou účasťou verejnoprávnej inštitúcie, právnická osoba s majetkovou účasťou obce, právnická osoba s majetkovou účasťou vyššieho územného celku, právnická osoba zriadená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo právnická osoba vykonávajúca činnosti vo verejnom záujme, ktorá má právo k pohľadávke,
1)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
65/2001 Z. z.
o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon č.
199/2004 Z.
z.
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
563/2009 Z.
z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
c)finančná inštitúcia
osoba
vykonávajúca činnosť podľa osobitného predpisu o spotrebiteľských úveroch,2)
d)pohľadávkou peňažné plnenie, ktorého suma nepresahuje 10 000 eur bez príslušenstva a ktorá vznikla správcovi pohľadávky štátu alebo finančnej inštitúcii zo zákona, na základe zákona, z činnosti správcu pohľadávky štátu alebo finančnej inštitúcie, na základe činnosti správcu pohľadávky štátu alebo finančnej inštitúcie alebo na základe zmluvného vzťahu alebo iného vzťahu správcu pohľadávky štátu alebo finančnej inštitúcie s dlžníkom v období od 1. januára 1993 do 31. decembra 2016,
e)úrokom z omeškania príslušenstvo pohľadávky,
f)poplatkami platby vyberané správcom pohľadávky štátu podľa osobitných predpisov.3)
§ 3
Upustenie od vymáhania pohľadávky
Správca pohľadávky štátu alebo finančná inštitúcia upustí od vymáhania pohľadávky, odpustí úroky z omeškania a poplatky, ak ich vyberá, a bezodkladne podá návrh na zastavenie exekúcie podľa osobitného predpisu,4) ak dlžník uhradí do 30. apríla 2017 pohľadávku správcovi pohľadávky štátu alebo finančnej inštitúcii. Upustením od vymáhania pohľadávky podľa prvej vety pohľadávka zaniká.
§ 4
Oznámenie sumy pohľadávky
Ak dlžník pochybnosti o tom, či pozná správnu sumu pohľadávky správcu pohľadávky štátu alebo finančnej inštitúcie, môže sa obrátiť na správcu pohľadávky štátu alebo finančnú inštitúciu, ktorá mu ju v lehote 30 dní od jeho žiadosti oznámi; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 3.
§ 5
Prechodné ustanovenie
Tento zákon sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré správca pohľadávky štátu alebo finančná inštitúcia evidovala a uplatnila voči dlžníkovi alebo vymáhala ich pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
2)Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad § 57 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku, § 5 zákona č.
65/2001 Z. z.
, § 84 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z., § 9 ods. 1 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
Čl. II
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
87/2015 Z. z.
a zákona č.
333/2015 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 odsek 2 znie:
„(2) Správca trvale upustí od vymáhania pohľadávky štátu, ak splnené podmienky podľa osobitného predpisu.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 3 zákona č. .../2016 Z. z. o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii).“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
2.Za § 24 sa vkladá nový § 24a, ktorý znie:
3.
㤠24a
Ustanovenia § 4, § 14, § 16, § 17 a § 20 sa neuplatňujú, ak dôjde k upusteniu od vymáhania pohľadávky podľa osobitného predpisu.15a)“.
Čl. III
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z. a zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z. zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 70 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak daňový dlžník, ktorým je fyzická osoba, do 30. apríla 2017 zaplatí daň stanovenú pred 1. januárom 2017, správca dane mu odpustí daňový nedoplatok na dani, úroky z omeškania a zastaví exekúciu podľa § 96 písm. a).“.
2.V § 84 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „zanikne“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon alebo osobitný predpis48a) neustanovuje inak,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
48a) § 3 zákona č. .../2016 Z. z. o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii).“.
4
Čl. IV
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č.
125/2016 Z. z.
sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo „časti“ vkladá čiarka a text, ktorý znie: ak tento zákon alebo osobitný predpis1aa) neustanovuje inak,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
1aa) § 3 zákona č. .../2016 Z. z. o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii).“.
Čl. V
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z. zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z. , zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z. , zákona č. 677/2006 Z. z. zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z. zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z. , zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č.334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., 252/zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č., 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 241 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak dlžník zaplatí Sociálnej poisťovni do 30. apríla 2017 poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré jej dlhuje za obdobie pred 1. januárom 2017, Sociálna poisťovňa upustí od vymáhania pohľadávky a odpustí mu pokutu a penále. Sociálna poisťovňa vyzve dlžníka na sociálnom poistení alebo príspevku na starobné dôchodkové sporenie do 28. februára 2017 aby zaplatil dlh, ktorý mu vznikol za obdobie pred 1. januárom 2017 voči Sociálnej poisťovni za neodvedenie poistného na sociálne poistenie alebo príspevku na starobné dôchodkové sporenie.“.
5
Čl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z. a zákona č.
125/2016 Z. z.
sa dopĺňa takto:
Za § 88aa sa vkladá nový § 88ab, ktorý znie:
㤠88ab
Ak páchateľ priestupku zaplatí pokutu, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o uložení pokuty pred 1. januárom 2017, do 30. apríla 2017 ten, kto pokutu uložil upustí od jej vymáhania a odpustí mu úroky z omeškania.“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z.,
6
zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č.
125/2016 Z. z.
sa dopĺňa takto:
V § 200 ods. 5 sa na konci pripája táto veta „Ak dôjde k zastaveniu exekúcie podľa osobitného predpisu,4) trovy exekúcie platí oprávnený, pričom tie nesmú presiahnuť tretinu výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Zákon č. .../2016 Z. z. o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii).“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.