ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
11. schôdza
Číslo: CRD-1013/2016
25
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. júna 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 129) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák