Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona obnovuje postavenie školskej samosprávy pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl a školských zariadení. Novelou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obsiahnutej v zákone č. 188/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 1. septembra 2015 zrušila dovtedajšia záväznosť návrhov rád škôl pri vymenúvaní riaditeľov škôl. Kým do účinnosti uvedenej novely bol návrh rady školy na riaditeľa školy pre zriaďovateľa záväzný, od 1. septembra 2015 návrh školskej samosprávy pre zriaďovateľa záväzný nie je. Zriaďovateľ získal právo vetovať návrh rady školy. V prípade uplatnenia práva veta sa opätovne uskutoční výberové konanie, aj jeho výsledky však zriaďovateľ môže vetovať. V prípade, že zriaďovateľ odmietne aj druhý návrh rady školy, vyberie nového riaditeľa školy sám zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na základe návrhu ním vymenovanej výberovej komisie.
Miesto školskej samosprávy s účasťou pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rodičov a zástupcov zriaďovateľa, obvykle poslancov zastupiteľstiev, tak rozhodujúce slovo pri vymenúvaní riaditeľov škôl získali zriaďovatelia, prakticky predovšetkým starostovia obcí, primátori miest, predsedovia samosprávnych krajov a prednostovia okresných úradov v sídle kraja. V prípade škôl zriadených obcami a samosprávnymi krajmi je na vetovanie druhého návrhu rady školy potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva, v prípade škôl zriadených okresnými úradmi v sídle kraja neexistuje ani takéto obmedzenie.
Návrh ministerstva školstva zobrať školským samosprávam rozhodujúce postavenie pri vymenúvaní riaditeľov škôl a školských zariadení nebol odôvodnený nijakou reálnou potrebou zmeny zákona, ktorá by vyplynula z reálne existujúcich problémov. Išlo iba o výsledok lobbingu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré sa snažilo posilniť postavenie starostov a primátorov voči školskej samospráve. Proti ministerskému návrhu zákona sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní zdvihla vlna odporu a verejnosť ho pripomienkovala formou dvoch hromadných pripomienok, ktoré spolu podporilo cca. 5000 ľudí. Z obsahu jednej z týchto hromadných pripomienok vychádza aj predkladaný návrh zákona, vrátane jeho argumentácie v dôvodovej správe.
Školská samospráva je jedným z výdobytkov Novembra 1989. Rozhodovanie o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl bolo dosiaľ najdôležitejšou úlohou rád škôl od ich vytvorenia začiatkom roku 1991 na základe zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. K okliešteniu školských samospráv prišlo za tretej vlády Vladimíra Mečiara v roku 1995. Na návrh vtedajšieho ministerstva školstva na čele s Evou Slavkovskou bola radám škôl odobratá kompetencia rozhodovať o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl. V rokoch 1995 1999 bolo rozhodovanie o vymenúvaní a odvolávaní riaditeľov škôl výlučne na zriaďovateľoch škôl. Od roku 2000 opäť mohol zriaďovateľ vymenovať riaditeľa školy iba na návrh rady školy.
NR SR na návrh vlády a ministerstva školstva v roku 2015 opätovne oklieštila postavenie školských samospráv. Formálne síce iným spôsobom ako v roku 1995, ale výsledkom je fakticky rovnaký stav, keďže rozhodovanie o riaditeľoch škôl prešlo de facto plne na zriaďovateľa. Zákon v súčasnej podobe nerešpektuje špecifické postavenie a úlohy škôl, obmedzuje ich samosprávu a je prejavom nedôvery voči učiteľom a rodičom.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily, nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa obnoviť pôvodné postavenie rád škôl a školských zariadení pri vymenúvaní ich riaditeľov. Návrh rady školy a školského zariadenia na vymenovanie riaditeľa bude pre zriaďovateľa znovu záväzný. Navrhnuté znenie je identické s úpravou účinnou do 31.8.2015.
K bodu 2
Navrhuje sa obnoviť pôvodné postavenie rád škôl a školských zariadení pri vymenúvaní ich riaditeľov vo vzťahu k tým školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja.
K bodu 3
Navrhuje sa zmeniť postavenie zástupcov okresných úradov a školskej inšpekcie prizývaných na výberové konanie kandidátov na riaditeľov škôl tak, aby sa ich hlas zmenil z riadneho na poradný. Podľa § 4 ods. 2 zákona „Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy“. Avšak podľa § 4 ods. 3 zákona sa do výberovej komisie v základných školách, ktorých zriaďovateľom je obec, prizýva s riadnym hlasom zástupca obvodného úradu v sídle kraja a zástupca Štátnej školskej inšpekcie. V stredných školách, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj, sa do výberovej komisie s riadnym hlasom prizýva zástupca obvodného úradu v sídle kraja, zástupca Štátnej školskej inšpekcie a ešte jeden zástupca samosprávneho kraja.
Navrhuje sa, aby hlas prizývaných členov výberovej komisie nebol riadny, ale iba poradný. Uvedené ustanovenie zákona zasahuje do postavenia školskej samosprávy a odporuje iným ustanoveniam zákona. Podľa § 3 ods. 2 zákona zriaďovateľ vymenúva riaditeľa „na návrh rady školy“. Podľa § 4 ods. 2 je výberovou komisiu rada školy. Prizvaním zástupcov okresného úradu v sídle kraja a školskej inšpekcie však dochádza k tomu, že kandidáta na riaditeľa školy v skutočnosti nenavrhuje rada školy, ale výberová komisia, ktorej členmi aj členovia rady školy, ale aj iné osoby.
Prítomnosť zástupcov okresného úradu v sídle kraja a školskej inšpekcie na výberových konaniach význam len z toho hľadiska, aby dohliadli na korektný priebeh výberového konania a jeho súlad s podmienkami stanovenými zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nie je dôvod, aby štátna správa zasahovala do právomocí školskej samosprávy a priamo sa zúčastňovala hlasovania alebo iného rozhodovania o výbere kandidáta na funkciu riaditeľa školy. Na zabezpečenie kontroly a dohľadu je dostatočné, aby boli zástupcovia štátnej správy prizývaní len s hlasom poradným.
Rovnako neexistuje dôvod, aby bol do výberovej komisie na výber riaditeľa strednej školy prizývaný s riadnym hlasom ďalší zástupca samosprávneho kraja, pretože členmi rady strednej školy aj tak štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 25 ods. 6). Ak byť účelom doplnenia ďalšieho zástupcu zriaďovateľa zabezpečiť, aby okrem poslancov krajského zastupiteľstva, ktorí bývajú členmi rád škôl, bol na výberovom konaní prítomný aj zástupca príslušného oddelenia úradu samosprávneho kraja, opäť je to možné aj bez toho, aby sa priamo podieľal na rozhodovaní, teda jeho prizvaním len s hlasom poradným.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona dňom zverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákon nestanovuje žiadne nové povinnosti fyzickým osobám, ani právnickým
osobám, ani orgánom verejnej správy. Vzhľadom na to nie je potrebné stanovovať žiadnu legisvakačnú dobu.