1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/59/EÚ z 15. mája 2014,ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie
krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Text s významom pre EHP)
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/59/EÚ z 15.
mája 2014,ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012(Text s významom pre EHP)
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „371/2014“)
Zákon NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „118/1996“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 2 ods.1 bod 1
1. Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1.
„riešenie krízovej situácie“ je uplatnenie nástroja riešenia krízovej situácie alebo nástroja uvedeného v článku 37 ods. 9 s cieľom dosiahnuť jeden alebo viaceré ciele riešenia krízovej situácie
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 2 pís.b)
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) riešením krízovej situácie (rezolúcia) uloženie opatrenia alebo uloženie dodatočného opatrenia v záujme dosiahnutia cieľov konania na riešenie krízovej
Ú
2
uvedené v článku 31 ods. 2;
situácie (ďalej len "rezolučné konanie") podľa tohto zákona,
Čl. 12 ods.1
3.ve ta
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny zahŕňa opatrenia na riešenie krízových situácií:
a)
materskej spoločnosti v Únii;
b)
dcérskych spoločností, ktoré súčasťou skupiny a ktoré sa nachádzajú v Únii;
c)
subjektov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. c) a d); a
d)
s výhradou hlavy VI dcérskych spoločností, ktoré súčasťou skupiny a ktoré sa nachádzajú mimo Únie.
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 26 ods.3
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny obsahuje postup na riešenie krízových situácií
a) materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike,
b) dcérskej spoločnosti so sídlom v Európskej únii,
c) osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d).
d) dcérskej spoločnosti osoby podľa písmena a) so sídlom mimo Európskej únie okrem postupu uvedeného v § 20 ods. 2 až 5, § 20a a 85 ods. 2 až 7.
Ú
Čl.33
Podmienky pre riešenie krízových situácií vzhľadom na finančné inštitúcie a holdingové spoločnosti
1. Členské štáty zabezpečia, aby orgány pre riešenie krízových situácií mohli prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k finančnej inštitúcii uvedenej v článku 1 ods. 1 písm. b), ak vzhľadom na finančnú inštitúciu, ako aj vzhľadom na materskú spoločnosť podliehajúcu dohľadu na konsolidovanom základe splnené podmienky bližšie ustanovené v článku 32 ods. 1.
2. Členské štáty zabezpečia, aby orgány pre riešenie krízových situácií mohli prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k subjektu uvedenému v článku 1 ods. 1 písmene c) alebo d), ak vzhľadom na subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písmene c) alebo d), ako aj vzhľadom na jednu alebo viaceré dcérske spoločnosti, ktoré inštitúciami, splnené podmienky bližšie stanovené v článku 32 ods. 1, alebo, ak dcérska spoločnosť nie je usadená v Únii, orgán tretej krajiny skonštatoval, že spĺňa podmienky na riešenie krízovej situácie v súlade s právnymi predpismi danej tretej krajiny.
N
návrh zákona čl. I
§ 48
Podmienky na riešenie krízových situácií finančnej inštitúcie a holdingovej spoločnosti
(1) Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k finančnej inštitúcii podľa § 1 ods. 3 písm. b), ak vzhľadom na finančnú inštitúciu, a materskú spoločnosť podliehajúcu dohľadu na konsolidovanom základe splnené podmienky podľa § 34 ods. 1.
(2) Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k osobám podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d), ak vzhľadom na tieto osoby a zároveň vzhľadom na jednu alebo viaceré dcérske spoločnosti, ktoré vybranými inštitúciami, splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo ak rezolučný orgán tretej krajiny alebo orgán vykonávajúci dohľad nad dcérskou spoločnosťou so sídlom v tretej krajine vydá vyhlásenie, že táto dcérska spoločnosť splnila podmienky na riešenie
Ú
3
3. V prípade, keď dcérske inštitúcie holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou v priamej alebo nepriamej držbe sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti, členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia na riešenie krízových situácií na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny prijali vo vzťahu k sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti, a neprijmú opatrenia na riešenie krízových situácií na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny vo vzťahu k holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou.
4. S výhradou odseku 3 tohto článku a bez ohľadu na skutočnosť, že subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písmene c) alebo d) nespĺňa podmienky stanovené v článku 32 ods. 1 platí, že orgány pre riešenie krízových situácií môžu prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie vzhľadom na subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písmene c) alebo d), ak jedna alebo viaceré dcérske spoločnosti, ktoré inštitúciami, spĺňajú podmienky stanovené v článku 32 ods. 1, 4 a 5 a ich aktíva a záväzky také, že ich zlyhanie ohrozuje inštitúciu alebo skupinu ako celok, alebo konkurzné právo členského štátu vyžaduje, aby sa k skupinám pristupovalo ako k celku, a opatrenie na riešenie krízovej situácie vzhľadom na subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písmene c) alebo d) je potrebné na riešenie krízovej situácie jednej alebo viacerých takýchto dcérskych spoločností, ktoré inštitúciami, alebo na riešenie krízovej situácie skupiny ako celku.
krízovej situácie v súlade s právnymi predpismi príslušnej tretej krajiny.
(3) Ak vybrané inštitúcie, ktoré dcérskymi spoločnosťami holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, v priamej alebo nepriamej držbe sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti, prijmú sa opatrenia na riešenie krízových situácií na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny vo vzťahu k sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti a neprijmú sa opatrenia na riešenie krízových situácií na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny vo vzťahu k holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou.
(4) Rada môže, po zohľadnení ustanovenia odseku 3, prijať opatrenia na riešenie krízovej situácie voči osobe podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) aj v prípade, ak nespĺňa podmienky ustanovené v § 34 ods. 1 a ak platí, že
a) jedna alebo viaceré dcérske spoločnosti, ktoré vybranými inštitúciami, spĺňajú podmienky podľa § 34 ods. 1 a 2 a § 32 ods. 2 a ich aktíva a záväzky také, že ich zlyhanie ohrozuje vybranú inštitúciu alebo skupinu ako celok alebo
b) konkurzné právo členského štátu vyžaduje, aby sa k skupine pristupovalo ako k celku a opatrenie na riešenie krízovej situácie vzhľadom na osobu podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) je potrebné na riešenie krízovej situácie jednej alebo viacerých dcérskych spoločností, ktoré vybranými inštitúciami, alebo na riešenie krízovej situácie
4
Na účely odseku 2 a prvého pododseku tohto odseku pri posudzovaní, či splnené podmienky uvedené v článku 32 ods. 1 vzhľadom na jednu alebo viaceré dcérske spoločnosti, ktoré inštitúciami, orgán pre riešenie krízových situácií inštitúcie a orgán pre riešenie krízových situácií subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písmene c) alebo d) môžu prostredníctvom spoločnej dohody ignorovať akékoľvek prevody kapitálu alebo strát medzi subjektmi v rámci skupiny vrátane výkonu právomoci odpísať dlh alebo právomoci vykonať jeho konverziu.
skupiny ako celku.
(5) Pri posudzovaní, či splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 vzhľadom na jednu alebo viaceré dcérske spoločnosti, ktoré vybranými inštitúciami, sa na základe spoločnej dohody medzi príslušným rezolučným orgánom vybranej inštitúcie a príslušným rezolučným orgánom osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) nezohľadnia prevody kapitálu alebo strát medzi osobami v skupine vrátane výkonu právomoci odpísať dlh alebo právomoci vykonať jeho konverziu.
Čl. 36 ods.1
1. Pred prijatím opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo výkonom právomoci odpísať alebo konvertovať relevantné kapitálové nástroje orgány pre riešenie krízových situácií zabezpečia, aby spravodlivé, obozretné a realistické ocenenie aktív a záväzkov inštitúcie alebo subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) vykonala osoba nezávislá od ktoréhokoľvek orgánu verejnej moci vrátane orgánu pre riešenie krízových situácií, ako aj od inštitúcie alebo subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d). S výhradou odseku 13 tohto článku a článku 85, ak sú splnené všetky požiadavky ustanovené v tomto článku, sa ocenenie považuje za konečné.
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 51 ods.1
ods.2
Rada pred rozhodnutím o uložení opatrení na riešenie krízových situácií alebo pred uplatnením právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov, zabezpečí vykonanie verného a pravdivého ocenenia aktív a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ktorá spĺňa podmienky na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1. Ak splnené všetky podmienky ustanovené v tomto paragrafe, ocenenie sa považuje za konečné.
Ocenenie vykonáva osoba nezávislá od orgánov verejnej moci a rady, ako aj od vybraných inštitúcií alebo osôb podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ktorých aktíva a záväzky bude oceňovať. Ak osoba podľa odseku 3 zistí skutočnosti, ktoré by mohli viesť k pochybnostiam o jej nestrannosti, je povinná oznámiť tieto skutočnosti rade bezodkladne po ich zistení. Oznamovaciu povinnosť osoba podľa odseku 3 aj, ak zistí tieto skutočnosti počas výkonu ocenenia.
Ú
Čl. 36 ods.4
4. Účelom oceňovania je:
e)
ak sa uplatňuje nástroj preklenovacej inštitúcie alebo nástroj oddelenia aktív, podložiť informáciami rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách alebo iných nástrojoch vlastníctva, ktoré sa majú previesť, ako aj rozhodnutie o výške akejkoľvek protihodnoty, ktorá sa vyplatiť inštitúcii, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo prípadne vlastníkom akcií či iných
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 51 ods.5 pís.e)
Účelom oceňovania je
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách, alebo iných nástrojoch vlastníctva, ktoré sa majú previesť, ako aj rozhodnutie o výške protihodnoty, ktorá sa vyplatiť vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ktorej krízová situácia sa rieši, alebo akcionárom, alebo držiteľom iných nástrojov vlastníctva, ak sa ukladá
Ú
5
nástrojov vlastníctva;
g)
vo všetkých prípadoch zabezpečiť, aby sa akékoľvek straty vo vzťahu k aktívam inštitúcie alebo subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) plne zaúčtovali v okamihu uplatnenia nástrojov riešenia krízových situácií alebo výkonu právomoci odpísať alebo konvertovať príslušné kapitálové nástroje.
pís.g)
opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie alebo opatrenie oddelenia aktív,
zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) plne zaúčtovali v účtovných knihách vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) v čase uloženia opatrení na riešenie krízových situácií alebo výkonu právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov.
Čl. 36 ods.5 2.veta a nasl.
Pri ocenení sa nepredpokladá, že by sa inštitúcii alebo subjektu uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) v budúcnosti od okamihu prijatia opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo výkonu právomoci odpísať alebo konvertovať príslušné kapitálové nástroje mohla poskytnúť mimoriadna verejná finančná podpora alebo núdzová pomoc centrálnej banky na zvýšenie likvidity alebo akákoľvek pomoc centrálnej banky na zvýšenie likvidity poskytnutá s neštandardnou zárukou, splatnosťou a podmienkami úrokových sadzieb.
Okrem toho sa pri oceňovaní zohľadňuje skutočnosť, že ak sa uplatní akýkoľvek nástroj riešenia krízových situácií:
a)
orgán pre riešenie krízových situácií a akýkoľvek mechanizmus financovania pôsobiaci podľa článku 101 môže vymáhať všetky odôvodnené výdavky, ktoré sa riadne vynaložili, od inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, v súlade s článkom 37 ods. 7;
b)
mechanizmus financovania riešenia krízovej situácie môže účtovať úroky alebo poplatky v súvislosti s akýmikoľvek úvermi alebo zárukami poskytnutými inštitúcii, ktorej krízová situácia sa rieši, v súlade s článkom 101.
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 51 ods. 8
ods.9
Pri ocenení sa neprihliada na to, že by sa vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) v budúcnosti od okamihu uloženia opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo uplatnenia právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov mohla poskytnúť mimoriadna verejná finančná podpora alebo krátkodobý úver Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity, alebo iná finančná pomoc Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečená neštandardnou zábezpekou alebo poskytnutá s mimoriadnym termínom splatnosti, alebo za mimoriadnu úrokovú mieru.
Pri oceňovaní sa zohľadňujú skutočnosti, že pri uložení opatrenia na riešenie krízových situácií
a) môže rada od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) vymáhať všetky oprávnené výdavky podľa § 52 ods. 6,
b) môžu byť v prospech národného fondu účtované úroky alebo poplatky v súvislosti s akýmikoľvek úvermi poskytnutými vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
Ú
6
Čl. 36 ods.6 pís.a)
6. Ocenenie sa doplní týmito informáciami z účtovných kníh a záznamov inštitúcie alebo subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d):
a)
aktualizovanou súvahou a správou o finančnej pozícii inštitúcie alebo subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d);
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 51 ods. 10 pís.a)
Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) pri oceňovaní predloží
a) priebežnú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,84) ktorá zohľadní ocenenie a bude vypracovaná v úplnej štruktúre podľa osobitných predpisov,85)
Ú
Čl. 36 ods.8
8. V ocenení sa uvedie ďalšie rozdelenie veriteľov na triedy na základe úrovní ich priority podľa uplatniteľného konkurzného práva a odhad zaobchádzania, ktoré by sa podľa očakávaní uplatňovalo na každú triedu akcionárov a veriteľov, ak by sa inštitúcia alebo subjekt v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) likvidovali v rámci bežného konkurzného konania.
Tento odhad neovplyvní uplatnenie zásady „žiadny veriteľ nesmie obísť horšie ako pri likvidácii“, ktoré sa uskutočniť podľa článku 74.
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 51 ods. 12
Ocenenie obsahuje rozdelenie veriteľov na triedy na základe úrovní ich priority a odhad zaobchádzania, ktoré by sa podľa očakávaní uplatňovalo na každú triedu akcionárov a veriteľov, ak by vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) bola v konkurznom konaní podľa osobitného predpisu.62) Odhad zaobchádzania nemá vplyv na uplatnenie zásady podľa § 33 ods. 1 písm. f).
Ú
Čl. 36 ods.10 pís.a)
10. Ocenenie, ktoré nespĺňa všetky požiadavky stanovené v tomto článku, sa považuje za predbežné, kým nezávislá osoba nevykoná ocenenie, ktoré je v plnom súlade so všetkými požiadavkami stanovenými v tomto článku. Takéto konečné ocenenie ex post sa vykoná hneď, ako je to možné. Môže sa vykonať buď oddelene od ocenenia uvedeného v článku 74, alebo súčasne s uvedeným ocenením a rovnakou nezávislou osobou, ale musí byť od neho odlíšené.
Účelom konečného ocenenia ex post je:
a)
zabezpečiť, aby sa všetky straty vo vzťahu k aktívam inštitúcie alebo subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) plne zaúčtovali v účtovných knihách inštitúcie alebo subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d);
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 51 ods. 15
pís.a)
Ocenenie, ktoré nespĺňa všetky požiadavky podľa odsekov 10 a 12, alebo ak nie je vykonané osobou podľa odsekov 2 a 3, považuje sa za predbežné ocenenie, až kým osoba podľa odsekov 2 a 3 nevykoná ocenenie, ktoré je v súlade s ustanovenými požiadavkami podľa odsekov 10 až 12.
Také ocenenie sa vykoná bezodkladne a jeho účelom je
a) zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) plne zaúčtovali v účtovných knihách vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
Ú
Čl. 36 ods.11
11. V prípade, že odhad čistej hodnoty aktív inštitúcie alebo subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 písmena b), c) alebo d) na základe konečného ocenenia ex post presahuje odhad čistej hodnoty aktív inštitúcie alebo subjektu uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) na základe predbežného ocenenia, orgán pre riešenie krízových situácií môže:
a)
vykonať právomoc zvýšiť hodnotu nárokov veriteľov alebo vlastníkov príslušných kapitálových nástrojov, ktoré sa odpísali na
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 51 ods. 16
Ak odhad čistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na základe ocenenia presahuje odhad čistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie alebo osôb podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na základe predbežného ocenenia, rada môže
a) zvýšiť hodnotu nárokov veriteľov alebo vlastníkov príslušných kapitálových nástrojov, ktoré sa odpísali na základe opatrenia záchrany pomocou vnútorných zdrojov,
Ú
7
základe nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov;
b)
dať pokyn preklenovacej inštitúcii alebo subjektu pre správu aktív, aby v súvislosti s aktívami, právami a záväzkami vyplatili inštitúcii, ktorej krízová situácia sa rieši, ďalšiu protihodnotu alebo aby prípadne takúto protihodnotu vyplatili vlastníkom akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v súvislosti s akciami alebo nástrojmi vlastníctva.
b) nariadiť preklenovacej inštitúcii alebo správcovi aktív, aby v súvislosti s aktívami, právami a záväzkami vyplatili vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia sa rieši, ďalšiu protihodnotu alebo aby takú protihodnotu vyplatili vlastníkom akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v súvislosti s akciami alebo nástrojmi vlastníctva.
Čl. 36 ods.13
13. Ocenenie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia o uplatnení nástroja riešenia krízových situácií alebo výkone právomoci riešiť krízové situácie alebo rozhodnutia o výkone právomoci odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje. Ocenenie nepodlieha samostatnému právu podať opravný prostriedok, ale môže podliehať opravnému prostriedku spolu s rozhodnutím podľa článku 85.
N
návrh zákona čl. I
§ 51 ods. 17
Ocenenie je podkladom rozhodnutia rady
a) o uložení opatrení na riešenie krízových situácií vrátane prevzatia kontroly nad zlyhávajúcou vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
b) pre výkon právomocí odpísania, alebo konverzie kapitálových nástrojov.
Ú
Čl.37 ods.6
6. Ak sa používajú iba nástroje riešenia krízových situácií uvedené v odseku 3 písm. a) alebo b) tohto článku a používajú sa na prevod len časti aktív, práv alebo záväzkov inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, zvyšková inštitúcia alebo subjekt uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d), z ktorých sa previedli aktíva, práva alebo záväzkov, sa zlikvidujú na základe bežného konkurzného konania. Takáto likvidácia sa uskutoční v primeranom časovom horizonte s ohľadom na akúkoľvek potrebu danej inštitúcie alebo subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) poskytovať služby alebo podporu podľa článku 65 s cieľom umožniť príjemcovi, aby pokračoval vo vykonávaní činností alebo poskytovaní služieb, ktoré prostredníctvom prevodu nadobudol, ako aj na akýkoľvek iný dôvod, na základe ktorého je pokračovanie činnosti zvyškovej inštitúcie alebo subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) nevyhnutné na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie alebo dodržania zásad uvedených v článku 34.
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 52 ods.4
ods.5
Ak sa na prevod časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ktorej krízová situácia sa rieši, použijú iba opatrenia na riešenie krízových situácií uvedené v odseku 1 písm. a) alebo písm. b) a tieto budú použité len na prevod časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), táto vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) sa v primeranom čase zruší likvidáciou alebo vstúpi do konkurzu.
Zrušenie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) sa vykoná s ohľadom na povinnosť vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) poskytovať súčinnosť podľa § 18 nadobúdateľovi aktív, práv alebo záväzkov podľa odseku 4 tak, aby mu bolo umožnené pokračovať vo vykonávaní činností alebo poskytovaní služieb, ktoré prostredníctvom prevodu nadobudol, ako aj na akýkoľvek iný dôvod, na základe ktorého je pokračovanie činnosti vybranej inštitúcie alebo osoby
Ú
8
ods.7
7. Orgán pre riešenie krízových situácií a akýkoľvek mechanizmus financovania pôsobiaci podľa článku 101 môže vymáhať všetky odôvodnené výdavky, ktoré sa riadne vynaložili v súvislosti s použitím nástrojov riešenia krízových situácií alebo výkonom právomocí riešiť krízovú situáciu alebo vládnymi finančnými stabilizačnými nástrojmi, a to jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:
a)
odpočtom z akejkoľvek protihodnoty, ktorú príjemca vyplatil inštitúcii, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo prípadne vlastníkom akcií alebo iných nástrojov vlastníctva;
b)
od inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ako prednostný veriteľ, alebo
c)
z akýchkoľvek výnosov vytvorených prostredníctvom ukončenia prevádzky preklenovacej inštitúcie alebo subjektu pre správu aktív, ako prednostný veriteľ.
ods.6
podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) nevyhnutné na dosiahnutie cieľov riešenia krízovej situácie alebo dodržania zásad riešenia krízovej situácie v súlade s týmto zákonom.
Rada môže od vybranej inštitúcie alebo od osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ktorej krízová situácia sa rieši, vymáhať všetky oprávnené výdavky, ktoré riadne vynaložila v súvislosti s uložením opatrení na riešenie krízových situácií, výkonom právomocí rady riešiť krízovú situáciu vrátane nákladov spojených s výkonom osobitnej správy, ocenením aktív, práv a záväzkov vybranej inštitúcie alebo od osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) alebo vládnymi stabilizačnými opatreniami, a to jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:
a) započítaním voči akejkoľvek protihodnote, ktorú nadobúdateľ vyplatil vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ktorej krízová situácia sa rieši, alebo akcionárom a držiteľom iných nástrojov vlastníctva,
b) ako prednostný veriteľ od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo
c) ako prednostný veriteľ z akýchkoľvek výnosov vytvorených prostredníctvom ukončenia prevádzky preklenovacej inštitúcie alebo správcu aktív.
Čl. 38 ods.4
4. S výhradou článku 37 ods. 7 ide každá protihodnota, ktorú zaplatí kupujúci, v prospech:
a)
vlastníkov akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ak sa odpredaj obchodnej činnosti uskutočnil prevodom akcií alebo nástrojov vlastníctva emitovaných inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, od držiteľov týchto akcií alebo nástrojov na kupujúceho;
b)
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ak sa odpredaj obchodnej činnosti uskutočnil prevodom niektorých alebo všetkých aktív
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 53 ods.4
Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, poskytne nadobúdateľ za aktíva, záväzky, akcie a iné nástroje vlastníctva vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) protiplnenie v prospech
a) akcionárov a držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ak sa opatrenie prevodu majetku uskutočnilo prevodom akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydanými vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
b) vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ak sa opatrenie prevodu majetku
Ú
9
alebo záväzkov inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na kupujúceho.
uskutočnilo prevodom niektorých alebo všetkých aktív alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
Čl.40 ods.4
4. S výhradou článku 37 ods. 7 ide každá protihodnota, ktorú zaplatí preklenovacia inštitúcia, v prospech:
a)
vlastníkov akcií alebo nástrojov vlastníctva, ak sa prevod na preklenovaciu inštitúciu uskutočnil prevodom akcií alebo nástrojov vlastníctva vydaných inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, od držiteľov týchto akcií alebo nástrojov na preklenovaciu inštitúciu;
b)
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ak sa prevod na preklenovaciu inštitúciu uskutočnil prevodom niektorých alebo všetkých aktív alebo záväzkov inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na preklenovaciu inštitúciu.
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 55 ods.5
Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, poskytne preklenovacia inštitúcia za aktíva, práva, záväzky, akcie a iné nástroje vlastníctva vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) protiplnenie v prospech
a) akcionárov alebo držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ak sa opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie vykonalo prevodom akcií alebo nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
b) vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ak sa opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie vykonalo prevodom niektorých alebo všetkých aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
Ú
Čl. 42 ods.7
7. V závislosti od článku 37 ods. 7 každá protihodnota, ktorú zaplatí subjekt pre správu aktív v súvislosti s nadobudnutými aktívami, právami alebo záväzkami získanými priamo od inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ide na prospech inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši. Protihodnota sa môže vyplatiť vo forme dlhových cenných papierov, ktoré vydáva subjekt pre správu aktív.
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 57 ods.8
Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, protihodnota, ktorú zaplatí správca aktív za aktíva, práva alebo záväzky vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), sa vyplatí v prospech vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d). Protihodnota sa môže vyplatiť vo forme dlhových cenných papierov, ktoré vydáva správca aktív.
Ú
10
Čl. 44 ods.2 pís.c)
2. Orgány pre riešenie krízových situácií nevykonávajú právomoc odpísať dlh alebo právomoc vykonať jeho konverziu vo vzťahu k týmto záväzkom, či už sa na ne vzťahujú právne predpisy členského štátu alebo tretej krajiny:
c) akýmkoľvek záväzkom vznikajúcim v dôsledku toho, že inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) tejto smernice v držbe aktíva alebo peniaze klientov vrátane aktív alebo finančných prostriedkov, ktoré v držbe v mene PKIPCP, ako je vymedzené v článku 1 ods. 2 smernice 2009/65/ES, alebo v mene alternatívnych investičných fondov, ako je vymedzené v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ
(31)
za predpokladu, že takýto klient je chránený podľa platného konkurzného práva;
g) záväzku voči ktorémukoľvek z týchto subjektov:
i)
zamestnanec vo vzťahu k splatnej mzde, dôchodkovým dávkam alebo inej pevnej odmene s výnimkou variabilnej zložky odmeny, ktorá sa neupravuje v zákone ani v rámci kolektívneho vyjednávania;
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 59 ods.1
pís.c)
pís.g)
bod 1
Kapitalizácia sa vzťahuje na všetky druhy záväzkov okrem záväzkov podľa tohto odseku a odseku 2. Bez ohľadu na právny poriadok, ktorým sa riadia, nie predmetom odpísania alebo konverzie tieto záväzky:
záväzky z držby peňažných prostriedkov klientov alebo iných aktív vrátane aktív alebo finančných prostriedkov, ktoré v držbe fondu podľa osobitného predpisu95a) za predpokladu, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) je depozitárom tohto fondu podľa osobitného predpisu95b) a klient je osobitne chránený, podľa osobitného predpisu2).
záväzky ku ktorejkoľvek z týchto osôb:
1. zamestnancovi vo vzťahu k splatnej mzde alebo inému pevnému pracovnoprávnemu nároku voči zamestnávateľovi okrem variabilnej zložky odmeňovania, ktorá sa neupravuje v rámci kolektívneho vyjednávania; to sa nevzťahuje na variabilnú zložku odmeňovania zamestnancov, ktorých pracovná činnosť významný vplyv na rizikový profil inštitúcie95c), a to ani na úpravu variabilnej zložky odmeňovania v rámci kolektívneho vyjednávania,
Ú
čl. 44 ods.3
3. Za výnimočných okolností, ak sa použije nástroj odpísania dlhu, môže orgán pre riešenie krízových situácií vylúčiť alebo čiastočne vylúčiť určité záväzky z uplatnenia právomocí na odpísanie dlhu alebo vykonanie konverzie, ak:
a)
napriek úsiliu, ktoré orgán pre riešenie krízových situácií vynaloží v dobrej viere, nie je možné v prípade daného záväzku uplatniť v primeranej lehote záchranu pomocou vnútorných zdrojov;
b)
vylúčenie je úplne nevyhnutné a je primerané na dosiahnutie kontinuity vykonávania kritických funkcií a hlavných obchodných činností tak, aby sa zachovala schopnosť inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, pokračovať vo vykonávaní kľúčových operácií, služieb a transakcií;
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 59 ods.2
Rada môže vylúčiť niektoré oprávnené záväzky z odpísania alebo konverzie, ak
a)opatrenie kapitalizácie nie je možné vykonať v primeranom čase,
b) je to nevyhnutné a primerané na dosiahnutie kontinuity vykonávania kritických funkcií a hlavných obchodných činností tak, aby sa zachovala schopnosť pokračovať vo vykonávaní kľúčových operácií, služieb a obchodov,
Ú
11
c)
vylúčenie je úplne nevyhnutné a je primerané na zabránenie vzniku rozsiahlej nákazy, najmä pokiaľ ide o oprávnené vklady fyzických osôb a mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ktorá by závažne narušila fungovanie finančných trhov takým spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť vážne narušenie hospodárstva členského štátu alebo Únie, alebo
d)
uplatnenie nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov na tieto záväzky by viedlo k takému zníženiu hodnoty, že straty znášané ostatnými veriteľmi by boli vyššie, než keby tieto záväzky boli vylúčené zo záchrany pomocou vnútorných zdrojov.
c) je to nevyhnutné a primerané na zabránenie šírenia krízy, najmä ak ide o chránené vklady podľa osobitného predpisu,
62)
ktorá by závažne narušila fungovanie finančných trhov vrátane trhovej infraštruktúry spôsobom, ktorý by mohol viesť k vážnemu narušeniu hospodárstva Slovenskej republiky alebo Európskej únie, alebo
d) uloženie opatrenia kapitalizácie na tieto záväzky by viedlo k takému poklesu hodnôt, že straty znášané ostatnými veriteľmi by boli vyššie, ako keby tieto záväzky boli vylúčené.
Čl.48 ods.1
pís.b)
pís.c)
1.Členské štáty zaistia, aby pri použití nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov orgány pre riešenie krízových situácií vykonávali právomoc odpísať a právomoc vykonať konverziu, s výhradou akýchkoľvek výnimiek podľa článku 44 ods. 2 a 3, v súlade s týmito požiadavkami:
b)
v prípade a iba v prípade, ak je celkové zníženie podľa písm. a) nižšie ako suma uvedená v článku 47 ods. 3 písm. b) a c), orgány znížia sumu istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 v požadovanom rozsahu a v rozsahu ich kapacity;
c)
v prípade a iba v prípade, ak je celkové zníženie podľa písm. a) a b) nižšie ako suma uvedená v článku 47 ods. 3 písm. b) a c), orgány znížia sumu istiny nástrojov kapitálu Tier 2 v požadovanom rozsahu a v rozsahu do výšky ich kapacity;
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 62 ods.1
pís.b)
pís.c)
Rada v rámci kapitalizácie pri odpisovaní a konverzii okrem
§ 59 ods. 1 a 2
postupuje takto:
b) suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity podľa toho, ktorá suma je nižšia, ak celková suma zníženia podľa písmena a) je nižšia ako celková výška podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
c) suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity podľa toho, ktorá suma je nižšia, ak celkové zníženie podľa písmen a) a b) je nižšie ako celková výška podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
Ú
Čl.48 ods.2
2.Pri uplatňovaní právomoci odpisovať dlh alebo vykonať jeho konverziu orgány pre riešenie krízových situácií rozdelia straty, ktoré predstavuje suma uvedená v článku 47 ods. 3 písm. b) a c), rovnomerne medzi akcie alebo iné nástroje vlastníctva a oprávnené záväzky toho istého postavenia tak, že znížia istinu týchto akcií alebo iných nástrojov vlastníctva a oprávnených záväzkov, a to v rovnakom
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 62 ods.2
Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie sa rozdelia straty v celkovej sume podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c) rovnomerne medzi akcie alebo iné nástroje vlastníctva a oprávnené záväzky toho istého postavenia tak, že sa zníži istina alebo splatný zostatok týchto akcií alebo iných nástrojov vlastníctva a oprávnených záväzkov, a to v rovnakom rozsahu
Ú
12
rozsahu pomerne k ich hodnote, s výnimkou prípadov, keď je povolené rozdielne prideliť straty medzi záväzky rovnakého postavenia v jednej zo situácií uvedených v článku 44 ods. 3.
Tento odsek nebráni tomu, aby sa so záväzkami, ktoré boli vylúčené z odpisovania dlhu v súlade s článkom 44 ods. 2 a 3 nezaobchádzalo priaznivejšie ako s oprávnenými záväzkami, ktoré majú v rámci bežného konkurzného konania rovnaké postavenie.
pomerne k ich hodnote zistenej v súlade s ocenením podľa § 51; to neplatí, ak je povolené rozdielne prideliť straty medzi záväzky rovnakého postavenia v jednej zo situácií uvedených v § 59 ods. 2. To nebráni tomu, aby sa so záväzkami, ktoré boli vylúčené z odpisovania dlhu podľa § 59 ods. 1 a 2, nezaobchádzalo priaznivejšie ako s oprávnenými záväzkami, ktoré majú v rámci konkurzného konania rovnaké postavenie.
Čl.48 ds.5
5.Keď sa rozhoduje o tom, či sa záväzky majú odpísať alebo konvertovať na vlastný kapitál, orgány pre riešenie krízových situácií nekonvertujú jednu triedu záväzkov, kým trieda záväzkov, ktorá je podriadená tejto triede, zostáva výrazne nekonvertovaná na vlastný kapitál alebo neodpísaná, pokiaľ sa to iným spôsobom nepovoľuje podľa článku 44 ods. 2 a 3.
N
návrh zákona čl. I
§ 62 ods.5
Pri posúdení, či sa majú záväzky určitej triedy odpísať, alebo konvertovať na vlastné imanie, sa vychádza z toho, že sa nekonvertujú záväzky určitej triedy, ak záväzky inej triedy, ktoré voči nim v podriadenom postavení, ostávajú plne nekonvertované na vlastné imanie alebo neodpísané, ak § 59 ods. 1 a 2 neustanovujú inak.
Ú
Čl. 52 ods.7
7.Do jedného mesiaca odo dňa predloženia plánu reorganizácie obchodnej činnosti príslušný orgán pre riešenie krízových situácií posúdi pravdepodobnosť, či sa vykonávaním plánu obnoví dlhodobá životaschopnosť inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d). Posúdenie sa dokončí po dohode s príslušným kompetentným orgánom. Ak je orgán pre riešenie krízových situácií, ako aj príslušný orgán presvedčený o tom, že pomocou tohto plánu by sa uvedený cieľ dosiahol, orgán pre riešenie krízových situácií plán schváli.
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 66 ods.7
Do jedného mesiaca odo dňa predloženia plánu reorganizácie obchodnej činnosti rada posúdi pravdepodobnosť, či sa vykonávaním tohto plánu obnoví dlhodobá stabilita vybranej inštitúcie. Posúdenie sa dokončí so súhlasom Národnej banky Slovenska. Ak sa pomocou tohto plánu reorganizácie obchodnej činnosti dosiahnuť dlhodobá stabilita vybranej inštitúcie, rada ho schváli a oznámi jeho schválenie štatutárnemu orgánu alebo osobitnému správcovi podľa § 12 ods. 1.
Ú
Čl. 52 ods.8
8.Ak orgán pre riešenie krízových situácií nie je presvedčený o tom, že cieľ uvedený v odseku 7 by sa pomocou tohto plánu dosiahol, po dohode s príslušným orgánom oznámi svoje obavy riadiacemu orgánu alebo osobe alebo osobám, ktoré boli vymenované v súlade s článkom 72 ods. 1, a požiada ho o zmenu plánu spôsobom, ktorý tieto obavy vyrieši.
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 66 ods.8
Ak rada nie je toho názoru, že pomocou plánu reorganizácie obchodnej činnosti sa dosiahne dlhodobá stabilita vybranej inštitúcie, so súhlasom Národnej banky Slovenska oznámi svoje námietky osobitnému správcovi podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárnemu orgánu vybranej inštitúcie a požiada ich o zmenu plánu spôsobom, ktorý vznesené námietky odstráni.
Ú
Čl.54 ods.1
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 63 ods. 1 písm. i), členské štáty v prípade potreby inštitúciám a subjektom uvedeným v článku 1 ods. 1 písmenách b), c) a d) uložia povinnosť vždy udržiavať dostatočný schválený akciových kapitál alebo iné nástroje kapitálu kmeňových účastín Tier 1, aby sa v prípade, keď orgán pre riešenie krízových
N
návrh zákona čl. I
§ 68 ods.1
Rada môže vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) uložiť povinnosť udržiavať dostatočnú výšku schváleného základného imania alebo nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, aby pri postupe podľa § 9 ods. 1 písm. d) a e) bolo možné vydať dostatočný počet nových akcií alebo iných nástrojov vlastníctva na účely konverzie záväzkov
Ú
13
ods.2
ods.3
situácií vykonáva právomoc uvedenú v článku 63 ods. 1 písm. e) a písm. f) vo vzťahu k inštitúcii alebo subjektu uvedenému v článku 1 ods. 1 písmene b), c) alebo d) alebo ku akýmkoľvek ich dcérskym spoločnostiam, danej inštitúcii alebo subjektu uvedenému v článku 1 ods. 1 písmene b), c) alebo d) nebránilo vydať dostatočný objem nových akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, aby sa tak zaistila možnosť účinne vykonať konverziu záväzkov na akcie alebo iné nástroje vlastníctva.
2. Orgány pre riešenie krízových situácií posúdia, či je v prípade konkrétnej inštitúcie alebo subjektu uvedeného v článku 1 ods. 1 písmene b), c) alebo d) vhodné uložiť požiadavku stanovenú v odseku 1 v súvislosti s vypracovaním a dodržiavaním plánu riešenia krízovej situácie pre túto inštitúciu alebo skupinu, najmä so zreteľom na opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sa v uvedenom pláne zvažujú. Ak sa v pláne riešenia krízových situácií stanovuje možné uplatnenie nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov, orgány overia, či schválený akciový kapitál alebo iné nástroje kapitálu Tier 1 stačia na pokrytie sumy uvedenej v článku 47 ods. 3 písm. b) a c).
3. Členské štáty zabezpečia, aby neexistovali žiadne procesné prekážky brániace konverzii záväzkov na akcie alebo iné nástroje vlastníctva existujúce na základe ich zakladacích listín alebo stanov vrátane predkupného práva pre akcionárov alebo požiadaviek týkajúcich sa súhlasu akcionárov so zvýšením kapitálu.
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
ods.2
ods.3
vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) alebo jej dcérskej spoločnosti na akcie alebo iné nástroje vlastníctva; tým nie je dotknuté ustanovenie § 9 ods. 1 písm. h).
Rada posúdi, či je primerané uložiť povinnosti podľa odseku 1 vzhľadom na plán riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie a s ohľadom na ostatné úkony
rezolučného konania podľa plánu riešenia krízovej situácie. Ak plán riešenia krízovej situácie predpokladá kapitalizáciu, rada zistí, či schválené základné imanie alebo iné nástroje vlastného kapitálu Tier 1 stačia na pokrytie sumy podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c).
Pri konverzii záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) na akcie alebo na iné nástroje vlastníctva sa neprihliada na predkupné práva, na podmienky v zakladateľských zmluvách, stanovách alebo iných zmluvných dokumentoch a nevyžaduje sa žiadny súhlas orgánov spoločnosti.
Čl. 59 ods.1
1. Právomoc odpísať alebo konvertovať príslušné kapitálové nástroje sa môže vykonávať:
a)
nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo
b)
v kombinácii s opatrením na riešenie krízovej situácie, ak zároveň splnené podmienky pre riešenie krízovej situácie stanovené v článkoch 32 a 33.
N
371/ 2014 a
návrh zákona čl. I
§ 70 ods.1
Rada rozhoduje o odpísaní príslušných kapitálových nástrojov alebo ich konverzii do akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) postupom podľa § 71
a) nezávisle na rezolučnom konaní alebo na úkonoch v rámci rezolučného konania podľa odseku 3 alebo
b) v rámci rezolučného konania podľa štvrtej časti tohto zákona najneskôr spolu s rozhodnutím o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie.
Ú
14
ods.2
ods.3
2. Členské štáty zabezpečia, aby orgány pre riešenie krízových situácií mali právomoc odpísať alebo konvertovať príslušné kapitálové nástroje na akcie alebo iné nástroje vlastníctva inštitúcií a subjektov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b), c) a d).
3. Členské štáty požiadajú orgány pre riešenie krízových situácií, aby bezodkladne vykonali právomoc odpísať dlh alebo vykonať jeho konverziu v súlade s článkom 60 vo vzťahu k relevantným kapitálovým nástrojom, ktoré vydala inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d), ak sa uplatňuje jedna alebo viaceré z týchto okolností:
a)
ak došlo k rozhodnutiu, že podmienky na riešenie krízových situácií stanovené v článkoch 32 a 33 boli splnené, a to pred prijatím akéhokoľvek opatrenia na riešenie krízovej situácie;
b)
náležitý orgán skonštatuje, že ak sa táto právomoc neuplatní v súvislosti s relevantnými kapitálovými nástrojmi, inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) nebudú životaschopné;
c)
v prípade relevantných kapitálových nástrojov vydaných dcérskou spoločnosťou a ktoré sa vykazujú ako nástroje na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje na individuálnom a konsolidovanom základe, príslušný orgán členského štátu orgánu vykonávajúceho dohľad na konsolidovanom základe a príslušný orgán členského štátu dcérskej spoločnosti spoločne konštatujú formou spoločného rozhodnutia v súlade s článkom 92 ods. 3 a 4, že pokiaľ sa vzhľadom na dané nástroje nevykoná právomoc odpísať dlh alebo vykonať jeho konverziu, skupina už nebude životaschopná;
d)
v prípade príslušných kapitálových nástrojov, ktoré sa vydali na úrovni materskej spoločnosti a ktoré sa vykazujú ako nástroje na
ods.2
ods.3
Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) zistí hodnotu aktív a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 d) postupom podľa § 51. Výsledok ocenenia sa použije ako východisko na rozhodnutie o odpísaní a konverzii príslušných kapitálových nástrojov s cieľom absorbovať straty a na účely doplnenia kapitálu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).
Rada je povinná bezodkladne vydať rozhodnutie o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm.) b d) , ak je splnená niektorá z týchto podmienok:
a) splnené podmienky podľa § 34 alebo podľa § 48 pred vykonaním úkonu alebo vydaním iného rozhodnutia v rezolučnom konaní,
b) Národná banka Slovenska doručila rade stanovisko, že odpísanie alebo konverzia nevyhnutné na zachovanie stability vybranej inštitúcie, alebo k takému záveru dospela rada na základe svojej vlastnej činnosti,
c) vyžaduje sa mimoriadna verejná finančná podpora; to neplatí, ak sa poskytuje podpora podľa § 34 ods. 2 písm. d) tretieho bodu.
15
ods.4
ods.5
splnenie požiadaviek na vlastné zdroje na individuálnom základe na úrovni materskej spoločnosti alebo na konsolidovanom základe a príslušný orgán členského štátu orgánu vykonávajúceho dohľad na konsolidovanom základe skonštatuje, že pokiaľ sa vzhľadom na dané nástroje nevykoná právomoc odpísať dlh alebo vykonať jeho konverziu, skupina už nebude životaschopná;
e)
inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) požaduje mimoriadnu verejnú finančnú podporu s výnimkou akýchkoľvek z okolností uvedených v článku 32 ods. 4 písm. d) bode iii).
4. Na účely odseku 3 sa inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) alebo skupina nepovažujú viac za životaschopné, len ak sú splnené obe tieto podmienky:
a)
inštitúcia alebo subjekt uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) alebo skupina zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá;
b)
vzhľadom na časové hľadisko a iné relevantné okolnosti neexistujú reálne vyhliadky, že akékoľvek opatrenie vrátane alternatívnych opatrení súkromného sektora alebo opatrenie orgánu