1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
____________________________________________________________________
179
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií
na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z. a zákona č. 437/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. a), § 38 ods. 1 a 4 a § 51 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa § 48“.
2.§ 2 sa dopĺňa písmenom ah), ktoré znie:
„ah) predpokladanou stratou Fondu ochrany vkladov rozdiel medzi predpokladaným úhrnom náhrad za nedostupné vklady, ktorých vyplatenie je zaručené Fondom ochrany vkladov podľa osobitného predpisu,1) a predpokladaným výťažkom Fondu ochrany vkladov z konkurzného konania.“.
3.V § 4 ods. 8 písmeno c) znie:
„c) dňom
1.nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22d)
2.nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22e) alebo
3.dňom uplynutia šiestich kalendárnych mesiacov od ukončenia platnosti osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,22f)
2
ak v tejto lehote nebolo vydané nové osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22d až 22f znejú:
22d) § 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.
22e) § 29 zákona č. 215/2004 Z. z.
22f) § 28 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.“.
4.V § 14 ods. 4 písm. a), § 59 ods. 7 písm. b), § 62 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. b) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „59a)“ nahrádza odkazom „1)“.
5.V § 20 ods. 4 sa slová „ustanoveniami o oceňovaní podľa § 51“ nahrádzajú slovami „všeobecnými zásadami, ktorými sa riadia opatrenia na riešenie krízových situácií podľa § 52“.
6.V § 26 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d),“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
7.V § 34 ods. 2 písm. d) druhom bode sa za slovo „novoemitované“ vkladá slovo „prednostné“.
8.V § 38 ods. 5 a § 51 ods. 4 sa za slová „§ 34 ods. 1“ vkladajú slová „ alebo podľa § 48“.
9.§ 48 vrátane nadpisu znie:
„ § 48
Podmienky na riešenie krízových situácií finančnej inštitúcie a holdingovej spoločnosti
(1) Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k finančnej inštitúcii podľa § 1 ods. 3 písm. b), ak vzhľadom na finančnú inštitúciu a materskú spoločnosť podliehajúcu dohľadu na konsolidovanom základe splnené podmienky podľa § 34 ods. 1.
(2) Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k osobám podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d), ak vzhľadom na tieto osoby a zároveň vzhľadom na jednu dcérsku spoločnosť alebo na viaceré dcérske spoločnosti, ktoré vybranými inštitúciami, splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo ak rezolučný orgán tretej krajiny alebo orgán vykonávajúci dohľad nad dcérskou spoločnosťou so sídlom v tretej krajine vydá vyhlásenie, že táto dcérska spoločnosť splnila podmienky na riešenie krízovej situácie v súlade s právnymi predpismi príslušnej tretej krajiny.
(3) Ak vybrané inštitúcie, ktoré dcérskymi spoločnosťami holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, v priamej držbe alebo v nepriamej držbe sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti, prijmú sa opatrenia na riešenie krízových situácií na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny vo vzťahu k sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti a neprijmú sa opatrenia na riešenie
3
krízových situácií na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny vo vzťahu k holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou.
(4) Rada môže, po zohľadnení ustanovenia odseku 3, prijať opatrenia na riešenie krízovej situácie voči osobe podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) aj, ak nespĺňa podmienky ustanovené v § 34 ods. 1 a ak platí, že
a)jedna dcérska spoločnosť alebo viaceré dcérske spoločnosti, ktoré vybranými inštitúciami, spĺňajú podmienky podľa § 32 ods. 2 a § 34 ods. 1 a 2 a ich aktíva
a záväzky také, že ich zlyhanie ohrozuje vybranú inštitúciu alebo skupinu ako celok alebo
b)konkurzné právo členského štátu vyžaduje, aby sa k skupine pristupovalo ako k celku a opatrenie na riešenie krízovej situácie vzhľadom na osobu podľa § 1 ods. 3písm. c) alebo písm. d) je potrebné na riešenie krízovej situácie jednej dcérskej spoločnosti alebo viacerých dcérskych spoločností, ktoré vybranými inštitúciami, alebo na riešenie krízovej situácie skupiny ako celku.
(5) Pri posudzovaní, či splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 vzhľadom na jednu dcérsku spoločnosť alebo na viaceré dcérske spoločnosti, ktoré vybranými inštitúciami, sa na základe spoločnej dohody medzi príslušným rezolučným orgánom vybranej inštitúcie a príslušným rezolučným orgánom osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) nezohľadnia prevody kapitálu alebo strát medzi osobami v skupine vrátane výkonu právomoci odpísať dlh alebo právomoci vykonať jeho konverziu.“.
10.V § 51 ods. 1, 2 a 4, ods. 5 písm. e) a g), ods. 8 a 9, ods. 10 úvodnej vete, ods. 12, ods. 15 písm. a) a ods. 16, § 52 ods. 4 6, § 53 ods. 4, § 55 ods. 5, § 57 ods. 8, § 68 ods. 3, § 70 ods. 1 až 5 a § 71 ods. 4 sa za slová „vybraná inštitúcia“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d)“ v príslušnom tvare.
11.V § 51 ods. 9 úvodnej vete sa slová „Oceňovanie zohľadňuje skutočnosti,“ nahrádzajú slovami „Pri oceňovaní sa zohľadňujú skutočnosti,“.
12.V § 51 ods. 10 písm. a) sa za slovo „ktorá“ vkladajú slová „zohľadní ocenenie a“.
13.V § 51 odsek 17 znie:
„(17) Ocenenie je podkladom rozhodnutia rady
a)o uložení opatrení na riešenie krízových situácií vrátane prevzatia kontroly nad zlyhávajúcou vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
b)pre výkon právomocí odpísania kapitálových nástrojov alebo konverzie kapitálových nástrojov.“.
14.V § 53 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia podľa odseku 1 nie dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.93b)“.
15. V § 59 ods. 1 písmeno c) znie:
4
„c)záväzky z držby peňažných prostriedkov klientov alebo iných aktív vrátane aktív alebo finančných prostriedkov, ktoré v držbe fondu podľa osobitného predpisu95a) za predpokladu, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) je depozitárom tohto fondu podľa osobitného predpisu95b) a klient je osobitne chránený podľa osobitného predpisu,2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95b znie:
95b) § 70 až 82 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.V § 59 ods. 1 písm. g) prvý bod znie:
„1.zamestnancovi vo vzťahu k splatnej mzde alebo inému pracovnoprávnemu nároku voči zamestnávateľovi okrem variabilnej zložky odmeňovania, ktorá sa neupravuje v rámci kolektívneho vyjednávania; to sa nevzťahuje na variabilnú zložku odmeňovania zamestnancov, ktorých pracovná činnosť významný vplyv na rizikový profil inštitúcie,95c) a to ani na úpravu variabilnej zložky odmeňovania v rámci kolektívneho vyjednávania,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95c znie:
95c) Delegované nariadenie Komisie ( EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (Ú. v. EÚ L 167, 6.6.2014).“.
17. V § 59 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „niektoré “ vkladá slovo „oprávnené“.
18. V § 62 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b) suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity podľa toho, ktorá suma je nižšia, ak celková suma zníženia podľa písmena a) je nižšia ako celková výška podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),
c) suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity podľa toho, ktorá suma je nižšia, ak celkové zníženie podľa písmen a) a b) je nižšie ako celková výška podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c),“.
19.V § 62 ods. 2 sa za slovo „hodnote“ vkladajú slová podľa ocenenia vykonaného podľa § 51“.
20.V § 62 odsek 5 znie:
„(5) Pri posúdení, či sa majú záväzky určitej triedy odpísať alebo konvertovať na vlastné imanie, sa vychádza z toho, že sa nekonvertujú záväzky určitej triedy, ak záväzky inej triedy, ktoré voči nim v podriadenom postavení, ostávajú plne nekonvertované na vlastné imanie alebo neodpísané, ak § 59 ods. 1 a 2 neustanovujú inak.“.
5
21.V § 66 ods. 7 a 8 sa slová „po prerokovaní plánu reorganizácie obchodnej činnosti s Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „so súhlasom Národnej banky Slovenska“.
22.V § 68 odsek 1 znie:
„(1) Rada môže vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) uložiť povinnosť udržiavať dostatočnú výšku schváleného základného imania alebo nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, aby pri postupe podľa § 9 ods. 1 písm. d) a e) bolo možné vydať dostatočný počet nových akcií alebo iných nástrojov vlastníctva na účely konverzie záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) alebo jej dcérskej spoločnosti na akcie alebo iné nástroje vlastníctva; tým nie je dotknuté ustanovenie § 9 ods. 1 písm. h).“.
23.V § 68 ods. 2, § 78a ods. 1 a 3 a § 78b ods. 1 sa vypúšťajú slová „vybranej inštitúcie“.
24.V § 70 ods. 3 písm. a) sa slová „a 48“ nahrádzajú slovami „alebo podľa § 48“.
25.V § 70 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „v primeranom čase“.
26.V § 71 ods. 4 prvej vete sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „alebo písm. c)“.
27.Deviata časť sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 98 sa vypúšťa.
28.V § 77 ods. 1 prvej vete sa za slovo „inštitúcie“ vkladajú slová „a osoby v skupine“ a vypúšťajú sa slová „a likvidácii“.
29.V § 77 ods. 2 písm. a) sa za slovo „inštitúcie“ vkladajú slová „a osoby v skupine“ a za slovo „inštitúcia“ sa vkladajú slová „alebo osoba v skupine“.
30.V § 77 ods. 3 písm. a) sa za slovo „inštitúcia“ vkladajú slová „alebo osoba v skupine“.
31.V § 77 ods. 3 písm. c) sa za slovo „inštitúcii“ vkladajú slová „alebo osobe v skupine“.
32.V § 78 sa slová „§ 93 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 3“.
33.V § 89 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Výšku ročného príspevku pre vybrané inštitúcie podľa osobitného predpisu102aa) určuje Jednotná rada pre riešenie krízových situácií102ab) postupom podľa osobitného predpisu.102ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 102aa až 102ac znejú:
102aa) Čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
102ab) Čl. 42 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
6
102ac) Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.“.
34.V § 91 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) ďalšie príjmy podľa osobitných predpisov.105aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 105aa znie:
105aa) Napríklad § 66 179 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 714 Obchodného zákonníka.“.
35.V § 91 ods. 2 druhej vete sa slová „písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. d), e), a h)“.
36.V § 91 ods. 8 sa slová „suma strát“ nahrádzajú slovami „predpokladané straty Fondu ochrany vkladov“.
37.V § 92 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na úhradu ďalších výdavkov podľa osobitných predpisov.106a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106a znie:
106a) Napríklad § 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, § 711 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.
38.§ 93 znie:
㤠93
(1) Prevod prostriedkov národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií sa vykoná v súlade s § 92, osobitným predpisom105) a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.106b)
(2) Vláda zastúpená ministerstvom je oprávnená uzavrieť s Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu 102ab) dohodu o úverovom mechanizme pre potreby financovania riešenia krízových situácií bánk.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106b znie:
106b) Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 78/2016 Z. z.).“.
39.§ 97 vrátane nadpisu znie:
㤠97
Princípy použitia peňažných prostriedkov Fondu ochrany vkladov
(1) Rada použije peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov v súlade s osobitným predpisom1) na riešenie krízovej situácie a zabezpečenie priebežného prístupu
7
vkladateľov k svojim vkladom. Rada použije peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov pri uložení
a)opatrenia kapitalizácie v sume odpísaných krytých vkladov, ak by boli kryté vklady zahrnuté do opatrenia kapitalizácie a odpísané v rovnakom rozsahu ako iné záväzky s rovnakou úrovňou priority podľa osobitného predpisu,62) vo výške podľa § 60 ods. 1 písm. a),
b)iného opatrenia ako opatrenia kapitalizácie v sume strát vkladateľov krytých vkladov, ak by boli kryté vklady zahrnuté do iného opatrenia, v rozsahu strát ostatných veriteľov s rovnakou úrovňou priority podľa osobitného predpisu.62)
(2) Pri uložení opatrenia kapitalizácie rada nemôže použiť peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov na krytie nákladov vzniknutých doplnením vlastných zdrojov vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie podľa § 58 ods. 1.
(3) Ak sa na základe ocenenia podľa § 77 určilo, že peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov poskytnuté na riešenie krízovej situácie boli vyššie ako predpokladané straty Fondu ochrany vkladov, Fond ochrany vkladov v súlade s § 78 právo na výplatu tohto rozdielu z národného fondu.
(4) Rada zabezpečí, aby určenie sumy peňažných prostriedkov podľa § 96 ods. 2 písm. d) v súlade s odsekom 1 zodpovedalo podmienkam uvedeným v § 51.
(5) Peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov podľa odseku 1 sa poskytnú v eurách.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 13 ods. 4 písm. g) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „maximálne však do výšky 160 % z cieľovej úrovne.“.
Čl. III
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z.,
8
zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 180a znie:
㤠180a
Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky uspokoja sa z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate, pred inými nezabezpečenými pohľadávkami, pohľadávky z chránených vkladov v tomto poradí:
a)pohľadávky Fondu ochrany vkladov v rozsahu náhrad vyplatených vkladateľom podľa osobitného predpisu32a) alebo v rozsahu prostriedkov poskytnutých na riešenie krízovej situácie podľa osobitného predpisu,32b)
b)pohľadávky z chránených vkladov fyzických osôb, mikropodnikov, malých a stredných podnikov,32c) ktoré prevyšujú úroveň krytia podľa osobitného predpisu,32d) a pohľadávky z vkladov fyzických osôb, mikropodnikov, malých a stredných podnikov,32c) ktoré by boli považované za chránené vklady, ak by neboli vložené do pobočky banky umiestnenej v inom ako členskom štáte.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a až 32d znejú:
32a) § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane
vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32b) § 13 ods. 4 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32c) Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov (oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 1422) (2003/361/ES) (Ú.v. EÚ L 124 20.5.2003).
32d) § 11 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona č. 340/2003 Z. z.“.
2.Príloha sa dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:
„6. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).
7. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2016.