Dôvodová správa
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhovanou úpravou sa rozširuje okruh osôb, ktoré môžu byť členom dozornej rady zdravotnej poisťovne v záujme umožnenia širšieho zastúpenia odborníkov v dozornej rade zdravotnej poisťovne o zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu a zamestnancov Národnej banky Slovenska. Vzhľadom na prehľadnosť a jednoznačnosť sa doterajší prvý odsek rozdelil na 2 odseky, kde v druhom odseku sa vyjadruje konflikt členov dozornej rady.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 3 (doplnením § 13 o nový odsek 3).
K bodu 3
Upúšťa sa od opakovaného predchádzajúceho súhlasu úradu na voľbu člena predstavenstva zdravotnej poisťovne a člena dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristu zdravotnej poisťovne, ustanovenie za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne za podmienky, že predchádzajúci súhlas bol vydaný pre istú osobu, pokiaľ táto osoba stále vykonáva pôvodnú funkciu, na ktorú bol súhlas udelený. Vyžadovanie predchádzajúceho súhlasu úradu je v takomto prípade nadbytočné vzhľadom na ustanovenie § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z., podľa ktorého podmienky uvedené v § 33 musia byť splnené počas celej doby platnosti povolenia.
K bodu 4
Upravujú sa podmienky na vydanie povolenia, keď úrad skúma spôsobilosť priamo člena predstavenstva a dozornej rady spoločnosti [teda orgán musí byť kreovaný tak, ako to predpokladá aj Obchodný zákonník v § 171 ods. 1 písm. c)], nie osobu navrhnutú za člena orgánu. Zákon č. 581/2004 Z. z. ustanovoval úradu vydať povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, ak žiadosť obsahovala údaje o osobách navrhnutých do orgánov spoločnosti a z ktorých sa po vydaní povolenia a ešte pred podaním návrhu do obchodného registra volia riadni členovia. Doterajšia úprava znamenala dvojitú voľbu a odvolávanie členov orgánov spoločnosti (predstavenstva a dozornej rady), keď na ustanovujúcej schôdzi valné zhromaždenie povinne rozhoduje o založení spoločnosti, schvaľuje stanovy spoločnosti a volí orgány spoločnosti.
K bodu 5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4 (nové znenie § 33 ods. 1 písm. d)).
K bodu 6
Upravuje sa ustanovenie upravujúce odbornú spôsobilosť členov orgánov zdravotnej poisťovne. Navrhovanou úpravou sa rozdeľujú požiadavky na odbornú spôsobilosť v závislosti od vykonávanej činnosti členov orgánov zdravotnej poisťovne v súlade s potrebou presne zadefinovať požadované nároky pri zohľadnení rozdielnosti jednotlivých riadiacich a dozorných funkcií. Rozdielnosť samotných požiadaviek a odstupňovanie nárokov na odbornú spôsobilosť je navrhované v závislosti od vykonávaných činností a odráža stupeň náročnosti vykonávanej riadiacej a dozornej funkcie.
2
K bodu 7
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4 (nové znenie § 33 ods. 1 písm. d)).
K bodu 8
Doplnenie je navrhované z dôvodu potreby zabezpečiť pri vykonávaní bezpečnostných previerok informácie o finančnej situácii fyzických a právnických osôb, najmä o existencii ich záväzkov, či platcami verejného zdravotného poistenia, či si zdravotné poisťovne neuplatňujú voči nim nesplatené pohľadávky atď. Uvedená zmena je dôležitá aj pre verifikáciu údajov uvádzaných v bezpečnostnom dotazníku, v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo uvedenia neúplných údajov a pre zhodnotenie ich finančnej situácie podľa príslušných ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
K bodu 9
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 8 (doplnenie § 76 ods. 3 písm. f)).
K čl. II
Dátum účinnosti sa navrhuje s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a s primeranou legisvakanciou.
V Bratislave, 17. augusta 2016
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Tomáš Drucker
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky