Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016.
Cieľom návrhu zákona je úprava členstva v kontrolných orgánoch zdravotných poisťovní v záujme umožnenia širšieho zastúpenia odborníkov v týchto orgánoch, úprava podmienok na vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v prípade osôb, na ktorých predchádzajúci súhlas úradu bol daný, ak spĺňajú podmienky podľa zákona a úprava podmienok na vydanie povolenia, keď úrad skúma spôsobilosť priamo člena predstavenstva a dozornej rady spoločnosti [(teda orgán musí byť kreovaný tak, ako to predpokladá aj Obchodný zákonník v § 171 ods. 1 písm. c)], nie osobu navrhnutú za člena orgánu, a úprava podmienok odbornej spôsobilosti na obsadenie funkcií do orgánov zdravotných poisťovní rozdelením požiadaviek na odbornú spôsobilosť v závislosti od vykonávanej činnosti členov orgánov zdravotných poisťovní. Realizuje sa tým aj jedna z priorít Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.
Potreba úpravy vzišla z nedostatočnej možnosti zastúpenia odborníkov v kontrolných orgánoch zdravotných poisťovní. V súčasnosti platné znenie § 4 zákona č. 581/2004 Z. z. určuje, kto nemôže byť členom predstavenstva zdravotnej poisťovne, členom dozornej rady zdravotnej poisťovne alebo prokuristom zdravotnej poisťovne. V návrhu novely sa uvádza osobitne definícia osôb, ktoré nemôžu byť členom predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo prokuristom, osobitne definícia osôb, ktoré nemôžu byť členom dozornej rady zdravotnej poisťovne a osobitne zoznam osôb ktoré nemôžu byť vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osobou zodpovednou za výkon vnútornej kontroly.
Vyžadovanie predchádzajúceho súhlasu úradu pre osoby, ktorým v minulosti bol vydaný súhlas, je v takomto prípade nadbytočné vzhľadom na ustanovenie § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z., podľa ktorého podmienky uvedené v § 33 musia byť splnené počas celej doby platnosti povolenia. Navrhovanou úpravou sa upúšťa od vyžadovania predchádzajúceho súhlasu úradu v prípade osôb, na ktorých predchádzajúci súhlas úradu bol daný, ak spĺňajú podmienky podľa zákona.
Prílišná tvrdosť definície odbornej spôsobilosti osôb navrhovaných za členov jednotlivých orgánov zdravotných poisťovní by mohla diskvalifikovať šikovných a schopných ľudí so vzdelaním z iných oblastí. Navrhovanou úpravou sa rozdeľujú požiadavky na odbornú spôsobilosť v závislosti od vykonávanej činnosti členov orgánov zdravotnej poisťovne v súlade s potrebou presne zadefinovať požadované nároky pri zohľadnení rozdielnosti jednotlivých riadiacich a dozorných funkcií. Rozdielnosť samotných požiadaviek a odstupňovanie nárokov na odbornú spôsobilosť je navrhované v závislosti od vykonávaných činností a má odrážať stupeň náročnosti vykonávanej riadiacej a dozornej funkcie.
Účinnosť zákona sa navrhuje s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a dĺžku legisvakancie zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s inými zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, inými
medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na informatizáciu spoločnosti, nemá vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyv na životné prostredie.