Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
197
Vládny návrh
Zákon
z ................. 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č.140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č.125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Konflikt záujmov
(1) Členom predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo prokuristom zdravotnej poisťovne nesmie byť
a)poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
b)člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), štátny tajomník ministerstva, vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárny zástupca alebo zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy,
c)člen orgánu Najvyššieho kontrolného úradu alebo jeho zamestnanec,
d)člen orgánu Národnej banky Slovenska alebo jej zamestnanec,
e)člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne alebo zahraničnej zdravotnej poisťovne,
f)zamestnanec útvaru vnútornej kontroly (§ 3 ods. 6),
g)člen orgánu centrálneho depozitára6) alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov7) alebo jej zamestnanec alebo tichý spoločník týchto právnických osôb,
h)člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ alebo zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,8) držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo držiteľa registrácie lieku,9) alebo dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.
(2) Členom dozornej rady zdravotnej poisťovne nesmie byť
a)poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
b)člen vlády,
c)člen orgánu Najvyššieho kontrolného úradu,
d)člen orgánu Národnej banky Slovenska,
e)člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne alebo zahraničnej zdravotnej poisťovne,
f)zamestnanec útvaru vnútornej kontroly (§ 3 ods. 6),
g)člen orgánu centrálneho depozitára alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov alebo jej zamestnanec alebo tichý spoločník týchto právnických osôb,
h)člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ alebo zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo držiteľa registrácie lieku alebo dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.
(3) Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osobou zodpovednou za výkon vnútornej kontroly nesmie byť
a) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne alebo zahraničnej zdravotnej poisťovne,
b)člen orgánu centrálneho depozitára alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov alebo jej zamestnanec alebo tichý spoločník podieľajúci sa na činnosti týchto právnických osôb,
c)člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ alebo zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov alebo držiteľa registrácie lieku alebo dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 13 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „osôb navrhovaných za“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak,“.
3.V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Predchádzajúci súhlas úradu podľa odseku 1 písm. c) sa nevyžaduje pre osobu, ktorá je členom predstavenstva zdravotnej poisťovne, členom dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristom zdravotnej poisťovne, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne alebo osobou zodpovednou za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne, ktorej bol vydaný predchádzajúci súhlas úradu na jednu funkciu, ak súčasne vykonávať aj inú funkciu v zdravotnej poisťovni, a ak spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 5.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4.V § 33 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) členovia predstavenstva a členovia dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristi zdravotnej poisťovne, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoby zodpovedné za výkon vnútornej kontroly dôveryhodné a odborne spôsobilé,“.
5.V § 33 ods. 3 písm. g) sa vypúšťa slovo „navrhovanú“.
6.V § 33 odsek 5 znie:
„(5) Za odborne spôsobilého podľa odseku 1 písm. d) sa považuje
a)člen predstavenstva zdravotnej poisťovne, prokurista zdravotnej poisťovne, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoba zodpovedná za výkon vnútornej kontroly s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, najmenej štvorročnou praxou v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva a najmenej dvojročnými riadiacimi skúsenosťami v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva, ak písmeno b) neustanovuje inak,
b)člen predstavenstva zdravotnej poisťovne, ktorý je predsedom predstavenstva zdravotnej poisťovne s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, najmenej päťročnou praxou v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva a najmenej trojročnými riadiacimi skúsenosťami v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva,
c)člen dozornej rady zdravotnej poisťovne s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, najmenej dvojročnou praxou v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva a najmenej dvojročnými riadiacimi skúsenosťami v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva.“.
7.V § 35 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „osôb navrhovaných za“.
8.V § 76 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Policajného zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok podľa osobitného predpisu.93a)“.
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:
93a) § 17 30 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.V § 76 ods. 4 sa slová „v odseku 3 písm. b) i)“ nahrádzajú slovami „v odseku 3 písm. b) až j)“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.